İşletmelerde İnsan Kayakları Yönetiminin Çalışanlara Motivasyonunun Çarpan Etkileri ve Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2019-42
Language : null
Konu :
Number of pages: 4516-4629
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma kapsamında “İnsan Kaynakları Yönetiminin (İKY)’de çalışanlara sağladığı motivasyonun çarpan etkileri” detaylı bir şekilde incelenmiş ve bunlardan çıkan sonuçlarbir rapor haline getirilmiştir. Motivasyon insan ilişkilerine yön veren en önemli olgulardan biridir. Hangi türde olursa olsun tüm kurum ve kuruluşların ortak hedefi insanların çabalarını amacı gerçekleştirmeye doğru yoğunlaştırmaktır. İş ne olursa olsun sonuçta istenen şey söz konusu işin yapılabilmesi ise insanın istekli olması, işi benimsemesi gerekmektedir. İşte bu isteği sağlayan bireyin motivasyon düzeyidir.

 Bu araştırmanın amacı; herhangi bir sektörde çalışanların motivasyonunu artıran faktörlerin neler olduğunu, kişisel özelliklere göre faklılık gösterip göstermediğini ve bu bulguların nasıl uygulanacağını belirlemek ve aynı zamanda İKY’de motivasyonun çalışanlar üzerindeki etkisini ve önemini göstermektir. Yapılan araştırmada öncelikle literatür taraması yapılarak, çalışanların performansını arttırmada İKY’nin rolü ve motivasyon araçlarını kullanmanın çalışanlar üzerindeki etkisi anlatılmıştır. Ayrıca işgörenlerin düşüncelerini saptamak için çeşitli alanlardan oluşan çalışanlara anket soruları hazırlanmıştır. Derlenip düzenlenen bilgiler doğrultusunda hazırlanan anket formu, seçilen örneklemde anketörler vasıtasıyla uygulanmıştır. Değişik çalışma alanlarından 258 kişi anketleri tam olarak doldurulmuştur. Bu cevaplarla veri tabanı oluşturulmuş ve elde edilen bilgileri çözümlemede SPSS programından faydalanılmıştır.Bu istatistiki çalışmalar sonucu ortaya çıkan verilerle araştırmanın sonuçlarına ulaşılmış ve sonuç olarak hemen hemen her işletme için olmazsa olmaz bir departman haline gelen İKY’de motivasyonun en önemli aşamalardan biri olduğu anlaşılmıştır. Bu aşamada işletmelerde çalışanlar daha yüksek performans elde edebilmek için çeşitli motivasyonel araçlar kullanmışlardır.  

Keywords

Abstract

In this research “the importance and of motivation and its effects on achievement in human resource management” has been analyzed in a comprehensive way and the results has been report as a graduate thesis. Motivation is one of the most important phenomenon which gives direction to human relations. The common aim of all institutions and organizations are to intensify human efforts to pursuit the aims. Whatever the job is, one needs to be anger to do the job and to be adopted to realize it. The will to realize the job depends on the level of motivation.The aim of this research is; to determine the factors which increase the motivation level, to investigate whether are there primary differences between personal characteristics, to determine how to apply the data and show the importance and effect of motivation in HRM between the personnel. For this reason first of all the thearetical review has been made to find out the role of HRM for increasing the performances of the personnel and effects of using the motivation tools on personel. The a questionnaire has been prepared and applied to the workers from different work areas to determine their thoughts. Two hundred and fifty-eight persons have fulfilled the questionnaire fully. The obtained database has been analyzed by means of the SPSS method.

These statistical analyze provided the results of the questionnaire and showed up that the motivation is the most important tool for HRM which is ever increasing department of any business. To achieve high level of motivation, different motivational tools have to be applied in Organizations.

Keywords


 • Ömer DİNÇER, İşletme Yönetimi, Beta Basım Yayım, II. Bas, İstanbul 1996,s.69-93,103

 • Ömer DİNÇER, İşletme Yönetimi, Beta Basım Yayım, II. Bas, İstanbul 1996,s.69-93,103

 • Mahmut Demirkan, İşletme Yönetimine Giriş, Beta Basım Yayım, II. Bas, İstanbul 1996,s.19-21 TOSUN ve ark, İş idaresi, AÖFY, No.11, 1984, S.25-25

 • leonard J.KAZMIER,İşletme Yönetimi İlkeleri,(Çev.:TODAİF Öğretim elemanları),TODAİE yayını No.178, Ankara 1979,s.3

 • BARANSEL, Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, Cilt I,İstanbul İşletme Fakültesi Yayını, No:257,s.12 İlker BİRDAL, Nilgün AYDEMİR, Yönetim Teorileri, I. Bas, İstanbul, İşlem Yayıncılık 1992,s. 18.

 • Paul HERSEY Kenneth H.BLANCHARD, Management of Orgaizational Behaviour, 2.nd Edition, Nev Jersey: Prentic-Hall, 1972 s.43-65

 • William QUCHİ, Teori Z.ç. Yakut GÜNERİ, İlgi Yayıncılık, İstanbul 1989, s.7-14 Zeynep DÜREN, İşletmelerde Kalite Çemberleri, Evrim Basım Yaym

 • Işıl Menteş PEKDEMİR, İşletmelerde Kalite Yönetimi, Kavramlar Kalite İyileştirme Süreci, Vakalar, İstanbul Beta Yayım 1992.s.50-51

 • Tugray Kaynak ve digerleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, 2.b., İstanbul: Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri, 2000, s. 15.

 • Özden Saglam, “Küresel Rekabet İçinde İnsan Kaynakları Yönetimi”, (Yüksek Lisans Tezi, Uludag Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000), s. 47.

 • Canan Ergin, İnsan Kaynakları Yönetimi: Psikolojik Bir Yaklasım, 3.b., Elma Yayınevi, 2005,s.3. Gary Dessler, Human Resources Management, New Jersey: Prentice Hall, 1997, s. 15.

 • İsmet Barutçugil, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, 1.b., İstanbul: Kariyer Yayıncılık, 2004, s.32. Öznur Yüksel, insan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi, 1998, s. 1.

 • Randall Schuler, Personel and Human Resource Management, St. Paul: West Publishing Company, 1981,s.5’ten Çigdem Baltacı, “Avrupa Birligi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Türk Kobilerine Yönelik Bir Arastırma”, (Yüksek Lisans Tezi, Uludag Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999), s. 11.

 • Margeret Palmer and Kenneth T. Winters, İnsan Kaynakları, çev. Dogan Sahiner, İstanbul: Rota Yayın, 1993, s. 25.

 • Zeyyat Sabuncuoglu, İnsan Kaynakları Yönetimi, 2.b, Bursa: Alfa, 2005, s. 5

 • Leman Bilgin ve digerleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, 1.b, Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2004, s. 6.

 • Ahmet Solaklar, “İnsan Kaynakları Yönetiminde Liderligin Rolü ve Önemi ve Bir Uygulama”, (Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003), s. 28.

 • Wayne Brockbank, “If HR Were Really Strategically Proactive: Present and Future Directions in HR’sContribution to Competitive Advantage”, Human Resource Management, Volume: 38, No: 4, (Winter 1999), s. 338.

 • YILDIRIM.Yerel Yönetim ve Demokrai,IULA emme Yayını,2.Baskıİstanbul 1994.s.11-12 vd. Halil CAN,Personel Yönetimi 2.bas.,Ankara Siyasal Kitabevi 1995.s.4.

 • J.Laufer, Amado Fischgrund, Trepo G, Mosieur Personnel et le Developpment des Hpmmes, Flammarion, Paris, 1978,s.23’ten naklen, Sabuncuoğlu, A.g.e.23

 • Toker DERELİ, 2000’li yıllarda İşyeri Çalışma Düzeni ve İnsan Kaynakları Planlaması: Çalışma Hayatında 21. Yüzyılın Yeni Ufukları, Yeni Yönetim Teknikleri, MESS 8-12 Ekim 1995.s.110.

 • Robert L.Mathis. John H.Jackson. Personnel/Human Resources Management West Publishing Comp. USA 1994.s.6.

 • Selçuk Yalçın, Personel Yönetimi, İstanbul, İşletme Fakültesi Yayın No: 246. İşletme İktisadı Enstitüsü Yayın No: 139, 1991, 4. B, s. 203-204.

 • Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, İstanbul, Beta Yayınları, No. 405, İşletme-Ekonomi Dizisi, No. 35, 2001, 8. B, s. 382.

 • Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul, Beta Yayınları No. 402, İşletme Ekonomi Dizisi, No.34, 2001, 7. B, s. 354-355.

 • Halil Can, Organizasyon ve Yönetim, Ankara, Siyasal Yayınevi, 1994, 3. B, s 164. İbrahim Ethem Başaran, Yönetim, Ankara, Gül Yayınevi, 1989, 2. B, s. 66.

 • Toker Dereli, Organizasyonlarda Davranış, İstanbul, Okan Yayıncılık, Venüs Matbaacılık, 1985, s.87. Lütfi Öztabağ, Psikolojide İlk Adım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1970, s. 34.

 • Tuğray Kaynak, Organizasyonel Davranış, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları; No. 223, İşletme İktisadı Enstitüsü Yayınları, No. 117, 1990, s. 98.

 • Can Baysal ve Erdal Tekarslan, İşletmeciler için Davranış Bilimleri, İstanbul, Avcıol Basım- Yayın, 1996, 2. B, s. 87.

 • Zeyyat Sabuncuoğlu ve Melek Tuz, Örgütsel Psikoloji, Bursa, Ezgi Kitabevi, 1996, 2. B, s. 88. Ülkü Dicle ve Atilla Dicle, “Motivasyon,” Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi

 • Zeyyat Sabuncuoğlu, Çalışma Psikolojisi, Bursa, Bursa Uludağ Üniversitesi, Yayınları, No. 3-042-0116, 1984, 2.bas, s. 64.

 • Herbert Hick ve C. Rey Gullet, Organizasyonlar: Teori ve Davranış, Çev. Besim Baykal, İstanbul, İ.İ.T.İ.A. İşletme Bilimleri Enstitüsü Yayınları, No. 1, Genel İşletme Dizisi, No. 1, 1981, s. 216.

 • Jonnathan L. Freedman, David O. Serans ve J. Merrill Carlsmith, Sosyal Psikoloji, Çev. Ali Dönmez, Ankara, İmge Kitabevi, 1998, 3. B, s. 365.

 • Peter M. Blau ve Marshall W. Meyer, Bureaucracy in Modern Society, New York, U.S.A., Random House, 1971, 2. B., s. 47.

 • Norman L. Munn, Psychology- The Fundamentals of Human Adjustment, Boston, Houghton Mifflin Company, 1951, 2. B, s. 45.

 • Richard I. Drake ve Peter J. Smith, Sanayide Davranış Bilimleri, Kurul çevirisi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Yayın No: 38, 1978, s. 59.

                                                                                                    
 • Article Statistics