Yeni Kiralama Standardı TFRS 16'nın Finansal Tablolara Etkisi

Author :  

Year-Number: 2019-46
Language : null
Konu :
Number of pages: 5408-5417
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Muhasebe finansal bilgileri sunan ve bu sunumu finansal tablolar ile gerçekleştiren bir tür bilgi sistemidir. Benzer şekilde, finansal raporlama, finansal raporu hazırlayan ve sunan, raporu teslim alan ve kullanan tarafları içeren çok boyutlu bir mesaj iletme sürecidir. Muhasebe ve finansal raporlama gelişen dünya piyasalarının en önemli unsurlarındandır. Türkiye’de ilk kez 1985 yılında yürürlüğe giren Finansal Kiralama modeli; Kamu Gözetim Kurulu (KGK) tarafından Türkçe ’ye çevrilmiş olup, uluslararası standartlara göre yapılmaktadır. KGK’nın başlıca rolü mali tablolarda saydamlık ve karşılaştırılabilirlik için ulusal standartları uluslararası olanlar ile uyumlu hale getirmektedir. KGK, UMSK tarafından 2016 yılında yayımlanmış olan ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni TFRS 16 Finansal Kiralamalar Muhasebeleştirme Standardını hayata geçirmiştir. Bu çalışmada, yeni finansal kiralama standardı TRFS 16’nın işletmelerin mali tablolarına olan etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Tezin kapsamında; Türkiye finansal kiralama ve muhasebe standartları, finansal kiralama tanımı ve türleri, yeni TRFS 16’nın finansal tablolara etkileri, TRFS 16 muhasebeleştirmesi ile sonuç ve önerilere yer verilmiştir. İncelememiz sonucunda, kiralama borçların bilançoya dâhil edilmesi, piyasalarda artan risk hassasiyetine karşı olumlu değerlendirilebilir. Ayrıca, Yeni finansal kiralama modeli işletmeleri kiralamanın ilk yıllarında daha yüksek faiz giderine katlanmak durumu ile karşı karşıya bıraktığı, operasyonel nakit çıkışlarını azaltırken, finansman nakit çıkışlarını arttırdığı görülmüştür. Sonuç olarak, TRFS 16’nın özellikle kiracı işletmelerin finansal tablolarına olumlu ve olumsuz etkileri olduğu ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

Accounting is a sort of information system that introduces the financial information by realizing via the financial statements. Simialrly, financial statement is also a multidimensional message forwarding process in between those preparing and presenting, receiving, and making use of it. Accounting and financial statement are the most important facts in the emerging worl markets. The financial rental model was first issued in 1985 in Turkey. It was translated into Turkish and developed according to the International standards by the Public Oversight Institution (POI). The major function if the POI is to harmonize the National standards with the International ones for transperancy and compatability in the financial statements. The POI implemented the new TFRS 16 Financial Rental Transaction Standards in 1 January 2019 firstly issed in 2016 by the NASC. The objective of this study was to investigate the effects of the new rental transaction system TFRS 16 on the financial statements. Within the scope of the thesis, we covered the Turkish Financial Rental Trasactions and Accounting Standards, the definition and types of financial rental transactions, the efefcts of the new system TFRS 16 on the financial statements, accounting of the new system, and conclusions and recommendations. Overall, we revealed that the new TFRS 16 positively affected the increasing risks in the markets due to the inclusion of the rental related debts into the balance sheet. In addition to this, the new model made the enterprises face with a higher interest load within the first years of the business, and decrease in the operational cash disbursements, while raising the financing cash disbursements. In conlusion, the new TFRS 16 model has positive and negative effects on the financial statements of the enterprises, in particular the leasse sides.

Keywords


 • Akdoğan, H. N. (2019). “UFRS 16 No’lu Kiralama İşlemleri Standardının, UMS 17 No’lu Finansal

 • Akdoğan, H. N. (2019). “UFRS 16 No’lu Kiralama İşlemleri Standardının, UMS 17 No’lu FinansalKiralama Standardı İle Karşılaştırılması, Getirdiği Yenilikler ve Türkiye’deki Halka Açık PerakendeŞirketlerinin Finansal Durumlarına Etkisi Üzerine Örnek Uygulama”, Doktora Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Ankara.

 • Deloitte; (2017). UFRS 16 Kiralama işlemleri, https://www.denetimnet.net/UserFiles/UFRS_16_kiralama_islemleri.pdf

 • Finansal Eksen; (2018). Ab Sürecinde Ufrs’den Tfrs’ye, https://www.finansaleksen.com.tr/ab-surecinde- ufrsden-tfrsye/.

 • FKB; (2019): Finansal Kiralama, https://www.fkb.org.tr/sektorler/finansal-kiralama/.

 • Gönen, S. & Akça, N. (2014). “Finansal Kiralama İşlemlerinin TMS-17 Kiralama İşlemleri Standardı veVergi Usul Kanunu Açısından Muhasebeleştirilmesi”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 2014: 71-94. Haliç Leasing; (2017). Nasıl Finansal Kiralama (Leasing) Yapılır?, http://www.halicleasing.com/tr/.

 • İş Leasing; (2019). Leasing işlemlerinde teminat olarak neler talep edilebilir?, https://www.isleasing.com.tr/leasing-hakkinda/leasing-hakkinda-merak-ettikleriniz/

 • Karababa, G. (2018). “Muhasebe Standartları ve Uygulamasına Genel Bir Bakış”. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3(2): 16-24.

 • Karataş, M. (2019). TFRS 16 Kiralamalar: Yenilenen Kiralama Muhasebesi, Açıklama ve Örneklerle İşletmelere Olası Etkileri, İSMMMO Yayınları; 177, Sefaköy, İstanbul.

 • KGK; (2017a). Kamu Gözetim Kurulu, Resmi İnternet Sayfası, https://www.kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/6726/Tablo-4-Tu%CC%88rkiye-Muhasebe-

 • I%CC%87tibar%C4%B1yla), 31.12.2016

 • KGK; (2017b). Kamu Gözetim Kurulu, Resmi İnternet Sayfası, https://kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/4105/TurkiyeMuhasebeStandartlar%C4%B1, 31.12.2016

 • KGK; (2017c). Kamu Gözetim Kurulu, Resmi İnternet Sayfası,https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrkiye%20Muhasebe%20St andartlar%C4%B1/TMSTFRS2019Seti/TFRS/TFRS_1.pdf, 31.12.2016

 • Kırmızıtaş, T. (2016). “6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na göreFinansal Kiralama Sözleşmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Ankara.

 • MİB Dergisi; (2018). Yatırıma kaynak yoksa finansal kiralama var, http://www.mibdergisi.com/yatirima- kaynak-yoksa-finansal-kiralama-var/.

 • MuhasebeWeb; (2018). MuhasebeWeb, https://www.muhasebeweb.com/Turkiye-Muhasebe-Standartlari- TMS-Uygulama-Kapsami-6010489

 • Nalbantoğlu, E. & Biçer, G.; (2018). UFRS 16 kiralama işlemleri, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/the-deloitte-times/UFRS-16-kiralama-

 • Özsoy Horzum, Ş. G. (2028). ”Bir Finansman Aracı Olarak Finansal Kiralama Ve İlbank A.Ş.'ye Uygulanabilirliği”, Uzmanlık Tezi, İller Bankası Anonim Şirketi, Ankara.

 • Parlak, N. (2018). “Kiralama İşlemlerinin UMS 17 ve UFRS 16 Standartlarına Göre KarşılaştırılmalıOlarak İncelenmesi ve Şirketlerin Finansal Durumuna Etkisi”, Doktora Tezi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Çorum.

 • PWC Türkiye; (2019). BOBİ FRS, https://www.pwc.com.tr/tr/Etkinlik/17-platform/sunumlar/bobi-frs.pdf

 • Tepegöz, Ş. M. (2018). Türkiye’de faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleriiçin iç kontrol modeli önerisi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Denetim Anabilim Dalı, İstanbul.

 • Terzi, S. (2009). “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Finansal Raporlama ve Uluslararası Muhasebe Standartlar ile Uyumlaştırma Çalışmaları”. Dayanışma Dergisi, 105: Mayıs 2009.

 • TMS 17; (2017). Türkiye Muhasebe Standartları 17, andartlar%C4%B1/TMSTFRS2018Seti/TMS/TMS_17_2018.pdf

 • TSB; (2019). Türkiye Sigorta Birliği, https://www.tsb.org.tr/tmsk.aspx?pageID=833

 • Turkrating; (2019). Finansal Kiralama Sektörü Mart 2019, http://turkrating.com/finansal-kiralama-sektoru- mart-2019-85321.html

 • Ünalan, N; (2016). Leasing (Finansal Kiralama) Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?, https://paratic.com/leasing-avantajlari-ve-dezavantajlari/

 • Yılmaz, B. (2007). “Muhasebe Standartlarını Oluşumu ve Uygulanma Alanı", Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7(13): 139-155.

                                                                                                    
 • Article Statistics