Türk Şeker Sektörü İşletmelerinde Yenilikçilik ve Kurumsal Girişimcilik Temelli Büyüme

Author:

Year-Number: 2019-44
Number of pages: 5136-5152
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Stratejik bakışa sahip olan işletmeler rekabet ortamında kendisi için tehdit ve fırsatları rahatlıkla görebilmektedir. Böyle bir durumda yenilikçilik, işletmeler için benzersiz bir rekabet avantajları sunmakta, bunu da kurumsal girişimcilik faaliyetleri ile ortaya koymaktadır. Bu çalışma stratejik perspektifte yenilikçilik ve kurumsal girişimcilik temelli büyümeyi tespit etmeye yöneliktir. Bu açıdan, işletmeler için çevresel şartlar altında doğal bir süreç olan niteliksel ve niceliksel büyümeye, sahip oldukları stratejik bakış açılarından hareketle yenilikçiliklerinin ve proaktiflik, risk alma ve de yenilikçilik eğilimi boyutlarıyla kurumsal girişimcilik özelliklerinin etkisi ölçülmeye çalışılacaktır. Aynı zamanda bu ana değişkenlerin birbirleri ile olan ilişkileri de ortaya konulacaktır. Araştırma Türkiye’de faaliyet gösteren Türk Şeker Sektöründe hammadde (beyaz, sıvı ve esmer şeker) üreticilerine yöneliktir. Birçok ülke için tarımsal sanayide stratejik bir sektör olan şeker sektörü, küreselleşme ve dolayısıyla beraberinde gittikçe artan rekabetin baskısı altındadır. Tüketimi zaman içerisinde sürekli artış gösteren şeker ve şekere alternatif ürünler, bu tür işletmelerin süreç ve ürün yenilikleri gerekleştirerek rekabet avantajı kazanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu açıdan bu çalışmanın sonuçları sektörün içerisinde bulduğu durumu tespite de imkan sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

The businesses which have strategic view can easily see the threats and opportunities towards themselves in the competitive environment. In such a case, innovativeness offer unique competitive advantages for the businesses and reveal these with entrepreneurship activities. This paper aims to determine the growth based on innovativeness with the strategic view and corporate entrepreneurship. In this respect, it will be tried to measure the impact of innovation and proactive, risk-taking and innovation tendency dimensions and corporate entrepreneurship characteristics based on their strategic perspectives on qualitative and quantitative growth, which is a natural process for enterprises under environmental conditions. At the same time, the relationship of these main variables with each other will be revealed. This research is aimed at the raw material (white, liquid and brown sugar) manufacturers operating in Turkey in the Turkish Sugar Sector. The sugar sector, which is a strategic sector in the agricultural industry for many countries, is under pressure from globalization and therefore with increasing competition. Sugar and sugar alternative products, whose consumption increases continuously over time, necessitate such enterprises to gain competitive advantage by developing process and product innovations. In this respect, the results of this study will allow the determination of the situation in the sector.

Keywords