Okul Müdürlerinin Zorunlu Yer Değiştirme (Rotasyon) Uygulamalarına İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2019-41
Language : null
Konu :
Number of pages: 4255-4262
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma, okul müdürlerinin sık sık görev yerlerinin değiştirilmesi (rotasyonu) konusunda öğretmenlerin neler düşündüğünün öğrenilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma genel tarama modeliyle yapılmış olup, araştırmanın evrenini, Özel bir üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi anabilim dalında 2012-2016 yılları arasında tezsiz yüksek lisans yapan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda görevli 305’i erkek ve 99’u kadın olmak üzere 404 öğretmen oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşıldığı için ayrıca örneklem alınmamıştır. Görüşlerin belirlenmesi amacıyla araştırmacılar tarafından bu araştırma için beşli likert tipiyle geliştirilen ve Cronbach's Alpha katsayısı 0,7796 olarak hesaplanan “Okul Yöneticilerinde Yer Değişikliği (Rotasyon) Uygulaması” anketi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler tablolar yardımıyla istatistiksel olarak değerlendirilmiş, değerlendirme sonuçları tablolar yardımıyla açıklanmıştır. Öğretmenler, rotasyon uygulamalarına genel olarak olumlu "Okul Yöneticilerinin Yerine Getirilmesi (rotasyon) uygulamasının" katılım düzeyindeki "birçoğunun" araştırılmasıyla ilgili göründüğünü düşünüyorlar. Araştırmada sonucunda öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, uzun süre aynı okulda müdür olarak görev yapmalarının, onlarda yönetsel körlüğe neden olabileceğini, bu nedenle de yöneticilerin bireysel ihtiyaçları dikkate alınarak rotasyonla yerlerinin değiştirilmesi gerektiğine inandıkları görülmüştür.

Keywords

Abstract

The research was carried out to learn about the changes in the principals' place. The research was conducted through a general screening model. The population consists of the 404 teachers, including 305 male and 99 female teachers at the Ministry of Education, and the master's without thesis at a Private University Institute of Social Sciences, Educational Administration and Supervision Planning and Economics departments between 2012-2016. The sample was not taken due to the access to the population. In order to determine the views with a five-point Likert-type developed by researchers and Cronbach's alpha coefficient calculated as 0.7796 "Relocation of School Administrators (rotation) Application questionnaire was used. The data obtained in the research was evaluated statistically analysied with the help of tables, the evaluation results were explained with the help of tables. Teachers believe that with the findings obtained in this research, school administrators, being a long period of time to act as principal in the same school, it could lead to administrative blindness; therefore, by considering individual needs of the managers, the replacement should be applied by rotation.

Keywords


 • Açıkalın, A. (1998). Toplumsal kurumsal ve teknik yönleriyle okul yöneticiliği. Ankara: PegemA Yayıncılık.

 • Ada, S.ve Baysal, Z. N.. (2009). Eğitim yapıları ve yönetimleri açısından çeşitli ülkelere bir bakış. Ankara: PegemA Yayıncılık.

 • Aksu A.; Fırat, N. Ş. & Şahin, İ. (2003). “İlköğretim okulu müdürlerinin kültürel liderlik davranışları.” Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2003(36), 490-507.

 • Arslantaş, H. İ. & Özkan, M. (2014). “Öğretmen ve yönetici gözüyle etkili okulda yönetici özelliklerinin belirlenmesi.” The Journal of Academic Social Science Studies, 2014(26), 181-193.

 • Aytaç, T. (2014). Okullarda bütünleştirilmiş yetenek yönetimi modeli: Öğretmen görüşleri. Eğitim Bilimleri Dergisi/Journal of Educational Sciences. 2014(39), 1-24. DOI, s. 10.15285/EBD.2014397394.

 • Benninga J. S., Sparks, R. K., & Tracz, S. M. (2011). “Enhancing teacher moral judgment in difficult political times: Swimming upstream. International Journal of Educational Research, 2011(50), 175–182.

 • Bahçalı, G. (2014) .Rotasyon uygulamalarının değerlendirilmesi: Eskişehir ili örneği .Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir.

 • Bennis, W. (1989). Bir lider olabilmek. (Çev, s. U. Teksöz.) İstanbul, s. Sistem Yayıncılık.

 • Bursalıoğlu, Z.(2013). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • Common, R, Flynn, N. & Mellon, E. (1993). Hanaging Public Servics. Butterwort Heinemann Ltd. Linacre House. Jordon Hill.Oxford-USA.

 • Gülşen, C. & Gökyer, N. (2016 ). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara, s. Anı

 • Gülşen, C. (2005). Türkiye’de eğitim hizmetlerinin yerinden yönetim.” Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

 • Gülşen, C. & Dayıoğlu, Ş. (2015). “Milli eğitim bakanlığına bağlı okullara yönetici atama kriterleri konusunda okul yöneticilerinin görüşleri.” International Journal of Social Sciences and Education Research, 1 (4), 1487-1499.

 • Kaya, A. & Göçen, A. (2012). “Okul yöneticilerinin rotasyonu üzerine nitel bir inceleme.” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13(3), 149-165.

 • Korkmaz, M. (2005). “Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi: Sorunlar-çözümler.” Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 25(3), 237-252.

 • MEB. (Milli Eğitim Bakanlığı). (2019). “2023 Eğitim Vizyonu” http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf . (Erişim Tarihi:02.07.2019).

 • MEB. (2016). Millî eğitim bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme kılavuzu. Ankara: MEB Yayını.

 • Memduhoğlu, H. B. & Yılmaz, K. (2010). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: PegemA

 • Öztürk, N. (2005). Bulgaristan ve Türkiye’deki okul müdürlerinin yöneticilik ve liderlik davranışları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

 • Resmi Gazete (RG). (2018). Millî eğitim bakanlığı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliği millî eğitim bakanlığı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliği. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180621-8.htm. (ET:02.06.2019).

 • Resmi Gazete, (2015). Millî eğitim bakanlığı eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmelerine dair yönetmelik. Yıl: 06.10.2015, Sayı: 2949. (ET: 15.05.2017). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151006-2.htm.

 • Newman, M. (2005). “The role of values in defining school leadership-a Jamaican perspective”. Education Research and Perspectives, 32(2), 57-79.

 • Northouse, P.G. (2013). Leadership theory and practice. sage publications, Inc. California. Printed in the United States of America.

 • Sağnak, M.(2005). “İlköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenlerin değer uyum düzeyleri.” Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(1), 207-228.

 • Tirri, K. (2011). “Holistic school pedagogy and values: Finnish teachers’and students’ perspectives.” International Journal of Educational Research, 2011(50), 159–165.

                                                                                                    
 • Article Statistics