Gerçekleşen Bir Örgütsel Değişim Karşısında Örgütsel Bağlılığın Sonuçlarının İncelenmesi Üzerine Bir Saha Araştırması

Author:

Year-Number: 2019-42
Number of pages: 4477-4491
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde küreselleşme nedeniyle yaşanan hızlı gelişmeler insan hayatını ve dolayısıyla da toplumu etkisi altına almıştır. Her şey hızla değişmekte, her gün bir diğerinden farklı olmaktadır. Yaşanan bu hızlı değişimden örgütler de etkilenerek, bütün unsurlarıyla değişime maruz kalmış bulunmaktadır. Artık örgütlerin ayakta kalabilmeleri, örgütsel anlamda değişerek, değişime ayak uydurabilmelerine bağlı hale gelmiştir. İşgörenlerin örgütsel bağlılığın sağlanması ve işten ayrılma niyetlerinin azaltılması için işlerini ve örgütlerini sevmeleri, maddi ve manevi anlamda tatmin olmalarını ve memnuniyet düzeylerinin yükseltilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı da gerçekleşen bir örgütsel değişimin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Literatür taraması sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda bir kamu örgütü işgörenlerine anket tekniği kullanarak uygulama yapılmıştır. Söz konusu anket formlarından elde edilen veriler SPSS 24.0 programına kaydedilerek örgütsel değişimin örgütsel bağlılık üzerine etkileri analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

Nowadays, rapid developments, which have existed because of globalization, impress the daily life and society. Everting is changing rapidly and each day is being different than the other. Organizations have been impressed and been exposed with their all components by this rapid changing. From now on, organizations keeping alive have been changed in the mean of organizations and depended on keeping up with changing. In order to ensure the employees’ commitment to the organization and reduce turnover intentions, employees must like their job, they must be satisfied both mentally and financially, and their satisfaction level should be increased in these senses. The purpose of this study is to reveal the effect of organizational change on organizational commitment. In accordance with the information obtained from the literature review, a public institution employee was applied using survey technique. The data obtained from the survey were recorded on SPSS 24.0 program and the effect of organizational change on organizational commitment is analyzed.

Keywords