Küreselleşme, Tüketim ve Tüketim Toplumunda Avm’lerin Önemi

Author :  

Year-Number: 2019-49
Language : null
Konu :
Number of pages: 6301-6313
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, küreselleşme ile birlikte geleneksel toplum ve üretim-tüketim kültüründen modern toplum ve üretim-tüketim kültürü incelenmektedir. Tüketim olgusu; dünyada 1950, ülkemizde ise 1980’lerden itibaren süre gelen bir süreci vurgulamaktadır. İhtiyaç için tüketim ortadan kaldırılarak insan davranışlarına yön veren kimlik haline gelmiş statü belirten bir yapıya dönüşümü temsil etmektedir. Bu bağlamda çalışmamızda, küreselleşme ile birlikte değişen tüketim yapısı ve AVM kültürü incelenmektedir. Ayrıca çalışmamızda tüketimle birlikte kapitalizmin gerek birey gerekse toplum üzerinde nasıl baskın bir yapı haline geldiği ve uyguladığı yöntemler tüketimin küreselleşmesi bağlamında ele alınmıştır. Bu bağlamda tüketim çılgınlığının yoğun olarak yaşandığı mekân olan AVM’lerin doğuşu ve dönüşümü irdelenmiştir. Modernleşme ile birlikte tüketim alanlarında ki değişimler günümüze kadar birçok süreçten geçmiştir. Bu süreçte yetinen toplumda tüketen topluma dayatılan marka ve imajlar yardımı ile insan hayatına giren tüketim kavramı, rutin yaşam üzerinde bir baskı oluşturmuştur. Böylece bireyin tüketimle olan ilişkisi bu yapı dâhilinde inşa edilmiştir. Bu ilişki etrafında şekil bulan çalışmamız alışveriş merkezlerinin doğuşumu ile ortaya çıkan birey-tüketim ilişkisini incelemektedir.

Keywords

Abstract

This study examines the modern society and production-consumption culture from the traditional society and the production-consumption culture together with globalization. The phenomenon of consumption emphasizes the period of the 1950s and 1980s. Demand consumption represents a transformation into a structure that identifies identity, which leads to human behavior, eliminating consumption. In this context, changing consumption structure and shopping center culture are examined together with globalization.Also in our study, how the capitalism becomes a dominant structure on both the individual and the society and the methods used by consumption are discussed in the context of globalization of consumption. In this context, the emergence and transformation of shopping centers, which are places where consumption madness is intense, has been examined. Changes in the areas of consumption along with modernization have gone through many processes up to now. Consumption society, the concept of consumption entering into human life with the help of brands and images imposed by the society satisfied with this process, put pressure on routine life. Thus, the relationship between the individual and consumption is built in this structure. Our study shaped around this relationship examines the emergence of shopping centers and the relationship between individual and consumption.

Keywords


 • Akgönül, H., & Masca Mahmut. (2000). Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Küreselleşme. İktisadi ve

 • Akgün, V. Ö. (2008). Modern Alişveriş Merkezlerinin Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi ve Konya İlinde Bir Uygulama: Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Konya.

 • Aktel, M. (2001). küreselleşme süreci ve etki alanları, 194.

 • Aktuğlu, I. K., & Temel , A. (2006). Tüketiciler Markaları Nasıl Tercih Ediyor? Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 44.

 • Akyol, P. K. (2010). küreselleşen moda bağlamında blucin kültürü üzerine bir araştırma. milli folklor dergisi, 186.

 • Altuntuğ, N. (2010). Geleneksel Tüketim Olgusunun Kırılma Noktası: Yeni Bir Tüketim Paradigmasına ve Tüketici Kimliğine Doğru. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi , 114.

 • Ar, A. A. (2007). Marka ve Markalaşma stratejileri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Yayınları.

 • Atik, S. (2007). Küreselleşme ve Küresel İşletmeler. İstanbul: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI.

 • Aydemir, C., & Kaya , M. (2007). Küreselleşme Kavramı ve Ekonomik Yönü. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 265.

 • Ayhan, A. (2009). Üniversite Gençliğinde Marka- Tüketim Bağlamında Bilinç- Biliş Düzeyi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33.

 • Aytekin, İ. (2013). küreselleşme ve ekonomik küreselleşme. BEU. SBE.Dergisi, 125.

 • Azizağaoğlu, A., & Altunışık, R. (2012). Postmodernizm, Sembolik Tüketim ve Marka. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 42.

 • Aydın, A. E., Marangoz , M., & Fırat, A. (2015). Tüketim Kültürü Çalışmaları Üzerine Bir Literatür Taraması. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 26.

 • Bakır, U., & Çelik, M. (2013). Tüketim Toplumuna Eleştirel Bir Yaklaşım: Kültür Bozumu ve Yıkıcı Reklamlar. Selçuk İletişim Yayınları, 48.

 • Bakacak, A. G. (2012). Sosyolojisinin Ortaya Çıkışı ve Kuramsal Yaklaşımlar. R. Coştur, S. Ceylan, s. Uluç, & A. G. diğerleri. içinde, Davranış Bilimi (s. 209). Ankara: Siyasal Kitapevi.

 • Bauman, Z. (2017). Küreselleşme Toplumsal Sonuçları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 • Beck, U. (2009). Küreselleşme Nedir? K. Bülbül içinde, Küreselleşme Temel Metinler (s. 172). Ankara: Orion Kitapevi.

 • Bocock, R. (1997). Tüketim. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

 • Bonefeld, W. (2007). Küreselleşme Çağında Para ve Sınıf Mücadelesi. W. Bonefeld, & J. Holloway içinde, Toplumsal Kuruluş ve Küreselleşme Hayeleti (s. 164). İstanbul: Otonom Yayınları.

 • Ceylan, M. N. (2010). Tüketim Toplumunun Yeni Kentsel Mekanı: Alşveriş Merkezleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Konya.

 • Coşkun, S. (2011). Küreselleşme Sürecinde Tüketim Toplumu ve Tüketim kültürü. konya: Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Sosyoloji Bilim Dalı.

 • Çınar, R., & Çubukçu, İ. (2009). Tüketim Toplumunun Şekillenmesi ve Tüketici Davranışları - Karşılaştırmalı Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 279.

 • Dal, N. E. (2017). Tüketim toplumu ve Tüketim Toplumuna Yöneltilen Eleştiriler Üzerine Bir Tartışma. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2.

 • Demir, Z. (2018). Karl Marx’ın bakış açısından kapitalist toplumda yabancılaşma ve sonuçları . Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi , 66.

 • Doğan, K. A.-N. (2011). Kültür Sosyolojisi. Ankara: Hece Yayınları.

 • Duman, M. (2014). Tüketim Toplumu Eleştirel Bir Bakış. Ankara: Kadim Yayınları.

 • Elçin, A. (2012). Küreselleşmenin Tarihçesi. ANKARA.

 • Ercan, F. (2006). Küreselleşme Sürecindeki Yerellikler: Homojenleşme ve Farklılaşma/ Güç ve Eşitsizlik ilişkileri Üzerine. F. E. Ferhat akyüz içinde, Kapitalizm küreselleşme Azgelişmişlik (s. 20). Ankara: Dipnot Yayınları.

 • Erhan, Ç. (2009). Küreselleşme ve Küreselleşmenin Orta Doğu'ya Etkileri. Ankara: Sosyal Bilimler Enstitüsü siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı.

 • Güven, A. (2017, Temmuz 19). Küreselleşme ve küreselleşmenin boyutları. www.ilimvemedeniyet.com/: https://www.ilimvemedeniyet.com/kuresellesme-ve-kuresellesmenin-boyutlari.html adresinden

 • Gezgin, S. (2005). Küreselleşme Kavramı ve küreselleşmeye Yönelik Yaklaşımlar. docplayer.biz.tr: https://docplayer.biz.tr/7798669-Kuresellesme-kavrami-ve-kuresellesmeye-yonelikyaklasimlar.html adresinden alındı

 • Hacıoğlu Deniz, M. (2011). Markalı Ürün Tercihlerinin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 256.

 • Ilgaz, C. (2003). Türkiye'de Televizyon Alanında Küresel-Yerel Birlikteliği: CNN Türk ve CBNC-E Örneği. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı. İstanbul.

 • Köse, H. (2010). Medya ve Tüketim Sosyolojisi. Ankara: Ayraç Yayınları .

 • Külünk, M. (2006). Küreselleşen Dünyada Türkiye. İstanbul: Kum Saati yayıncılık.

 • Kürkçü, D. D. (2013). küreselleşme kavramı ve küreselleşmeye yönelik yaklaşımlar, 2.

 • Kıvılcım, F. (2013). Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinin Gelişmekte Olan Ülke Türkiye Açısından Değerlendirme. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 221.

 • Karahisar, T. (2011, Ağustos cuma). Medya ve Küreselleşme. Dördüncü Kuvvet Medya- Özgür Gazeteciler Platformu, s. 4-5.

 • Karakaya, S. (2014). Küreselleşme, Kültürel Yayılmacılık ve Ulusal Sinemalar. SBE Dergisi.

 • Kartal, Z. (2007). Kavramsal ve Tarihsel Yönleri ile Küreselleşme. Sosyal Bilimler Dergisi, 259.

 • Koç, B. (2013). Yabancılaşma ve Modern Tüketim Mabetleri Üzerine Bir Çözümleme. İlahiyat Fakültesi Dergisi , 206.

 • Mazrui, A. A. (2007). Evrensellik İddiasi: Küreselleşen Bir Çağda Batı Kültürü. K. Bülbül içinde, Küreselleşme Kültür, Medeniyet (s. 257). Ankara: Orient yayınları.

 • Özbey, A. U. (2018a). Küreselleşme Boyutları Bağlamında Reklam, Avm’ler ve Tüketim Kültürünün Oluşması. T. Erdoğan içinde, Sosyal Bilimler: İnsan ve Toplum (s. 307-317). Ankara: Akademisyen Yayınevi.

 • Özbey, A. U. (2018b). Tüketim Toplumunda Tüketim Metaforu Olarak Zaman ve In Time Filmi Üzerine Sosyolojik Analiz. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2461-2479.

 • Ritzer, G. (2011). Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek. İstanbul: Ayrıltı Yayınları.

 • Şahin, K. (2013). küreselleşme. sosyolojiye giriş (s. 338). içinde ankara: grafiker.

 • Şan, M. K., & Hira, İ. (2014). Modernlik ve Postmodernlik Bağlamında Tüketim Toplumu Kuramları. Bilgi Yayınları, 5.

 • Şimşek, U., & Ilgaz, S. (1997). Küreselleşme ve Ulusal Kimlik. 192.

 • Torlak, Ö. (2016). Tüketim: Bireysel Eylemin Toplumsal Dönüşümü. İnkılap Yayınları, 362.

 • Uslu, Z. (2006). Alişveriş merkezinin Gelişimi: Konya Örneği. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Konya.

 • Utkan, O. (2015). Magazin Eklerinde Tüketimin Özendirilmesi: Köşe Yazıları Üzerine Bir İnceleme. İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 99.

 • Wallace, R. A., & Wolf, A. (2012). Çağdaş Sosyoloji Kuramları. Ankara: Doğu Batı Yayınları.

 • Yılmaz, A. (2013). Küresel Dünyada Uluslararası ilişkiler. Ankara: kadim yayınları.

 • Yılmaz, C. (2017). Alişveriş Merkezlerinde Mimari Taarımın Tüketici Davranışlarına Etkisi: Konya Örneği. Konya : Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana bilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.

 • Yılmaz, K., & Horzum, M. B. (2005). KÜRESELLEŞME, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ÜNİVERSİTE. Eğitim Fakültesi Dergisi, 103.

 • Yırtıcı, Y. M. (2003, mayıs). Modern Kapitalist Toplumlarda Mekan Üretimi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi. İstanbul.

 • Yanıklar, C. (2010). Tüketim Kültürü, Kapitalizm ve İnsan İhtiyaçları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Tartışma . Sosyal Bilimler Dergisi, 26.

 • Yaraşı, E., Yetkin Özbükı, M., & Göncü, Z. Ü. (2016). Tüketicilerin Alişveriş Merkezi Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 277.

                                                                                                    
 • Article Statistics