Türkiye Mahkeme Yönetim Sistemine Uyumlu Adliye Tasarımı: Ordu Ek Adliyesi Örneği

Author:

Number of pages: 4924-4941
Year-Number: 2019-44

Abstract

Yargı bağımsızlığının korunması ve adaletin sağlanması, adalet sisteminin yeni çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmesi devletin temel vazifeleri arasındadır. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üyesi olduğu Avrupa Konseyi ile ortaklaşa çalışılarak yapılan çalışma sonucunda Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Ortak Projesi 2007 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Proje kapsamında pilot illerde uygulanmaya geçen, ilk derece mahkemelerin kararlarına yapılacak itirazlarla ilgilenecek olan Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulmasından Mahkeme Yönetim Sistemi kapsamında mevcut adliyelerde yapılacak olan mimari, idari ve mevzuat değişiklikleri ile ilgilenilmiş ayrıca, adliyelerde görülen sorunlara karşı mimari çözümler geliştirilmesine çalışılmıştır. Mahkeme Yönetim Sistemi’nin getirdiği en büyük yenilik ortak kullanımlı duruşma salonlarıdır. Daha önce neredeyse her hâkim için bir adet duruşma salonu alanı planlaması yapılırken, proje kapsamında çok sayıda hâkimin ortak duruşma salonlarını kullanması amaçlanmaktadır. Bu sayede sayıca daha az ancak büyüklük ve teknik özellikler olarak daha üstün duruşma salonu tasarımı yapmak mümkün olmaktadır. Proje kapsamında halkın yönlendirilmesini sağlayacak olan danışma masalarının kurulması, kalemlerin iş yükünü hafifletecek ön büroların kurulması kararları adliye mimarisini etkileyen iki önemli husus olarak ortaya çıkmıştır. Yapılacak olan ön büro tasarımları ile halkın adliye içerisindeki dolanımının asgariye indirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca yeni tasarlanacak adliyelerde, adliye personeline kaliteli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması adına kısıtlı koridor sistemi yapılması kararlaştırılmıştır. Kısıtlı koridorlar ile sadece yetkilendirilmiş kişiler ofis alanlarına erişim sağlayabilmektedir, böylece bu alanlar daha çalışanlar için daha güvenli ve sessiz mekanlara dönüşmektedir. Yeni tip adliye binalarında yeni oluşturulan Adliye Müdürü ve Adli Yardımcı kadroları, yargı sistemini hızlandırmak adına atılmış önemli adımlar olmakla birlikte adliyelerdeki ofis alanlarının artmasını gerektirmiştir. Proje çerçevesinde örnek bir mimari tasarım yapılması kararlaştırılmıştır. Bu yazıda, Mahkeme Yönetim Sistemine uyumlu olarak mimari projesi geliştirilen ilk adliye binası olma özelliği olan Ordu Ek Adliye Binası tasarımı anlatılmaktadır.

Keywords

Abstract

It is among the basic duties of the state to protect the independence of the judiciary and ensure justice and to regulate the justice system to meet the needs of the new era. In this context, the Joint Project on Strengthening the System of Court Governance was introduced in 2007 as a result of the work carried out in partnership with the Council of Europe of which the State of the Republic of Turkey as a member of it. From the establishment of district courts, which are implemented in pilot provinces within the scope of the project, which will deal with objections to the decisions of the courts in the first degree, the architectural, administrative and legislative changes were also dealt with and architectural solutions were tried to develop against the problems seen in the courts. The biggest innovation brought by the Court Management System is the co-use courtrooms. While planning one courtroom area for almost every judge was planned before, it is aimed that many judges will use the common courtrooms within the scope of the project. In this way, it is possible to design a courtroom with fewer numbers but superior in size and technical features. Within the scope of the project, the establishment of advisory desks that will enable the public to be directed, and the decisions to establish front offices to ease the workload of the officers have emerged as two important issues affecting the architecture of the courthouse. With the front office designs to be made, it is aimed to minimize the public's entry in the courthouse. In addition, in the newly designed courthouses, it has been decided to install a restricted corridor system in order to provide a high quality and safe working environment for the court personnel. With restricted corridors, only authorized persons can access office spaces, making them safer and quieter for employees. The newly established Court Manager and Judicial Assistant staff in the new type of courthouses are important steps to speed up the judicial system, but they have required an increase in office spaces in the courthouses. Within the framework of the project, it was decided to make an exemplary architectural design. In this context, the design of the new type courthouse in accordance with the Court Management System is explained through the Ordu Annex Courthouse, which is the first courthouse planned and built within the scope of the project. In this article, the design of the Ordu Annex Courthouse, which is the first courthouse to develop an architectural project in accordance with the Court Management System, is explained.

Keywords