X Kuşağında Siber Zorbalık: Nitel Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2019-36
Language : null
Konu :
Number of pages: 2913-2919
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İletişim teknolojilerindeki ilerlemeler hayatımızı birçok noktada kolaylaştırsa da olumsuz yönleriyle de etkilemeye devam etmektedir. Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılması ile başkalarına zarar vermek amacıyla yapılan saldırgan davranışlar olarak adlandırılan siber zorbalık, bu olumsuz davranışlara örnek olarak verilmektedir. Çocuk, genç, yaşlı her kesimden kullanıcının siber zorbalığa maruz kaldığı bilinmektedir. Araştırmada, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde X Kuşağında bulunan 20 katılımcı ile derinlemesine görüşme uygulanarak, internet kullanım amaçları ve sıklıkları, internet kullanırken kullandıkları araçlar, siber zorbalık durumları ve bu zorbalığa maruz kalmamak amacıyla neler yapılabileceği belirlenmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların tümünün interneti aktif kullandıkları ve siber zorbalığa maruz kaldıkları görülmüştür.

Keywords

Abstract

Although advances in communication technologies facilitate our lives at many points, they continue to affect their negative aspects. Cyber bullying, which is called aggressive behaviors aimed at harming others by using information communication technologies, is an example of these negative behaviors. It is known that children, young and old users are exposed to cyberbullying. In this study, 20 participants in the X Generation in Çorlu District of Tekirdag were interviewed and it was determined that what can be done with the aim of using the internet and their frequency, the tools they use while using the internet, cyber bullying situations and not being exposed to this bullying. At the end of the research, it has been seen all participants were actively using the Internet and were exposed to cyberbullying.

Keywords


 • Dikmen, Melih ve Tuncer, Murat (2017). Akademisyenlerin Siber Zorbalığa Yönelik Algıları Ve Mücadele

 • Dikmen, Melih ve Tuncer, Murat (2017). Akademisyenlerin Siber Zorbalığa Yönelik Algıları Ve Mücadele Etme Yöntemleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, S: 31, 675-686.

 • Geray, Haluk (2011). Toplumsal Araştırmalarda Nicel Ve Nitel Yöntemlere Giriş: İletişim Alanından Örneklerle, 3. bs., Ankara: Ezel Basın Yayın Dağıtım.

 • Karabacak, Kerim& Ekşioğlu, Subhan& Öztunç, Mustafa& Başçiçek, Funda& Soydan, Emine& Yaşar,Vedat (2015). “Lise Öğrencilerinin Zorbalık Davranışları”. Route Educational And Social Journal, C:2, S: 2, 365-377.

 • Karasar, Niyazi (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar-İlkeler-Teknikler, 19. bs., Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Keser, Hafize ve Kavuk, Melike (2015). Okulda Siber Zorbalık Farkındalık Anketinin Geliştirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, C: 23, S: 1, 17-30.

 • Kestel, Muharrem ve Akbıyık, Cenk (2016). Siber Zorbalığın Öğrencilerin Akademik, Sosyal ve DuygusalDurumları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C: 16, S: 3, 844-859.

 • Kuyucu, Mihalis (2019). Y Kuşağı Ve Youtube: Y Kuşağının Youtube Platformunu Kullanım Amaçları, Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences (JOSHAS), C: 5, S: 3, 33-50.

 • Toraman, Lale ve Usta, Ertuğrul (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Yerli Ve Siber Zorba OlmaDurumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C: 37, S: 2, 57-77.

 • Yaman, Erkan ve Sönmez, Zuhal (2015). Ergenlerin Siber Zorbalık Eğilimleri, Online Journal Of Technology Addiction& Cyberbullying, C: 2, S: 1, 18-31.

 • Yazıcıoğlu, Yahşi ve Erdoğan, Samiye (2011). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 3. bs., Ankara: Detay Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics