İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin “Eğitim Psikolojisi Dersi” İle İlgili Metaforik Algıları

Author :  

Year-Number: 2019-39
Language : null
Konu :
Number of pages: 3848-3860
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin “eğitim psikolojisi dersi” ile ilgili metaforik algılarını belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma modellerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) kullanılmıştır. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim gören 95 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada İlahiyat Fakültesi öğrencilerin eğitim psikolojisi dersi ile ilgili metaforlarını belirlemek için yarı yapılandırılmış bir form kullanılmıştır. Bu formda öğrencilerden “eğitim psikolojisi dersi ……. gibidir/benzer; çünkü…….” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmada verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın güvenirliği 0.98 olarak bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda, öğrencilerin eğitim psikolojisi dersi ile ilgili toplam 60 farklı metafor geliştirdikleri görülmüştür. Öğrenciler eğitim psikolojisi dersi ile ilgili en fazla felsefe, hayat, su, matematik, öğretmen, hayat dersi, insan, öğretmenlik, kişisel gelişim, anne, hayat rehberi gibi metaforları belirtmişlerdir. Metaforlar ortak özellikleri dikkate alınarak 6 farklı kategoride toplanmıştır. Araştırmada metaforların analizi sonucunda kavramsal kategoriler “Yönlendiren-Faydalı”, “Diğer Disiplinlerle Bağlantılı”, “Yaşam Boyu Süreç”, “İhtiyaç-Gerekli”, “Zengin içeriğe sahip” ve “Keyif veren” başlıkları altında yer almıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine Theology Faculty students’ metaphoric perceptions related to “Educational Psychology Lesson”. Phenomenology which is one of the qualitative research models was used in the research. The study group of this research consisted of 95 students of Theology Faculty who studying at Kafkas University. A semi-structured questionnaire was used to determine Theology Faculty students’ metaphoric perceptions related to “Educational Psychology Lesson”. In the questionnaire, the students were asked to complete following sentence: " Educational Psychology lesson is like/…; because…” Content analysis was used for the data analysis in the research. The reliability of the research was calculated as 0.98. As a result of the findings obtained from the research, it was found that 60 different metaphors were developed by students for related to the Educational Psychology lesson. The most used metaphors by the students are as follows; philosophy, life, water, mathematics, teacher, life lesson, human, teaching, personal development, mother, life guide etc. According to common features of metaphors, the metaphors were classified under 6 different conceptual categories. The conceptual categories emerged from the metaphors were involved under the titles of “Guiding-Useful”, “Related to Other Disciplines”, “Lifelong Process”, “Need- Necessary”, “With Rich Content” and “Pleasurable” in the research.

Keywords


 • Acar Güvendir, M. & Özer Özkan, Y. (2016). Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Algılarının Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 47, 91-105.

 • Akar, T. & Öğretir, A. D. (2017). Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Ceza ve Kural Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlarla Analiz Edilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(3), 154-179.

 • Akıncı Demirbaş, E. (2015). Çocuk Gelişimi Bölümü Üniversite Öğrencilerinin “Çocuk” Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 295-303.

 • Akturan, U. & Esen, A. (2013). “Fenomenoloji”. (Ed. Baş, T. & Akturan, U), Nitel Araştırma Yöntemleri, ss. 83-98, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Akyol, C. (2019). “Metaforların Kullanım Alanları ve Faydaları” (Ed. Kılcan, B.), Metafor ve Eğitimde Metaforik Çalışmalar İçin Bir Uygulama Rehberi, ss. 49-87, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Aristoteles (1987). Poetika (Çev: Tunalı, İ.). İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • Aydın, İ. H. (2006). Bir Felsefi Metafor “Yolda Olmak”. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, VI, 9-

 • Aydın, İ. S. & Pehlivan, A. (2010). Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” ve “Öğrenci” Kavramlarına İlişkin Kullandıkları Metaforlar. Turkish Studies, 5(3), 818-842.

 • Balcı, A. (2003). Eğitim Örgütlerine Yeni Bakış Açıları: Kuram-Araştırma İlişkisi II. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 33, 26-61.

 • Bolat, Y. (2017). Perceptions of Classroom Teacher Candidates to the Turkish Education History Course: A Metaphor Analysis. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(38), 12-28.

 • Budak, Y. & Kula, S. S. (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 311-329.

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.

 • Çalışkan, N. (2009). Metaforların İzinde Bir Yazarın Kavramlar Dünyasına Giriş: Cemil Meriç’in Bu Ülkesinde Kitap Metaforları. Dil Araştırmaları, 4, 87-100.

 • Çırak Kurt, S. (2017). Ortaokul Öğretmenlerinin “Öğretim Programı” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 631-641. DOI: http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.654

 • Çoklar, A. N. & Bağcı, H. (2009). Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Kavramına Yönelik Geliştirmiş Olduğu Metaforlar. Journal of Qafqaz University, 28, 172-184.

 • Eraslan, L. (2011). Sosyolojik Metaforlar. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-22.

 • Erdoğan, İ. (2016). Eğitim Psikolojisine Dair Ontolojik Bir Değerlendirme. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 13-2(25), 89-102.

 • Ersoy, A. F. (2017). “Fenomenoloji” (Ed. Saban, A. & Ersoy, A.), Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri, ss. 81-138, Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Ertürk, R. (2017). İlkokul Öğrencilerinin “Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. E- Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(3), 1-15.

 • Göğebakan Yıldız, D. (2017). Eğitimde Program Geliştirme Dersine Yönelik Tutum ve Metaforik Algıların İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 7(14), 113-130.

 • Günay, R., Aydın, H. & Koç Damgacı, F. (2015). Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Akademisyenlerin Çokkültürlü Eğitim Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1): 291-312.

 • Güveli, E., İpek, A. S., Atasoy, E. & Güveli, H. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Metafor Algıları. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2), 140-159.

 • İbret, B., Recepoğlu, E., Karasu Avcı, E., & Recepoğlu, S. (2018). Öğretmen Adaylarının “Demokrasi” Kavramına Yönelik Metafor Algıları. Journal of History Culture and Art Research, 7(5), 421-441. DOI: 10.7596/taksad.v7i4.1763

 • Kalaycı, S. (2018). İlkokul Öğrencilerinin “Bilim” ve “Fen Bilimleri Dersi” Kavramlarına Yönelik Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 121. DOI: 10.20860/ijoses.351611

 • Kalyoncu, R. & Liman, S. (2013). Öğretmenlerin “Görsel Sanatlar Dersi” ve “Görsel Sanatlar Öğretmeni” Kavramlarına İlişkin Metaforları. e- Journal of New World Sciences Academy, 8(1), 115-130.

 • Kaya, H. (2018). Aday Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin “Edebiyat Öğretmeni” Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Yoluyla Analizi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 104-117. Doi Number :http://dx.doi.org/10.21733/ibad.343188

 • Kıral, E. (2015). Öğretmen Adaylarının Algılarına Göre Öğretmen Metaforları. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 57-65.

 • Koç, E. S. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen ve Öğretmenlik Mesleği Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 47-72. DOI: 10.17679/iuefd.79408

 • Kodan Çetinkaya, S. (2014). Öğrencilerinin Kendi Mesleklerine İlişkin Algılarının Metafor Analizi ile İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 137-150.

 • Köybaşı, F. & Uğurlu, C. T. (2018). Lisans Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Derslerine Yönelik Geliştirdikleri Metaforlar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 198-222. DOI: 10.21764/ maeuefd.333778

 • Lakoff, G. & Johnson, M. (2015). Metaforlar Hayat, Anlam ve Dil. (Çev: Demir, G. Y.). İstanbul: İthaki Yayınları.

 • Mete, Y. A. (2013). Okul Uygulaması Dersine Yönelik Öğretmen Adayı, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Sahip Oldukları Metaforlar. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi 2(2), 249-274.

 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, Ca: Sage Publications.

 • Minas, R. & Gündoğdu, K. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Ait Bazı Kavramlara Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 67-77.

 • Namlı, A., Temel, C. & Güllü, M. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Ürettikleri Metaforlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2), 479-496.

 • Özdaş, F. & Çakmak, M. (2018). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Metaforik Algıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2747-2766.

 • Pakdemirli, M. N. (2011). İlköğretim DKAB Derslerinde Hikaye Kullanımının Önemi: Eğitim Psikolojisi Açısından Bir Yaklaşım. Değerler Eğitimi Dergisi, 9(21), 99-129.

 • Saban, A. (2008). Okula İlişkin Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496.

 • Selçuk, G. (2018). Türkçe Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 526-543. doi: 10.29329/mjer.2018.172.26

 • Semerci, Ç. (2007). Program Geliştirme Kavramına İlişkin Metaforlarla Yeni İlköğretim Programlarına Farklı Bir Bakış̧. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(2), 125-140.

 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Şeyihoğlu, A. & Gençer, G. (2011). Hayat Bilgisi Öğretiminde “Metafor” Tekniğinin Kullanımı. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(3), 83-100.

 • TDK (2019). Güncel Türkçe Sözlük. 04.05.2019 tarihinde adresinden erişildi.

 • Tepebaşılı, F. (2013). Metafor Yazıları. Konya: Çizgi Kitapevi.

 • Tez, İ. & Aydıner Uygun, M. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Dersi ve Müzik Öğretmenine İlişkin Algılarının Metaforik Analizi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 417-455.

 • Tompkins, P. & Lawley, J. (2002). The Magic of Metaphor. 05.05.2019 tarihinde adresinden erişildi.

 • Töremen, F. & Döş, İ. (2009). İlköğretim Öğretmenlerinin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(4), 1973-2012.

 • Yalçın, M. & Erginer, A. (2012). İlköğretim Okullarında Okul Müdürüne İlişkin Metaforik Algılar. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 1(2), 229-256.

 • Yaşar, Ş. & Girmen, P. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersi Konuşma ve Yazma Sürecinde Metaforlardan Yararlanma Durumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 13-23.

 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • YÖK (2015). Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar. 05.05.2019 tarihinde adresinden erişildi.

 • YÖK (2018). Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. 02.05.2019 tarihinde adresinden erişildi.

                                                                                                    
 • Article Statistics