ÇALIŞAN YALNIZLIĞININ ÖZNEL İYİ OLUŞ ÜZERİNE ETKİSİ: SANAYİ İŞLETMELERİNDE ALAN ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2020-75
Number of pages: 2720-5737
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten günümüze bireylerin yaşamlarında önemli rol oynayan yalnızlık ve öznel iyi oluş kavramları bireylerin yaşamlarını olumlu veya olumsuz olarak değerlendirmeleri ile ortaya çıkmaktadır. Bireylerin yaşadıkları bu duygu durumları motivasyonlarını ve verimliliklerini doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, Kahramanmaraş’ta sanayi işletmelerinde çalışanların işyeri yalnızlık duygularının öznel iyi oluşlarına etkisini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda işletmelerde çalışan 310 çalışana online anket uygulanmıştır. Araştırmada İş Yaşamında Yalnızlık ve Öznel İyi Oluş ölçekleri kullanılmıştır. Veri analizinde; tanımlayıcı istatistikler, faktör analizi, korelasyon ve regresyon istatistikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, yalnızlık ve öznel iyi oluş arasında negatif bir ilişkinin olduğu, yalnızlığın öznel iyi oluşu %27 oranında negatif etkilediği ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The concepts of loneliness and subjective well-being, which play an important role in the lives of individuals from past to present, emerge by evaluating the lives of individuals as positive or negative. These emotional states that individuals experience directly affect their motivation and efficiency. The aim of this study reveals the effect of the feelings of workplace loneliness of employees in industrial enterprises in Kahramanmaraş on their subjective well-being. Accordingly, an online questionnaire was applied to 310 employees working in the enterprises. In the research, Loneliness and Subjective Well-Being scales were used in business life. In data analysis; descriptive statistics, factor analysis, correlation and regression statistics were used. As a result of the research, it was revealed that there is a negative relationship between loneliness and subjective well-being, and loneliness negatively affects subjective well-being by 27%.

Keywords