Yeni Kiralama Standardı TFRS 16'nın Finansal Tablolara Etkisi

Author:

Year-Number: 2019-46
Number of pages: 5408-5417
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Muhasebe finansal bilgileri sunan ve bu sunumu finansal tablolar ile gerçekleştiren bir tür bilgi sistemidir. Benzer şekilde, finansal raporlama, finansal raporu hazırlayan ve sunan, raporu teslim alan ve kullanan tarafları içeren çok boyutlu bir mesaj iletme sürecidir. Muhasebe ve finansal raporlama gelişen dünya piyasalarının en önemli unsurlarındandır. Türkiye’de ilk kez 1985 yılında yürürlüğe giren Finansal Kiralama modeli; Kamu Gözetim Kurulu (KGK) tarafından Türkçe ’ye çevrilmiş olup, uluslararası standartlara göre yapılmaktadır. KGK’nın başlıca rolü mali tablolarda saydamlık ve karşılaştırılabilirlik için ulusal standartları uluslararası olanlar ile uyumlu hale getirmektedir. KGK, UMSK tarafından 2016 yılında yayımlanmış olan ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni TFRS 16 Finansal Kiralamalar Muhasebeleştirme Standardını hayata geçirmiştir. Bu çalışmada, yeni finansal kiralama standardı TRFS 16’nın işletmelerin mali tablolarına olan etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Tezin kapsamında; Türkiye finansal kiralama ve muhasebe standartları, finansal kiralama tanımı ve türleri, yeni TRFS 16’nın finansal tablolara etkileri, TRFS 16 muhasebeleştirmesi ile sonuç ve önerilere yer verilmiştir. İncelememiz sonucunda, kiralama borçların bilançoya dâhil edilmesi, piyasalarda artan risk hassasiyetine karşı olumlu değerlendirilebilir. Ayrıca, Yeni finansal kiralama modeli işletmeleri kiralamanın ilk yıllarında daha yüksek faiz giderine katlanmak durumu ile karşı karşıya bıraktığı, operasyonel nakit çıkışlarını azaltırken, finansman nakit çıkışlarını arttırdığı görülmüştür. Sonuç olarak, TRFS 16’nın özellikle kiracı işletmelerin finansal tablolarına olumlu ve olumsuz etkileri olduğu ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

Accounting is a sort of information system that introduces the financial information by realizing via the financial statements. Simialrly, financial statement is also a multidimensional message forwarding process in between those preparing and presenting, receiving, and making use of it. Accounting and financial statement are the most important facts in the emerging worl markets. The financial rental model was first issued in 1985 in Turkey. It was translated into Turkish and developed according to the International standards by the Public Oversight Institution (POI). The major function if the POI is to harmonize the National standards with the International ones for transperancy and compatability in the financial statements. The POI implemented the new TFRS 16 Financial Rental Transaction Standards in 1 January 2019 firstly issed in 2016 by the NASC. The objective of this study was to investigate the effects of the new rental transaction system TFRS 16 on the financial statements. Within the scope of the thesis, we covered the Turkish Financial Rental Trasactions and Accounting Standards, the definition and types of financial rental transactions, the efefcts of the new system TFRS 16 on the financial statements, accounting of the new system, and conclusions and recommendations. Overall, we revealed that the new TFRS 16 positively affected the increasing risks in the markets due to the inclusion of the rental related debts into the balance sheet. In addition to this, the new model made the enterprises face with a higher interest load within the first years of the business, and decrease in the operational cash disbursements, while raising the financing cash disbursements. In conlusion, the new TFRS 16 model has positive and negative effects on the financial statements of the enterprises, in particular the leasse sides.

Keywords