Kobi Yöneticilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluklarının Karşılaştırılması: Şırnak ve Gaziantep Örneği

Author :  

Year-Number: 2019-41
Language : null
Konu :
Number of pages: 4357-4363
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmelerin varlığını sürdürebilmesi için dikkate alması gereken bir takım sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar genel olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) olarak adlandırılmaktadır. KSS ekonomik, yasal, etik ve gönüllü olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. Türkiye’deki işletmelerin büyük çoğunluğunu oluşturan KOBİ’ler için de KSS büyük önem taşımaktadır. Çoğunluğu aile işletmesi olan KOBİ’lerin sonraki nesillere geçebilmesinin kurumsallaşmasına bağlı olduğu söylenebilir. Kurumsallaşan bir KOBİ, varlığını sürdürmesinin yanı sıra zaman içerisinde büyüyerek daha geniş bir alanda faaliyet gösterebilir. Ancak bazı KOBİ’ler Kurumsal Sosyal Sorumluluklara dikkat ederken, bazıları bu sorumluluklardan bazılarına önem vermektedir. Bu çalışmada İşletme yöneticilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluklarının faaliyette bulundukları bölgelere göre değişip değişmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda Şırnak ve Gaziantep illerinde faaliyet gösteren KOBİ yöneticileriyle anket yapılmıştır. T-Testi Analizi ile katılımcıların KSS boyutları açısından aldıkları ortalamalar karşılaştırılmıştır. Analiz sonucunda ortalamalar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu sonuç, KOBİ yöneticilerinin kurumsal sosyal sorumlulukları üzerinde faaliyette bulundukları bölgenin etkili olmadığını göstermiştir.

Keywords

Abstract

Businesses have some responsibilities that they need to take into account in order to survive. These responsibilities are generally referred to as Corporate Social Responsibility (CSR). CSR is divided into four groups as economic, legal, ethical and voluntary. CSR are also very important for SMEs that compose the majority of enterprises in Turkey. It can be said that the transition to the next generations of SMEs, the majority of which are family-owned, depends on institutionalization. In addition to maintaining the existence of an institutionalized SME, it can grow in time and operate in a wider area. However, some SMEs pay attention to CSR, while others attach importance to some of these responsibilities. In this study, it has been tried to determine whether the CSR of the business managers changes according to the regions in which they operate. In this context, a survey was conducted with SME managers operating in Şırnak and Gaziantep. The T-Test Analysis and the mean scores of the participants in terms of CSR dimensions were compared. In the analysis no significant difference was found between the means. This result showed that the region in which SMEs operate is not effective on their corporate social responsibility.

Keywords


 • Aktan, C. C., & Börü, D. (2007). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”. (Ed. C.C. Aktan) , Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk (s. 11-36). İGİAD, İstanbul.

 • Arslan, M. (2012). İş ve Meslek Ahlakı: Dünya ve Türkiye Örnekleri. Siyasal Kitabevi, Ankara

 • Arslan, M., Ece, S., Kurtuluş, Ç. H., & Özer, M. (2012). “Tüketicilerin İşletmelerin Sosyal Sorumluluklarını Algılamaları Üzerine Bir İnceleme: Ankara, İzmir ve Şırnak Örneği”. Anadolu Etik Toplantıları I. 14 Kasım 2012, Gaziantep.

 • Caroll, A. B. (1979). “A Three-Dimentional Conceptual Model of Corporate Performance”. The Academy of Management Review, 4(4), 497-505.

 • Dalyan, F. (2007). “Sosyal Sorumluluğun Temelleri” (Ed. C.C. Aktan), Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk (s. 45-60). İGİAD, İstanbul.

 • Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman Publishing, New York.

 • Kanji, G. K., & Chopra, P. K. (2010). “Corporate Social Responsibility in a Global Economy”. Total Quality Management, 21(2), 119–143.

 • Kolk, A., & Tulder, R. v. (2010). “International Business, Corporate Social Responsibility and Sustainable Development”. International Business Review, 19, 119–125.

 • Küçük, Y. (2016). SPSS ile İstatistik, Biyoistatistik ve Modern Bilimsel Araştırma. Hünkar Ofset, İstanbul.

 • Maignan, I., & Ferrell, O. C. (2000). “Measuring Corporate Citizenship in Two Countries: The Case of the United States and France”. Journal of Business Ethics, 283–297.

 • Manakkalathil, J., & Rudolf, E. (1995). “Corporate Social Responsibility in a Globalizing Market”. SAM Advanced Management Journal, 29-47.

 • Matten, D., & Moon, J. (2008). “ 'Implicit' and 'Explicit' CSR: A Conceptual Framework for a Comparative Understanding of Corporate Social Responsibility”. Academy of Management Review, 33(2), 404424.

 • Mohr, L. A., Webb, D. J., & Harris, K. E. (2001). “Do Consumers Expect Companies to be Socially Responsible? The Impact of Corporate Social Responsibility on Buying Behavior”. The Journal of Consumer Affairs, 45-72.

 • Yanık, S. (2009). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Yerel Farklılıklar, Küresel Aynılıklar”. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 9(2), 95-101.

                                                                                                    
 • Article Statistics