Gerçekleşen Bir Örgütsel Değişim Karşısında Örgütsel Bağlılığın Sonuçlarının İncelenmesi Üzerine Bir Saha Araştırması

Author :  

Year-Number: 2019-42
Language : null
Konu :
Number of pages: 4477-4491
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde küreselleşme nedeniyle yaşanan hızlı gelişmeler insan hayatını ve dolayısıyla da toplumu etkisi altına almıştır. Her şey hızla değişmekte, her gün bir diğerinden farklı olmaktadır. Yaşanan bu hızlı değişimden örgütler de etkilenerek, bütün unsurlarıyla değişime maruz kalmış bulunmaktadır. Artık örgütlerin ayakta kalabilmeleri, örgütsel anlamda değişerek, değişime ayak uydurabilmelerine bağlı hale gelmiştir. İşgörenlerin örgütsel bağlılığın sağlanması ve işten ayrılma niyetlerinin azaltılması için işlerini ve örgütlerini sevmeleri, maddi ve manevi anlamda tatmin olmalarını ve memnuniyet düzeylerinin yükseltilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı da gerçekleşen bir örgütsel değişimin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Literatür taraması sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda bir kamu örgütü işgörenlerine anket tekniği kullanarak uygulama yapılmıştır. Söz konusu anket formlarından elde edilen veriler SPSS 24.0 programına kaydedilerek örgütsel değişimin örgütsel bağlılık üzerine etkileri analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

Nowadays, rapid developments, which have existed because of globalization, impress the daily life and society. Everting is changing rapidly and each day is being different than the other. Organizations have been impressed and been exposed with their all components by this rapid changing. From now on, organizations keeping alive have been changed in the mean of organizations and depended on keeping up with changing. In order to ensure the employees’ commitment to the organization and reduce turnover intentions, employees must like their job, they must be satisfied both mentally and financially, and their satisfaction level should be increased in these senses. The purpose of this study is to reveal the effect of organizational change on organizational commitment. In accordance with the information obtained from the literature review, a public institution employee was applied using survey technique. The data obtained from the survey were recorded on SPSS 24.0 program and the effect of organizational change on organizational commitment is analyzed.

Keywords


 • Arslaner, E. (2010). ‘Örgütsel Değişim ve Yenilikçilik: Bir Özel Okul Örneği’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Bakan, İ. (2011). ‘Örgütsel Stratejilerin Temeli Örgütsel Bağlılık, Kavram, Kuram, Sebep ve Sonuçlar’. Ankara: Gazi Yayınevi.

 • Balay, R. (2000). ‘Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık’. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Becker, T. Billings, E., Eveleth D. & Gilbert, N. (1996). ‘Foci and Bases of Employee Commitment: Implications for Job Performance’. The Academy of Management Journal, 39(2): 464-482.

 • Budak, T. (2009). ‘İlköğretim Okullarında Görev Yapan Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları (Kocaeli İli Örneği)’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Carroll, G. R. & Barnett, W. P. (1995). ‘Modeling Internal Organization Change’. Annual Review of Sociology, (21): 217-236.

 • Çankaya, F. Y. (2011). ‘Örgütsel Değişim ve Örgütte Değişime Karşı Gelişen Direnci Kırma Politikaları’. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

 • Çelebioğlu, F. (1988). ‘Davranış Açısından Örgütsel Değişim’. İstanbul Üniversitesi, No: 238, İstanbul: İşletme Fakültesi Yayınları.

 • Doğan, E. Ş. (2013). ‘Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık’. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

 • Durna, U. & Eren, V. (2005). ‘Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık’. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2): 210-219.

 • Dursun, M. (2011). ‘Kurumsal İmajın Müşteri Bağlılığı ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma’. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Düren, Z. (2000). ‘2000’li Yıllarda Yönetim’. İstanbul: Alfa.Yayınları.

 • Elma, C. & Demir, K. (2000). ‘Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar Uygulamalar ve Sorunlar’.Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Erdoğan, İ. (2004). ‘Eğitimde Değişim Yönetimi’. Ankara: Pegem Yayınları.

 • Güçlü, H. (2006). ‘Turizm Sektöründe Durumsal Faktörlerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi’. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

 • Güner, A. R. (2007). ‘Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Arasındaki İlişkilerin Modellenmesi’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

 • Gürül, B. (2013). ‘Takım Çalışması İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiye Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Kara, H., Tokat, B. & Karabacak, M. (2013). ‘Teknolojik Değişimin İşgörenler Üzerinde Yarattığı Kaygı (Durumluk-Sürekli) ve Kökenlerinde Bulunabileceği Düşünülen Bazı Demografik Değişkenler Üzerine Bir Araştırma’. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 8(12): 663-678.

 • Kaya, N. (2013). ‘İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Bir Uygulama’. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul.

 • Kaya, O. (2007). ‘Örgütsel Bağlılık Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Biriminde Bir Uygulama’. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Mammadova, İ. (2013). ‘İş Tatmini İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki ve Bir Uygulama’. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

 • Morgan, R. M. & Hunt, S. D. (1994). ‘The Commitment-Trust Theory Of Relationship Marketing’. Journal of Marketing, 58 (3): 20-38.

 • Özer, M. A. (2011). ‘21.Yüzyılda Yönetim ve Yöneticiler’. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Özünlü, D. (2013). ‘Cam Tavan Sendromunun Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

 • Sabuncuoğlu, Z. & Tüz, M. (1998). ‘Örgütsel Psikoloji’. İstanbul: Alfa Yayınları.

 • Samadov, S. (2006). ‘İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık, Özel Sektörde Bir Uygulama’. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

 • Sucu, Y. (2000). ‘Örgütsel Değişim’. Ankara: Elit Yayınevi.

 • Tekin, N. G. (2012). ‘İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Değişime İlişkin Görüşleri (Siirt İli Örneği)’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

 • Tokat, B. (1998). ‘Örgütlerde Değişim ve Değişimin Yönetimi’. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Yayınları.

 • Uran, Ş. (2011). ‘Küreselleşme Sürecinde Örgütsel Değişimi Etkileyen Bir Unsur Olarak Örgütsel Sinizm ve Karaman İli Kamu Kurumlarında Bir Çalışma’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

 • Uygur, A. (2009). ‘Örgütsel Bağlılık ve İşe Bağlılık’. Ankara: Barış Platin Kitapevi.

 • Uzun, Ö. & Yiğit, E. (2011). ‘Örgütsel Stres ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Orta Kademe Otel Yöneticileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma’. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Dergisi İİBF Dergisi, 6 (1): 81-213.

 • Varoğlu, K. & Basım, N. (2009). ‘Örgütlerde Değişim ve Öğrenme’. Ankara: Siyasal Yayınevi.

 • Yalçın, A. (2002). ‘Değişim Yönetimi’. İstanbul: Nobel Yayıncılık.

 • Yeniçeri, Ö. (2002). ‘Örgütsel Değişmenin Yönetimi’. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Zadeoğluları, S. (2010). ‘Örgütsel Değişime Açıklık ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

                                                                                                    
 • Article Statistics