Sosyal Hizmet Çalışanlarının Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Metaforik Algıları

Author :  

Year-Number: 2019-49
Language : null
Konu :
Number of pages: 6270-6277
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sosyal hizmet çalışanlarının çocuk ihmal ve istismarına yönelik metaforik algılarının belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, Muş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak il ve ilçelerde hizmet veren meslek elemanları oluşturmaktadır. Nitel yöntemde ele alınan araştırmada, amaçlı örnekleme ile ulaşılan çalışma grubuna araştırmacı tarafından hazırlanan; “Çocuk...... gibidir, çünkü....", “İhmal...... gibidir, çünkü....", “İstismar...... gibidir, çünkü....", “İstismar edilen çocuk..... gibidir, çünkü...." ve “istismarcı..... gibidir, çünkü...." ifadelerinin yer aldığı formlar verilerek cümleleri tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde nitel araştırma desenine uygun olarak içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda sosyal hizmet çalışanlarının, çocuk ihmal ve istismarına ilişkin ele alınan; “çocuk, ihmal, istismar, istismara uğramış çocuk ve istismarcı” kavramları ile ilgili olarak toplamda 74 farklı metafor geliştirdikleri görülmüştür. Çocuk kavramına ilişkin metaforlar olumlu özellikler taşırken; “ihmal, istismar, istismara uğramış çocuk ve istismarcı” kavramlarına ilişkin metaforların olumsuz özellikleri yansıtan metaforlar olduğu saptanmıştır. Sosyal hizmet çalışanlarının, “çocuk” kavramı için “neşeli”, “ihmal” kavramı için “terkedilmiş binalar” ve kirli bırakılmış tabaklar” metaforlarını; “istismar” için, “kanserli hücre, zehir ve deprem” metaforlarını, “istismar edilen çocuk” için “enkaz ve solan gül” metaforlarını ve “istismarcı” için ise “bomba, hırsız ve tümör” metaforlarını kullandıkları görülmüştür.

Keywords

Abstract

Objective: İn this study, is to determine the metaphoric perceptions of social workers towards child neglect and abuse. Methods:The study group of the research consists of the professional staff serving in the province and districts under Muş Provincial Directorate of Family and Social Policies. In the qualitative research, the study group attained by purposeful sampling was given forms prepared by the researcher and asked to complete the sentences including expressions.“The child is like..because..”,“Neglect is like..because..”,“Abuse is like.. because..",“Abused child is like.. because..” and “Abuser is like.. because..”.In the analysis of the data, content analysis method was used in accordance with the qualitative research pattern. Findings: It was seen that social service workers developed 74 different metaphors related to the concepts of “child, neglect, abuse, abused child and abuser. It was determined that while the metaphors related to the concept “child” were positive, those related to the concepts “neglect, abuse, abused child and abuser” reflected negative features. It was seen that the social workers used the metaphor “cheerful” for the concept “child”, the metaphor “abandoned buildings and plates left dirty”for the concept “neglect”, the metaphors “cancerous cell, poison and earthquake” for “abuse”,the metaphors “ruins and fading rose” for “abused child” and the metaphors “bomb, thief and tumor” for “abuser.” Result: It is suggested that abuse can be prevented by reflecting the positive and negative perceptions of social workers on children to their practices.

Keywords


 • Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü (2014). Adli İstatistikler 2014. Ankara: Grup Pozitif Medya

 • Annells, M. (2006). Triangulation of qualitative approaches: Hermeneutical phenomenology andgrounded theory. Journal of Advanced Nursing, 56(1), 55-61.

 • Gilbert, R., Widom, C. S., Browne, K., Fergusson, D., Webb, E. & Janson, S. (2009). Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries. The Lancet, 373: 68–81

 • Glaser, D. (2002). Emotional abuse and neglect (psychological maltreatment): a conceptual framework. Child Abuse & Neglect 26: 697–714.

 • Güler, N., Uzun, S., Boztaş, Z. & Aydoğan, S. (2002). Anneleri tarafından çocuklara uygulanan duygusal ve fiziksel istismar/ihmal davranışı ve bunu etkileyen faktörler. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 24 (3):128 – 134.

 • Gündüz, B. & Gökçakan, Z. (2004). Fiziksel istismar açısından üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi,13:30-40.

 • Haight, W., Kayama, M., Kincaid, T., Evans, K. & Kim, K.N. (2013). The elementary- school functioning of children with maltreatment histories and mild cognitive or behavioral disabilities: A mixed methods inquiry. Children and Youth Services Review, 35: 420–428.

 • Harford, T. C., Yi, H. & Grant, B. F. (2014). Associations between childhood abuse and interpersonal aggression and suicide attempt among U.S. adults in a national study. Child Abuse & Neglect, 38:1389-1398.

 • İmren, S. G., Ayaz, A. B., Yusufoğu, C. & Rodopman Arman, A. (2013). Cinsel istismara uğrayan çocuk ve ergenlerde klinik özellikler ve intihar girişimi ile ilişkili risk etmenleri. Marmara Medical Journal, 26:11-16.

 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Ovayolu, N., Uçan, Ö. & Serindağ, S. (2007). Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(4), 13-22.

 • Paslı, F. (2017). Çocuk İstismarına Yönelik Hizmet Yaklaşımı. Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi – Özel Konular, 3(3), 209-2013.

 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.). Ankara: Pegem Akademi.

 • Pishghadam, R. & Pourali, S. (2011). Metaphorical analysis of Iranian MA Students’ beliefs: A qualitative study. Higher Education Studies, 1(1), 27- 37.

 • Taner, Y.& Gökler, B. (2004). Çocuk istismarı ve ihmali: psikiyatrik yönleri. Hacettepe Tıp Dergisi, 35, 82-86.

 • Tıraşçı, Y. & Gören, S. (2007). Çocuk istismarı ve ihmali. Dicle Tıp Dergisi, 34(1),70-74.

 • World Health Organization (2016). Child Maltreatment. https://www.who.int/news-room/fact- sheets/detail/child-maltreatment, (02.07.2019).

 • Yıldırım Sarı, H. Y., Ardahan, E. & Özgüven Öztornacı, B. (2016). Çocuk ihmal ve istismarına ilişkin son 10 yılda yapılan sistematik derlemeler. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15(6), 501-511.

 • Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği (2013). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 09.02.2013. Sayı: 28554.

                                                                                                    
 • Article Statistics