Kayseri İli Geleneksel Takılarından Kayseri Burması

Author :  

Year-Number: 2019-39
Language : null
Konu :
Number of pages: 3719-3731
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geleneksel üretimi yapılan takıların günümüzde giderek azalması bu konuda çalışmalar yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Kayseri İli geleneksel takılarından olan Kayseri burmasının motif özellikleri, geleneksel yapımı, süsleme teknikleri, burma yapımında kullanılan araçlar ve altın işlemeciliği yapan ustaların özellikleri araştırılmıştır. Araştırmada, Kayseri İli merkezinde bulunan ustalarının görüşlerine başvurulmuştur. Yörede geleneksel olarak Kayseri burması yapımındaki tel çekmeden parlatmaya kadar tüm aşamalar fotoğraflanarak belgelenmiştir.Bu araştırmada, betimsel yöntem kullanılarak veriler elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini Kayseri İl merkezinde bulunan kuyumcu atölyeleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Kayseri il merkezinde ulaşılabilen daha önce ve günümüzde Kayseri burması üretimini bilen yada yapan 15 usta oluşturmaktadır. Geleneksel olarak üretim yapılan Kayseri burmasının geleceğe aktarılması, gelecekte kuyumculuk alanında kullanılacak teknikler arasında yer almasını sağlamak için belgelenmesi önem taşımaktadır.Bu çalışma , daha sonra yapılacak çalışmalara kaynak oluşturması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından da önemlidir. Bu nedenle kültür değerlerimizin kaybolmasını önlemek amacıyla kuyumculuk sanatına, bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The decrease in traditional jewellery production today reveals the need for studies on this subject. In this study, the characteristics of the motifs of Kayseri Burma, which is one of the traditional jewelry of Kayseri province, traditional construction, ornamentation techniques, tools used in Burmese construction and the characteristics of the craftsmen engaged in gold processing were investigated. In the research, the views of the Masters in the center of Kayseri province were applied. In the region traditionally, all stages of Kayseri Burma construction from wire drawing to polishing have been photographed and documented.In this study, data was obtained using the descriptive method. The universe of the research is composed of jewelry shops located in Kayseri City Center. The sample of the research is 15 masters who are familiar with or engaged in Kayseri Burma production before and today, which can be reached in Kayseri city center. It is important that Kayseri Burma, which has traditionally been produced, be transferred to the future and documented in order to ensure that it is among the techniques used in the field of jewelry in the future.This study is also important in terms of creating resources for later studies and transferring them to future generations. Therefore, in order to prevent the loss of our cultural values, it is thought that the art of jewelry will contribute to the work to be done in this field.

Keywords


 • BELLİ, O. (2004).Anadolu’da Kalay ve Bronzun Tarihçesi. İstanbul :Suna –İnan Kıraç Akdeniz

 • BELLİ, O. (2004).Anadolu’da Kalay ve Bronzun Tarihçesi. İstanbul :Suna –İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri

 • BİLGİ, Ö.ÖZBAL, H.&YALÇIN, Ü.(2004).Anatolia, cradle of castings/Anadolu dökümün beşiği. İstanbul:Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.

 • ERGİNSOY, Ü.(1978). Anadolu Selçuklu maden sanatı, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. HANÇERLİOĞLU, O. (1982). Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevİ

 • HÜLAGÜ, K.&KESKİN, M.M .(2006).Geçmişteki izleriyle Kayseri. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları, M grup Matbaacılık.

 • KAYAOĞLU, G. (1985).Maden işçiliğinin dünü, bugünü ve yarını. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayını: 1.

 • NOCERA, G.M. & PALMİERİ, A.M.(2003).Doğu Anadolu madenciliği. İstanbul: Arkeo Atlas 2.

 • SAVAŞ, S.Ö.(2006).Çivi yazılı belgeler ışığında Anadolu’da (i.ö.2.bin yılında)madencilik ve maden kullanımı. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

 • SEVİN,V.(2003). Eski Anadolu ve Trakya (Başlangıcından Pers Egemenliğine Kadar).İstanbul:İletişim Yayınları.

 • TÜRE, A (2005),Dünya kuyumculuk tarihi 1 takının öyküsü, İstanbul. Goldaş Kültür Yayınları. VITIELLO, L. (1995).Modern teknik ve pratik kuyumculuk, Ankara: Ajans-

 • VURAL,A.,KAYA,S.,BAŞARAN,N.,SONGÖREN,T.(2009)Anadolu madenciliğinde ilk adımlar,Ankara:MTA.

                                                                                                    
 • Article Statistics