Sermaye Azaltımı Kavramı, Etkileri ve Vergisel Boyutu

Author :  

Year-Number: 2019-49
Language : null
Konu :
Number of pages: 6323-6331
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sermaye kavramı farklı disiplinlerin geçmişten günümüze gelişen çeşitli tanımlarıyla çok boyutlu bir kavram haline gelmiştir. İktisadi hayatın mali alana yansıması nedeniyle de sermaye kavramı pek çok yasal düzenlemelere de tabi tutulmuştur. Bu çalışmamızda sermaye kavramına açıklık getirilerek, teknik anlamda sermaye yapısının oluşumu ve değişimi incelenmiştir. Şirketlerin sermaye azaltımı kararları bazı durumlarda yasal zorunluluk haline gelirken, mali tabloların iyileştirilmesi, vergi planlaması, atıl kalan sermaye, bölünme gibi sermaye yapısı kararlarını etkileyen faktörlerle alınabilmektedir. Sermaye azaltımlarının çok taraflı etkileri ve vergisel sonuçları bulunmaktadır. Bu ilişki şirket sermayesinin azaltımındaki farklı vergisel sonuçlarla karşılaşılması durumu nedeniyle vergi planlamasında dikkate alınmalıdır.

Keywords

Abstract

The concept of capital has become a multidimensional term which has been growing from past to present with its definitions from various discipline. Because of the reflection of economic process to fiscal space, the concept of capital is also subjected to legal regulations. In the present study, clarifying the concept of capital, formation and change of capital structure are examined from a technical aspect. While company's decisions of capital reduction becomes legal obligation in some instances, the decisions can be made by the factors affecting capital structure such as improvement of financial statements, tax planning, idle capital, split-off. Capital reductions have multilateral effects and tax results. The relation must be taken into consideration in tax planning due to the recognition of different tax implications.

Keywords


 • ALTAŞ, S. (2013). Yeni TTK'na Göre Anonim Şirketler. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • ALTAŞ, S. (2013). Yeni TTK'na Göre Anonim Şirketler. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • ÇAĞLAR, H. (2010). Anonim Şirketlerde Esas Sermayenin Azaltılması. Ankara: Turhan Kitabevi.ÇALDAĞ, Y. (2013). Şirketler Muhasebesi. Ankara: Gazi Kitabevi.

 • Gelir İdaresi Başkanlığı, B. (2019, 02 04). Özelge. S. 17192610-125[ÖZG-15/46]-50973.

 • KILIÇ, G. (2018, 07 01). Sermaye Artırımı, Sermaye Azaltımı Ve Eş Zamanlı Sermaye Azaltımı Ve Artırımının Hukuki Ve Vergisel Boyutu. 5 05, 2019 tarihinde Vergi Gündem:

 • https://www.vergidegundem.com/makale?categoryName=Vergide&publicationNumber=7&public ationYear=2018&publicationId=4771564 adresinden alındı

 • KILIÇ, G. (2018, 07). Sermaye artırımı, sermaye azaltımı ve eşzamanlı sermaye azaltımı ve artırımının hukuki ve vergisel boyutu. Vergide Gündem, 3,4.

 • KİSHALI, Y. (2014). Şirketler Muhasebesi. İstanbul: Beta Basım Yayın.

 • PULAŞLI, H. (2014). Şirketler Hukuku Şerhi (Cilt 2). Ankara: Adalet Yayınevi.

 • ROHATGİ, R. (2007). Basic İnternational Taxation. London: BNA International Inc.

 • SALANİE, B. (2003). The Economics of Taxation. London: The MIT PressCambridge.

 • SARIGÜL, S. (2016). Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde Sermaye Azaltımının Vergisel Boyutu. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi(148), 18.

 • SEVİĞ, V. (2018, 09 24). Şirketlerde Sermaye Kaybı. İto Haber:

 • https://www.itohaber.com/koseyazisi/208755/sirketlerde_sermaye_kaybi.html adresinden alındı ŞENER, O. H. (2012). Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınevi.

 • ŞENGÜR, E. D. (2011). Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Anonim Şirketlerde Sermaye İle İlgili Getirilen Yenilikler. Mali Çözüm, 117.

 • TANRIVERDİ, A. (2015). Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Güncel Sorunlar. TBB Dergisi, 305.TEKİNALP, Ü. (2013). Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku (3 b.). İstanbul: Vedat Kitapçılık.

 • TOPÇU, F. (2010). Sermaye Şirketlerinde Esas Sermayenin Azaltılması. Yüksek Lisans Tezi, 47. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Gelir İdaresi Başkanlığı, B. (2019, 02 04). Özelge. S. 17192610-125[ÖZG-15/46] 50973. GİB. (2011, 12 30). Özelge. S. B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-56-77.

 • GİB. (2011, 12 23). Özelge. S. B.07.1.GİB.4.35.18.02-1741-748.GİB. (2012, 12 05). Özelge. S. 62030549-125[9-2012/58]-3132.

 • GİB. (2012, 08 17). Özelge. S. B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-791.

 • GİB. (2012, 02 21). Özelge. S. B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[94-11/5]-264.GİB. (2012, 02 21). Özelge. S. B.07.1.GİB.4.38.15.01-KV-20-195-28.GİB. (2012, 01 31). Özelge. S. B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-388.GİB. (2012, 01 02). Özelge. S. B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-32. GİB. (2013, 09 26). Özelge. S. 64597866-125[6-2013]-158.

 • GİB. (2013, 09 06). Özelge. S. B. 39044742-KDV.24-1447.

 • GİB-İstanbul VDB. (2014, 04 08). Özelge. 62030549-125[15-2012/144]-834.

 • GİB-İstanbul VDB. (2018, 03 16). Özelge. S.62030549-120[94-2015/203]-268414.GİB-İstanbul VDK. (2015, 10 20). Özelge. S. 62030549-125[6-2014/105]-88462.GİB-Kayseri VDB. (2017, 01 23). Özelge. S. 50426076-125[9-2014/20-241]-8.

                                                                                                    
 • Article Statistics