Üçüncü Nesil Üniversiteler

Author :  

Year-Number: 2019-49
Language : null
Konu :
Number of pages: 6314-6322
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üniversiteler bir kurum olarak tarihsel süreç içerisinde bulundukları zamanın önemli tarihi, politik, siyasi, ekonomik gelişmelerinden etkilenerek kendilerine ait bir geçmiş ve kültür oluşturmuş, kendilerinden beklenen görevleri de bunlara göre şekillenmiştir. Günümüz gelişmeleri ve bilgi ekonomisi doğrultusunda üniversitelerden eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme görevlerinin yanı sıra topluma hizmet sunması beklenmektedir. Üniversiteler, kendilerinden beklenen bu görevleri yerine getirmek için uzun bir geçmişe dayanan geleneksel yapılarını dönüştürerek yeni bir model ortaya koymalıdır. İşbirlikleri, rekabet ilkeleri, uluslararasılaşma, ekonomik getiri elde etme ve araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine dayanan bu yeni model Üçüncü Nesil Üniversite olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada değişen üniversite paradigması sonucunda ortaya çıkan Üçüncü Nesil Üniversite kavramını hazırlayan sebepler analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

As an institution, universities have been influenced by the important historical, political and economic developments of their time in the historical process and created their own background and culture, and the tasks expected from them have been shaped accordingly. In line with today's developments and knowledge economy, universities are expected to provide services to the society in addition to education and research and development tasks. Universities should put forward a new model by transforming their long-standing traditional structures in order to fulfill these tasks. This new model, which is based on collaborations, competition principles, internationalization, economic returns and commercialization of research results, emerges as Third Generation Universities. In this study, the reasons that prepared the concept of Third Generation University which emerged as a result of the changing university paradigm were analyzed.

Keywords


 • Agrawal, A. (2001). University-to-Industry Knowledge Transfer: Literature Review And Unanswered

 • Agrawal, A. (2001). University-to-Industry Knowledge Transfer: Literature Review And Unanswered Questions. International Journal of Management Reviews. 3(4): 285–302.

 • Aktan, Ç. C. (2009). Yükseköğretimde Değişim: Global Trendler ve Yeni Paradigmalar. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. Cilt 1. Sayı 2: 39 - 97.

 • Altbach, P. G., Reisberg, L., ve Rumbley, L. E. (2010). Trends In Global Higher Education: Tracking An Academic Revolution. World Conference on Higher Education. UNESCO Publishing.

 • Amaral, A. ve Magalhaes, A. (2003). The Triple Crisis of the University and Its Reinvention. Higher Education Policy. 16: 239–253.

 • Barlas, Y. ve Diker, V. G. (2000). Decision Support for Strategic University Management: A Dynamic Interactive Game, Simulation & Gaming, 31(3): 331-358.

 • Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2.

 • Çiftçi, M. (2010). Girişimci Üniversite ve Üçüncü Kuşak Üniversiteler. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 27: 341-348.

 • Davey, T. (2017). Converting University Knowledge Into Value: How Conceptual Frameworks Contributeto the Understanding of the Third Mission Role of European Universities. International Journal of Technology Transfer and Commercialisation. 15(1): 65.

 • Delanty, G. (2001). The University In The Knowledge Society. Organization Overviews. 8(2): 149-153.

 • Erdem, A. R. (2013). Bilgi Toplumunda Üniversitenin Değişen Rolleri ve Görevleri. Yükseköğretim Dergisi. (2): 109-120.

 • Erdoğmuş, N. (2019). Geleceğin Türkiye’sinde Yükseköğretim: Sorunlar, Eğilimler ve Çözüm Önerileri. İstanbul: İlim Kültür Eğitim Derneği.

 • Etzkowitz, H. ve Leydesdorff, L. (2000). The Dynamics Of Innovation: From National Systems And‘Mode 2’ To A Triple Helix Of University-Industry-Government Relations. Research Policy. 29(2): 109– 123.

 • Gibb, A., Haskins, G. ve Robertson, I. (2009). Entrepreneurial University. Meeting the Entrepreneurial Development Needs of Higher Education Institutions. University of Oxford.

 • Gibbons, M. (2000). Mode 2 Society And The Emergence Of Context-Sensitive Science. Science and Public Policy. 27(3): 159-163.

 • Guerrero, M. ve Urbano, D. (2010). The Deveplopment Of An Entrepreneurial University. The Journal of Technology Transfer. 37(1): 43-74.

 • Gürüz, K. (2003). Dünyada ve Türkiye’de Yükseköğretim: Tarihçe ve Bugünkü Sevk ve İdare Sistemleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.

 • Hannon, P. D. (2013). Why Is The Entrepreneurial University Important? Journal of Innovation Management. 1(2): 10-17.

 • Harty, S. H. (2014). The Entrepreneurial University And The Entrepreneurial Environment:Organizational Analysis And Policy Considerations. Manchester Busıness School/ Manchester Institute of Innovation Research.

 • Knight, J. (2004). Internationalization Remodeled: Definition, Approaches, and Rationales. Journal of Studies in International Education. 8(1): 5-31.

 • Küçükcan T. ve Gür B. S. (2009). Türkiye’de Yükseköğretim Karşılaştırmalı Bir Analiz. Seta Vakfı. Ankara: Pelin Ofset.

 • Kyrö, P. ve Mattila, J. (2012). Towards Future University by Integrating Entrepreneurial and the 3rd Generation University Concepts. http://pyk2.aalto.fi/ncsb2012/Kyro.pdf, (11.10.2018).

 • Kwiek, M. (2002). Yükseköğretimi Yeniden Düşünürken Yeni Bir Paradigma Olarak Küreselleşme: Gelecek İçin Göstergeler. Çev. Emrah Akbaş, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2(1): 133-154.

 • Lazzeroni, M. ve Piccaluga, A. (2003). Towards the Entrepreneurial University. Local Economy. 18(1): 38- 48.

 • Leja, K. ve Nagucka, E. (2013). Creative Destruction Of The University. GUT Faculty of Management and Economics. Working Paper Series A (Economics, Management, Statistics) No.14/2013 (14).

 • Marginson, S. ve Wende M. V. D. (2007). Globalisation and Higher Education. OECD Education Working Papers. Paris: OECD Publishing.

 • Neubauer, D. (2011). Education Within the Knowledge Industry. Policy Debates in Comparative, International and Development Education. New York: Palgrave Macmillan. 47-69.

 • Nordin, M.Z.F. (2017). History and Epistemology of Universities. Technical Report. Policy IDEAS.

 • Odabaşı, Y. (2006). Değişimin ve Dönüşümün Aracı Olarak Girişimci Üniversite, Girişimcilik ve Kalkınma, 1(1): 87-104.

 • Odabaşı, H. F., Fırat, M., İzmirli, S., Çankaya, S. ve Mısırlı, Z. A. (2010). Küreselleşen Dünyada Akademisyen Olmak. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. (10):127-142.

 • OECD. (2007). Understanding the Regional Contribution of Higher Education Institutions: A Literature Review, OECD Education Working Paper Series, Number 9, Paris: OECD Press.

 • OECD/IMHE. (2007). On The Edge: Securing A Sustainable Future For Higher Education. Education Working Paper No. 7.

 • OECD (2008). Conference Speakers Biographies and Forward-looking Perspectives on Higher Education.OECD/France International Conference Higher Education to 2030: What Futures for Quality Access in the Era of Globalisation? http://www.oecd.org/site/eduhe30/41801234.pdf

 • OECD. (2018). Education at a Glance 2018. Paris: OECD Press.

 • Olearnik, J. ve Pluta-Olearnik M. (2015). Entreprenurial University-From Ideas To Reality. Optimum Studia Ekonomiczne. 5(77): 110-120.

 • Özdemir, P. (2016). Üçüncü Kuşak Üniversiteler. Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Ekonomik Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi. 2016/II: 15-33.

 • Peters, M. (2010). Re-imagining the University in the Global Era. USA Policy Futures in Education. 8(2): 151-165.

 • Peters, M.A. ve Besley, T. (2013). The Creative University. Rotterdam: Sense Publishers.Rukancı, F. ve Anameriç, H. (2004). Ortaçağda İlk Üniversiteler: Studium Generale. Felsefe Dünyası. Sayı 39: 170-186.

 • Scott, P. (2002). Küreselleşme ve Üniversite: 21. Yüzyılın Önündeki Meydan Okumalar. Çev. Seda Çiftçi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2(1): 191–208.

 • Scott, J. C. (2006). The Mission of the University: Medieval to Postmodern Transformations. The Journal of Higher Education. 77(1): 1–39.

 • Shattock, M. (2005). European Universities For Entrepreneurship: Their Role In The Europe Of Knowledge The Theoretical Context. Higher Education Management and Policy. 17(3): 13–25.

 • Shin, C.S., Toutkoushian, R.K. ve Teichler, U. (2011). University Rankings Theoretical Basis, Methodology and Impacts on Global Higher Education. New York: Springer Dordrecht Heidelberg.

 • Skribans,V., Lektauers A. ve Merkuryev Y. (2013). Third Generation University Strategic Planning Model Development. Riga Technical University. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/49168/, (18.01.2019).

 • Uzkurt, C. (2008). Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü. İstanbul: Beta Yayınevi.

 • Vahdatzad, M. A. ve Mojtahedzadeh, M. T. (2000). Some Issues In The Strategic Management In A FastGrowing Academic Institution: The Case Of University Of Yazd. In 18th International Conference of the System Dynamics Society: 6-10.

 • Valimaa, J. ve Hoffman, D. (2008). Knowledge Society Discourse And Higher Education, Higher Education. 56: 265–285.

 • Varghese, N. V. (2013). Globalization and Higher Education: Changing Trends in Cross Border Education. Analytical Reports in International Education. 5(1): 7-20.

 • Wong, P. K., Ho, Y. P. ve Singh, A. (2007). Towards An “Entrepreneurial University” Model To SupportKnowledge-Based Economic Development: The Case Of The National University Of Singapore. World Development, 35(6): 941-958.

 • Yamaç, K. (2009). Bilgi Toplumu ve Üniversiteler. Ankara: Eflatun Yayınevi.

 • Yang, R. ve Vidovich, L. (2002). Üniversiteleri Küreselleşme Bağlamında Konumlandırmak. Çev. Murtaza Bedir. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2 (1): 209–222.

 • Yılmaz, K. ve Horzum, M. B. (2005). Küreselleşme, Bilgi Teknolojileri ve Üniversite. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 6. Sayı 10: 103- 121.

 • Wissema, J.G. (2009). Üçüncü Kuşak Üniversitelere Doğru Geçiş Döneminde Üniversiteleri Yönetmek. İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları.

 • Zaharia, S. E. ve Gibert, E. (2005). The Entrepreneurial University in Knowledge Society. Higher Education in Europe. 30 (1): 31-41.

 • Züngün, D. (2016). Türkiye’de 3.Nesil Üniversite Yaklaşımına İlişkin Makro Ekonomik Çözümlemeler, Journal of Human Sciences. 13(3): 5842-5852.

                                                                                                    
 • Article Statistics