Mustafa Ersen Erkal’ın Türk Toplumunu Zayıflatan Olgular Olarak Küreselleşme, Avrupa Birliği Ve Çok Kültürlülüğe Yönelik Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2019-49
Language : null
Konu :
Number of pages: 6435-6447
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mustafa Ersen Erkal Türk toplumunun temel meselelerine yoğun ilgi gösteren bir sosyoloğumuzdur. Çalışmamızda daha çok yazarın küreselleşme, Avrupa birliği ve Çokkültürlülük görüşlerine yer verilerek bu konuların Türk toplumunda birer toplumsal sorun olduğu ele alınarak Küreselleşme ve Avrupa Birliği'nin Türk toplumunu parçalamak niyetinde olduğu irdelenmiştir. Çalışmamız daha çok küreselleşmenin olumsuzlukları üzerinde durarak küreselleşmenin çok uluslu şirketlerin etkisiyle bizim gibi gelişmekte olan ülke ekonomilerine verdiği zararlar en açık şekilde ifade edilmiştir. Ekonomik olduğu kadar kültürel ve politik olarak verdiği zararların ne boyutlara geldiği çok açık şekilde gösterilmiştir. Diğer bir konu olan Avrupa Birliği de Türkiye'yi belirli bir kalıba sokmak için devamlı bir uğraş içinde olmuştur. Üye olma vaatleriyle sürekli olarak sözler verilmesine rağmen hep bi şekilde erteleme yoluna gidilmiştir. Son olarak çok kültürlülük Türkiye'de çok seslilik yaratarak ülkenin huzur ortamının bozulması ve giderek Türk milli kimliğini aşındırmak için uygulanmak istenen bir diğer projedir. Küreselleşme, Avrupa Birliği ve Çok kültürlülük bu anlamda Türk toplumunun direncini kırmak için uygulanan 3 önemli proje olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

Mustafa Ersen Erkal is a sociologist who shows great interest in the fundamental issues of Turkish society. In this study, the authors' views of globalization, European Union and multiculturalism are mentioned and it is examined that these issues are a social problem in Turkish society and that Globalization and European Union intends to break up the Turkish society. Our study focuses more on the negativities of globalization and the damages caused by globalization to the economies of developing countries like us under the influence of multinational companies are clearly stated. The extent to which the economic, cultural and political damages as well as the damages are clearly shown. Another issue which the European Union Turkey has been in a constant struggle to put a certain mold. Despite the promises of being a member of the promises of continuous postponement has always been a way. Finally polyphony of multiculturalism in Turkey, creating a peaceful environment for the country's corruption and increasingly applied to other projects is desirable to erode the Turkish national identity. Globalization, European Union and Multiculturalism are three important projects implemented in order to break the resistance of Turkish society.

Keywords


 • BALOĞLU, Filiz. (2008), “Mustafa Ersen Erkal”, (Ed. M. Çağatay Özdemir), Türkiye’de Sosyoloji II, ss.680-693, Phoenix Yayınevi, Ankara.

 • ERKAL, M. E. & BALOĞLU, B & BALOĞLU F. (1997). Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü, Der Yayınları, İstanbul.

 • ERKAL, M. E. (2000). İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, Der Yayınevi, İstanbul.

 • ERKAL, M. E. (2001). “Küreselleşmenin Tesirleri ve Ülkemize Yönelik Tehdit Unsurları”, Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu, 17-19 Ekim 2001, 303-310, Elazığ.

 • ERKAL, M. E. (2003). Merkez Binanın Penceresinden, Derin Yayınları, İstanbul.

 • Küreselleşme ve Sosyal Bilimler, Anı Yayıncılık, Ankara, 2003; KIZILÇELİK, Sezgin; Zalimler ve Mazlumlar: Küreselleşmenin İnsanî

 • Olmayan Doğası, Anı Yayıncılık, Ankara, 2004; KIZILÇELİK, Sezgin; Batı Bataklığı, Anı Yayıncılık, Ankara, 2005; KIZILÇELİK, Sezgin;

 • Sefaletin Sosyolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2008; KIZILÇELİK, Sezgin; Atatürk’ü Doğru Anlamak: Tam Bağımsız Türkiye ve Batı-Dışı

 • Mazlum Milletler İçin Kapsamlı Bir Manifesto, Anı Yayıncılık, Ankara, 2017). Yine Erkal ve Kızılçelik gibi küreselleşmenin Türkiye’yi

 • Küreselleşme (iç.), Aydınlar Ocağı, Malatya, 2006, s.11-26; TATAR, Taner; “Küreselleşme ve Kültür”, ”, Küreselleşme (iç.), Aydınlar Ocağı,

 • Malatya, 2006, s.27-55; TATAR, Taner; Kürede Dönen Siyaset, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2010).

 • ERKAL, M. E. (2005). Küreselleşme, Etniklik, Çokkültürlülük, Derin Yayınları, İstanbul.

 • ERKAL, M. E. (2006). “ Küreselleşme, Değişme ve Dini Hayat”, Küreselleşme, Aydınlar Ocağı , 1-10, Malatya.

 • ERKAL, M. E. (2007). Yol Ayrımındaki Ülke, Derin Yayınları, İstanbul.

 • ERKAL, M. E. (2010). Etnik Tuzak Kimlik ve Açılımlar, Derin Yayınları, İstanbul.

 • ERKAL, M. E. (2014). Sosyoloji, Derin Yayınları, İstanbul.

 • ERKAL, M. E. (2015). Yeni Türkiye ve Etnik Pazarlama, Derin Yayınları, İstanbul.

 • ERKAL, M. E. (2017). “Küreselleşme ve Ulus-Devletler”, Sosyoloji Konferansları, Sayı:55, s.369-383.

 • KAYA, Y. (2006). “ Küreselleşme ve Kültür Değişmeleri”, Küreselleşme, Aydınlar Ocağı , 11-26,

 • KIZILÇELİK, S. (2003). Küreselleşme ve Sosyal Bilimler, Anı Yayıncılık, Ankara.

 • KIZILÇELİK, S. (2005). Batı Bataklığı, Anı Yayıncılık, Ankara.

 • KIZILÇELİK, S. (2004). Zalimler ve Mazlumlar: Küreselleşmenin İnsanî Olmayan Doğası, Anı Yayıncılık, Ankara.

 • KIZILÇELİK, S. (2008). Sefaletin Sosyolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara.

 • KIZILÇELİK, S. (2017). Atatürk’ü Doğru Anlamak: Tam Bağımsız Türkiye ve Batı-Dışı Mazlum Milletler İçin Kapsamlı Bir Manifesto, Anı Yayıncılık, Ankara.

 • TATAR, T. (2006). “Küreselleşme ve Kültür”, Küreselleşme, Aydınlar Ocağı , 27-55, Malatya.

 • TATAR, T. (2010). Kürede Dönen Siyaset, Doğu Kütüphanesi, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics