Trt Kanallarında Yayınlanan Çizgi Filmlerde Spor Öğesinin Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2019-41
Language : null
Konu :
Number of pages: 4157-4173
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

TV günümüz teknolojisinde en çok seyredilen ve en çok etkilenilen kitle iletişim araçlarındandır. Özellikle ilköğretim dönemi çocukların gelişiminde çocuk programlarının etkisi gözle görülebilir ve çarpıcı bir durumu göstermektedir. Ayrıca yapılan çalışmalar çocukların soyut döneminde izledikleri ve gördükleri bir resmin etkisinde kaldığını göstermektedir. Fizyolojik organizmanın en hızlı gelişim gösterdiği 3 – 6 yaş grubundaki çocukların gördükleri olumlu ya da olumsuz davranışları zihinsel süreçte işledikleri, öğrendiklerini denediklerini görmek pek çok vakada görülmüştür. Son yıllarda animasyonla yapılan reklam filmlerinde reklam verenler çocukların bu özelliklerinden çokça yararlanmaktadırlar. Çocuklar televizyon ekranlarına bir araştırmacı gözüyle bakmakta ve gördükleri şekillere farklı anlamlar vermektedirler. İlgi noktası olarak kahraman olan karakterlerin davranış şekillerinde ve en çok üzerinde vurgu yaptıkları hareketlere odaklanır. Gelişimin bu döneminde çocukların gelişimsel ödevlerine uygun programlar çocukların gelişimlerine olumlu katkılar sağlamaktadır. Araştırmacılar, özellikle okul öncesi çocuklara yönelik çalışmalar yapılmasının, başarının ilk adımlarını getireceği konusunu bir çok çalışmada belirtmişlerdir. Türkiye’de yayında olan birden çok çocuk kanalı bulunmaktadır. Fakat bunlar içerisinde özellikle TRT çocuk kanalı çocukların gelişim özelliklerine göre içerikler geliştirdiği görülmüştür. Bu araştırmada, TRT Çocuk kanalında görsel dizi olarak yayınlanan 5 çizgi film incelenmiştir. Bunlarda spor temasının işlenme biçimlerine ve yer alma sürelerine bakılarak karşılaştırmalar nitel olarak yapılmıştır. Sonuç olarak çizgi film teknolojisi günümüzde çocukların ve ebeveynlerin hayatında büyük bir yer kaplamakta ve izleyenlere verilen mesajlar bu mecrada dikkatle takip edilmektedir. Yeni bir spor eğitim sistemi kurulurken bu alandan yararlanarak daha nitelikli ve geniş bir spor bilgi sistemi oluşturulabilir. Bu alanda çalışma yapacak araştırmacılar için yeni bir araştırıma alanı oluşturulabilir. Sistem, daha alt yaş gruplarına öğrenmeyi daha zevkli ve istendik yönde yapacağından çocuklarda ki ön öğrenme düzeyi de bu alandan daha çok yararlanabilir. Günümüzde farklı alanlarda dijital animasyon programlarından yararlanılabilmektedir. Gerek eğitimlerde gerekse reklamsal alanlarda bir çok uygulamada farklı disiplinler arası işbirliği kurulabilir.

Keywords

Abstract

TV is one of the most watched an most influenced mass media in today’s technology. Especially in the development of children in the first academic period, the effect of children’s programmes shows a noticeable and striking situation. Furthermore studies show that children are influenced by a picture they follow in the abstract period. Physiologically, it has been observed in many cases that children in the 3 - 6 age group, where the organism develops the fastest, develop positive or negative behaviors in the mental process and try to learn. In recent years, advertising films with animation have benefit many of the children’s features. Children look at television screens as a researcher and give different meaning to the shapes they see. I focuses on the behavior of the characters that are heroes as points of interest and the movements they emphasize most. In this period of development, programs suitable for children’s developmental assignments contribute positively to their development. Researches have stated in many studies that the first steps of success should be made, especially for pre school children. There are multiple children’s channels in Turkey. However, it was observed that the TRT children’s channels developed according to the developmental characteristics of children. In this study, 5 cartoons published as a visual series on TRT children’s channel were examined. In these 5 cartoons, comparisons were made qualitative by looking at the modes of the sport theme being processed and the duration of their taking. As a result cartoon technology today occupies a big place in the lives of children and parents and the messages given to the audience are carefully followed in this medium. When the establishing a new sports training system, a more qualified and extensive sports information system can be created by leveraging this space. A new research area can be created for researchers who will work in this field. As the system will make learning to lower age groups more enjoyable and desirable, the level of pre-learning in children can also benefit from this field. Nowadays, digital animation programs can be utilized in different areas.

Keywords


 • Çelenk, E. (1995). Televizyonda Gösterilen Çizgi Filmlerin İlkokul Çağı Çocukları Üzerindeki

 • Çelenk, E. (1995). Televizyonda Gösterilen Çizgi Filmlerin İlkokul Çağı Çocukları ÜzerindekiEtkileri. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 105-106.

 • Özakar, S., & Koçak, C. (2012). Kitle İletişim Araçlarından Televizyonun 3-6 Yaş Grubundaki Çocukların Davranışları Üzerine Etkisi. New/Yeni Symposium Journal, Cilt 50(1).

 • Özen, Ö., & Kartelli, F. (2017). Türkiye’de Yayın Yapan Çocuk Kanallarında Yayınlanan Çizgi Filmlerdeki Şiddet Olgusunun Analizi. Marmara İletişim Dergisi(27), 87.

 • Özer, Ö. (2015). İki bin Sonrası Sinemalarda Gösterilen Çizgi Filmlerin Okul ÖncesindeKazandırılması Gereken Değerler Açısından İncelenmesi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı.

 • Akkaya, A. (2011). Güncel Animasyon Teknolojilerinin Film Jeneriklerine Etkisi. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 50.

 • Alıcı, B. (2014). Animasyon Filmlerin Çocukların Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi: Robotlar, BarbieModa Masalı, Cedric ve Winx Club Animasyon Filmleri İncelemesi. Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı.

 • Alkan, C. (1977). Eğitim Teknolojisi: Kuramlar-Yöntemler. Ankara: Anı Yayınclık.

 • Aydın, H. (1998). …Ve Sinema 7, “Kamerasız Senaryosuz Sinema ve Norman McLaren”. İstanbul: Hill Yayınevi.

 • Ayla, O. (1999). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.Corrigan, J. T. (2007). Film Eleştirisi Elkitabı. (A. Gürata, Çev.) Ankara: Dipnot Yayınları.

 • Elvin, F. (1995). Çocuk ve Toplum: Çocuğun Toplumsallaşması. (N. GÜngör, Çev.) Ankara: Gündoğan Yayınları .

 • Emir, Ö. M. (2011). Çocuk Programlarının 60-72 Aylık Çocuk Davranışlarına Etkileri . Yüksek Lisans Tezi, s. 17.

 • Esen, S. (1984). TV Haberciliği ve TV Yapım Tekniği. Ankara: TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı, Eğitim Uygulama Müdürlüğü.

 • Güngör, N. (1995). Çocuk ve Çocuğun Toplumsallaşması. (F. ELKİN, Dü., & N. GÜNGÖR, Çev.) Ankara: Gündoğan Yayınları.

 • İnce, M. (1991). Çizgi Filmlerin 6-18 yaş Grubu Bireylerin Yaşantılarında Yeri ve Önemi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, El Sanatları Eğitimi Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, 90.

 • Kırışoğlu, O. T. (2005). Sanatta Eğitim. Ankara: Pagem A Yayıncılık.

 • Keloğlan. (2019). You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=Ek1BP45hqjg adresinden alındı

 • Kozan, E. (2015). Üç Boyutlu (3d) Dijital Animasyon Teknolojisinin TV Yayıncılığında Kullanımı: "Sizinkiler-Çatlak Yumurtalar" Ve "Can" Çizgi Film Örnekleri. Yüksek Lisans Tezi, 24.

 • Kundak. (2019). Kundak: https://www.kundak.org/cizgi-filmler/pepee-kimdir-pepee-kim- seslendiriyor.html adresinden alındı

 • Limon İle Zeytin. (2019). https://www.youtube.com/watch?v=sUZLDDm9SBA adresinden alındıLimon İle Zeytin. (2019). https://www.youtube.com/watch?v=UQozho22Km8 adresinden alındı Limon ile Zeytin Aile. (2019). Sizinkiler: http://www.sizinkiler.com/aile adresinden alındı

 • MacBride, S. (1981). Many Voices One World. London: Sage Publ s. 160). London: Sage Publ.

 • McKee, R. (2011). Öykü Senaryo Yazımının Özü, Yapısı, Tarzı ve İlkeleri. (N. Yılmaz, Çev.) istanbul.MEB. (2006). Okul Öncesi Eğitim Programı Kitapçığı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Niloya. (2019). Niloya: http://www.niloya.com/Karakterler.aspx adresinden alındı

 • Oruç, C., Tecim, E., & Özyürek, H. (2011). 2011 Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Kişilik Gelişiminde Rol Modellik Ve Çizgi Filmler. EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 15(48), 293.

 • Pembecioğlu, N. (2007). İletişim ve Çocuk. Ankara: Ebabil Yayıncılık.

 • Pepee. (2019). https://www.youtube.com/watch?v=4pZfrcwQqlc adresinden alındı

 • Peri, C. (1997). Okul Öncesinde İzlenen Televizyon Programları ve Bu Programların EğitimselDeğeri. Maramara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış YÜksek Lisans Tezi, s. 13- Rafadan Tayfa. (2019). https://www.youtube.com/watch?v=s97iHdJKId8 adresinden alındı

 • Sillars, S. (1988). Success in Communication Success Studybooks. John Murray Academic. Singleton, S. R. (2004). Amerikan Film Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Es Yayınları.

 • Sormaz, F. (2010). Çocukluk, Oyun Ve Oyuncak: Sosyo-Kültürel Bir Analiz. Yüksek Lisans Tezi, Sosyoloji Ana Bilim Dalı Aralık, s. 152.

 • Stephenson, R. (1973). The Animated Film. New York: The Tantivy Press.

 • Türk Dil Kurumu, T. (2019, 7 27). sözlük. http://sozluk.gov.tr adresinden alındı

 • Taylor, A. (2010). Design Essentials for the Motion Media Artist: A Practical Guide to Principles & Techniques. Burlington: Focal Press.

 • TRT Çocuk . (2019). TRT Çocuk Kanalı: http://www.rafadantayfa.com/bolumlerimiz/ adresinden alındı

 • wikiwand. (2019). Keloğlan Masalları: https://www.wikiwand.com/tr/Kelo%C4%9Flan_Masallar%C4%B1_(dizi) adresinden alındı

 • Yörükoğlu, A. (2010). Çocuk Ruh Sağlığı. İstanbul: Özgür Yayınları.

 • Yaşar, M. (2011). Çizgi Filmlerdeki Saldırgan İçerikli Görüntülerin, Çocukların Serbest OyunlarıSırasındaki Saldırganlık Düzeylerine Etkisi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20(2), 279-Zennure, A. (2013). Çizgi Filmlerin Fen Öğretimine Etkisi: Kuvveti Keşfedelim Örneği. KaradenizTeknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 74-75.

                                                                                                    
 • Article Statistics