Finans Sektöründe Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi Hakkında Gvk Tasarısı Hükümlerine Yönelik Genel Bir Değerlendirme

Author :  

Year-Number: 2019-39
Language : null
Konu :
Number of pages: 3562-3576
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelir üzerinden gerçekleştirilen vergilendirme sisteminin yenilenmesi gerektiği ve bu konuda yeni hükümlere yer verilmesi konusunda uzun bir süredir düşünceler bulunmaktadır. Bu bağlamda, eskiden beri var olan bu ihtiyaca cevap vermesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmüş ve en son yasa hazırlığı gelir ve kurumlar vergisi kanunlarını birleştirerek 2013 yılında tasarı olarak meclise sunulmuştur. Pek çok usul hükmüne, gelir unsuruna ve vergilendirme tekniği ile önlemlerine yer veren bu tasarı elbette yürürlükteki 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile büyük oranda benzer düzenlemeler içermektedir. İşte bu çalışmada, söz konusu düzenlemelerden menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olanları ele alınmakta ve bunlar üzerinde çeşitli tespitler ile değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Gelir Vergisi Kanununun yenileme çalışmalarına yönelik eldeki tek yazılı metin olan Gelir Vergisi Kanunu tasarısının menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin hükümlerinin olası ve belki de yakın zamanda gerçekleşebilecek bir kanun hazırlığı bakımından referans alınacağı açıktır. Çalışmamızın yöntemi ve amacı, tasarı düzenlemelerine ilişkin önem arz eden hususları, farklılıkları ve yenilikleri hem irdelemek hem de uygulama bakımından olumlu ve olumsuz bulduğumuz taraflarını değerlendirmek suretiyle hâlihazırda devam eden yasa çalışmalarına katkı sağlamaktır.

Keywords

Abstract

There are thoughts for a long time about the requirements on renewal of income tax system and enacting new clauses regarding the said issue. In this context, various works carried out so as to respond the longstanding need and finally a draft law was submitted with a combine text of income and corporate tax law in 2013. This draft law includes plenty of provisions on procedural, item of income, taxation technique and security precautions that are largely similar in comparison to the applicable Income Tax Law No. 193. Here, in this paper it is considered the said provisions related to taxation of income derived from securities and also some determinations and evaluations are made for them.

It is obvious that the provisions regarding the taxation of income derived from securities set out in the draft of income tax law are the only present text aimed at renewal works on income tax law and take as reference for a law will be possibly prepared within a near term. The method and purpose of our paper is to contribute to the continuing works on law preparations by way of evaluate the positive and negative sides in practice and scrutinize of the subjects, differences and reforms of high concern with respect to provisions of draft law.

Keywords


 • Aydın, E,& Ayyıldırım, Kadir. (2015). “Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi” Cil. 11, Yıl. 11, S.1:

 • Aydın, E,& Ayyıldırım, Kadir. (2015). “Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi” Cil. 11, Yıl. 11, S.1: 23-41.

 • Bolak, M. (1994). Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi, Beta Yayınevi, İstanbul. Erimez, M. R. (1996). “Emisyon Primi”, Vergi Dünyası, S. 182: 3-6.

 • Erol, A.& Yıldırım, E. (2001). Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi, Yaklaşım Yayınları, Ankara.

 • Gürlek, S. (2012), “Menkul Kıymetler ve Vergilendirilmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalı, İstanbul.

 • İmregün, O. (1981). “Anonim Ortaklıklarda Kurucu Senetleri”, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 45, S.1-4: 477-491.

 • İnneci, A. (2016). “Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesinde Mükellef Lehine Bir Uygulama: İhtiyari Beyan Esası”, Vergi Sorunları Dergisi, Kasım, S. 338: 141-147.

 • Karadağ N. C., (2014). “Finansal Araçların Vergilendirilmesi, İhtiyari Beyan ve Sağladığı Vergi Avantajları”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 15: 205-224.

 • Karslı M., (1989). Sermaye Piyasası, Borsa, Menkul Kıymetler, Kırsal Matbaası, İstanbul.

 • Karyağdı, N. (2008). Tüm Yönleriyle Kâr Dağıtımı, Oluş Yayıncılık, İstanbul.

 • Meriç, İ.&Deligöz C. (2013). Emisyon Primi Kazancı İstisnası , Vergi Dünyası, S. 385: 107-111.

 • Okkalı, A.& Gündoğdu, N. (2003). Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi, Vergi Denetmenleri Derneği Eğitim Yayınları Serisi:8, Ankara.

 • Özbalcı Y. (2003). Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ankara.Safoğlu, N. B. (2007). “Türk Vergi Sisteminde Gelirin Elde Edilmesinde Tahakkuk ve Tahsil Esasları”,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, İstanbul.

 • Sümer, A. (1999). Türk Sermaye Piyasası Hukuku ve Seçilmiş Mevzuat, Alfa Yayınevi, İstanbul.

 • Şeker, S. (2000). “Emisyon Priminin Vergilendirilmesi Ve Ortaklara Dağıtımı”, Vergi Sorunları Dergisi, S. 142, 96-103.

 • Şener, A.&Öztürk, İ. (2012). “Anonim Şirketlerde Pay Sahibi Olmayan Denetim Kurulu Üyelerine veDenetçilere Kâr Payı Ödenmesinin Hukuki ve Mali Analizi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1: 151-186.

 • Şenyüz, D. (2005). Türk Vergi Sistemi, Yaklaşım Yayınları, Ankara.

 • Tekin, C.&Kartaloğlu, E. (2006). “Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi”, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara.

 • Toroslu, M.V. (1997). “Emisyon Primleri”, Mali Çözüm Dergisi, S. 39: 38-42.Tuncer, S. (1985). Türkiye’de Sermaye Piyasası, Okan Matbaası, İstanbul. İnternet Kaynakları:

 • Bayraklı, H. H. (2000). “Gelir Vergisi Kanununda Gelir Kavramı ve Sapmalar”, Mevzuat Dergisi, S. 36, Yıl, 3, Aralık 2000 (Bkz. http://mevzuatdergisi.com/2000/12a/02.htm, Çevrimiçi: 12.04. 2019).

 • http://vergikonseyi.org.tr/genel-kurul/ (Çevrimiçi: 22.04.2019).

 • Degisiklik-ve-Degerlendirmeler.pdf (Çevrimiçi: 12.04.2019).

 • https://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0789.pdf (Çevrimiçi: 10.03.2019).

 • Tekin, A. (2002). “Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi SosyalBilimler Dergisi, Aralık, S. 7, 2002: 1-26 (Bkz. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/dpusbd/article/view/5000126068/0, Çevrimiçi: 15.04.2019)

                                                                                                    
 • Article Statistics