İş-Aile ve Aile-İş Çatısmasının Çalışanların İş ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi: Kamu Kurumunda Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2019-43
Number of pages: 4729-4736
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşmeyle birlikte iş yaşamı ve iş yapma pratikleri de hızla değişmiştir. Çalışanlar yoğun iş temposunda çalışmakta ve bunun sonucu olarak da stres çalışmanın bir parçası haline gelmektedir. Yoğun çalışma temposu aile yaşamını da etkilemektedir. İş ve aile hayatı bireyin hayatında önemli yer tutan birbirinden farklı iki alandır. İki alan da yoğun enerji ve zaman talep etmektedir. İş-aile ve aile-iş çatışması günümüzde çalışan bireyin karşılaştığı en önemli sorunların başında gelmektedir. Bu durum sadece çalışma verimliliğini düşürmekle kalmamakta, aynı zamanda bireylerin yaşam tatminlerini, dolayısıyla hayattan aldıkları mutluluğu da azaltmaktadır. Hem iş hayatının hem de aile hayatının dengeli bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu çalışmada iş-aile ve aile-iş çatışmasının çalışanın iş ve yaşam tatminleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Antalya ilinde bir kamu kurumunda yapılan araştırmaya göre, iş-aile ve aile-iş çatışmasıyla çalışanların iş ve yaşam tatminleri arasındaki negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Business life and business practices have changed rapidly with globalization. Employees work at a busy pace and as a result stress becomes a part of the work. Intensive work tempo also affects family life. Work and family life are two different areas that have an important place in an individual's life. Both areas demand intensive energy and time. Work-family and family-work conflict is one of the most important problems faced by the working individual today. This not only reduces the productivity of the work, but also reduces the life satisfaction of the individuals and the happiness they receive from life. Both business and family life should be carried out in a balanced way. In this study, the effects of work-family and family-work conflict on employee's job and life satisfaction were examined. According to a study conducted in a public institution in Antalya, it was found that there is a negative relationship between work-family and family-work conflict and job and life satisfaction of employees.

Keywords