Fen Bilimleri Derslerine Yönelik Kaygı ile İlgili Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi

Author :  

Year-Number: 2019-36
Language : null
Konu :
Number of pages: 2903-2912
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Fen Bilimleri derslerine yönelik olarak literatürde kaygı ile ilgili yapılan çalışmaların içerik analizi yöntemi ile derinlemesine araştırılmasıdır. Buna bağlı olarak 26 makale, dört yüksek lisans tezi, bir doktora tezi ve iki bildiri olmak üzere toplam 33 çalışma incelenmiştir. İncelenen çalışmaların 19’u Türkçe, 14’ü ise İngilizce dilinde seçilmiştir. Çalışmaların seçiminde Google Akademik arama motoru, YÖK Ulusal Tez Merkezi, TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark, ERIC, SPRINGER, Giresun Üniversitesi Kütüphanesi, Erciyes Üniversitesi Kütüphanesi, Gazi Üniversitesi Kütüphanesi veri tabanlarından faydalanılmıştır. Çalışmaların her biri amaç, yöntem, örneklem, veri toplama araçları, bulgular ve sonuç açısından temalara ayrılarak detaylıca incelenmiştir. Oluşan temalar ise gruplandırılmış ve bir anlam ilişkisi içinde yorumlanmıştır. Çalışmalara detaylıca bakıldığında en fazla “fen bilimleri öğrenim kaygısı” ve ”fen bilimleri laboratuar kullanım kaygısı” konu alanlarının yer aldığı görülmektedir. Çalışmaların örneklemi ise çoğunlukla öğrenciler oluştururken yöntem olarak durum çalışması kullanıldığı görülmektedir. Veri toplama araçları olarak ölçeklerden daha fazla yararlanıldığı görülmektedir. Çalışmaların bulgu ve sonuçlarına bağlı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study is an in-depth investigation of studies about anxiety in the literature by using meta-synthesis method for science courses. Accordingly, 33 articles including twenty-six articles, four master thesis, one doctorate thesis and two thesis were examined. In the selection of the studies, databases were used from Google Academic search engine, YÖK National Thesis Center, TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark, ERIC, SPRINGER, Giresun University Library, Erciyes University Library, Gazi University Library databases. Each of the studies has been examined in detail in terms of purpose, method, sample, data collection tools, findings and conclusions. The resulting themes are grouped and interpreted in a meaning relation. When we look at the studies in detail, it is seen that the subjects of "science anxiety study" and "science anxiety laboratory use concern" mostly take place. While the sample of the studies is composed mostly of the students, it is seen that the case study is used as the method. It is seen that scales are used more as data collection tools. Some suggestions have been made depending on the findings and results of the studies.

Keywords


 • Akgün, A., Gönen, S. & Aydın, M. (2007). İlköğretim fen ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 283-299.

 • Boeree, G. (2006). Sigmund Freud personality theories. Retrieved from http://www.social- psychology.de/do/pt_freud (26.06.2018)

 • Bozdam, A. (2008). Öğretmen Adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

 • Bozdam, A. & Taşğın Ö. (2011). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(1), 44–53.

 • Cabi, E. & Yalcinalp, S. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik mesleki kaygı ölçeği (MKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(44), 85–96.

 • Coskun, Y. & Akkas, G. (2009). Engelli çocuğu olan annelerin sürekli kaygı düzeyleri ile sosyal destek algıları arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 213–227.

 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2000). Research methods in education (5th ed.). New York: Rout- ledge. http://dx.doi.org/10.4324/9780203224342

 • Çepni, S. (2005). Fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.

 • Gömleksiz, M. N. & Yüksel, Y. (2003). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine ilişkin kaygıları. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 3, 71-81.

 • Kağıtçı, B. ve Kurbanoğlu, N. İ. (2013). Fen ve teknoloji dersine yönelik kaygı ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Journal of Turkish Science Education, 10(3), 95-107.

 • Kurbanoğlu, N. İ. (2014). Investigation of the relationships between high school students' chemistry laboratory anxiety and chemistry attitudes in terms of gender and types of school. Education and Science, 39(171), 199-210.

 • Sağır, Ş. (2014). İlköğretim öğrencilerine yönelik fen kaygı ölçeği. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 1-20.

 • Stone, P. J., Dunphy, D. C., Marshall, S. S. & Ogilvie, D. M. (1966). The general inquirer: A computer approach to content analysis. Massachusetts: The M.I.T. Press.

 • Strongman, K. T. (1995). Theories of anxiety. New Zealand Journal of Psychology, 24(2), 4-10. http://www.psychology.org.nz/wp-content/uploads/NZJP-Vol242-1995-1-Strongman.pdf (28.03.2018)

 • Türk Dil Kurumu (2018). Türkçe Sözlük. Erişim tarihi: 24.06.2018, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=KAYGI

 • Ünal, A & Kılıç, M . (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuvara yönelik kaygı durumlarının incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(14), 21-32. Retrieved From Http://Dergipark.Gov.Tr/Baebd/İssue/31810/349045

 • Ültay, E. (2016). Prospective science teachers’ subject-matter knowledge about overflow container. Journal of Education and Practice, 7(33), 93-102.

 • Ültay, E., Ültay, N. & Dönmez Usta, N. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının “basit elektrik devreleri” konusunda 5E modeli ve REACT stratejisine uygun hazırladıkları ders planlarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(3), 855-864.

 • Ültay, N., Ültay, E. & Çilingir, S. K. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin fen konularındaki uygulamalarının incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(Özel Sayı), 773-792.

 • Yıldırım, H. & Şimşek, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • A1. Aslan, H. (2013). Türkiye Ve İsviçre’deki Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine

 • A2. Alkan, G. (2013). Fen Ve Teknoloji Derslerinde Farklı Deney Türleri Kullanmanın İlköğretim 6. Sınıf

 • A3. Yücel. E. (2014). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Derslerine Yönelik Öz-Yeterlik,

 • A4. Kahraman, M., Polat, D. (2017). Anxiety Scale For Science Teachers’ Laboratory Work And Teaching:

 • A5. M.K. Udo, 1. G.-A. (2001). Does Physics Teaching Affect Gender-Based. Journal Of Science

 • A6. Mallow, J. V. (2006). Science Anxiety: Research And Action. Loyola University Chicago (S. 1-14).

 • A7. Mallow, J. V. (1987). Scıence Anxıety And Gender. Science And Technology, 958-962.

 • A8. Uşaklı, H. Akpınar, E. (2014). Fen Laboratuvarı Kaygı Ölçeğinin(Flkö) Geliştirilmesi. K. Ü.

 • A9. Brownlow, S. 1. T. (2000). Science Anxiety As A Function Of Gender And Experience. Sex Roles, 119-

 • A10. Bryant, H. K. (2010). Science Anxiety, Science Attitudes, And Gender: Interviews From A Binational

 • A11. M. K. Udo, 1. G. (2004). Science Anxiety And Gender İn Students Taking General Education Science

 • A12. Carpenter, C. A. (1982). Improvıng Attıtudes Toward Teachıng Scıence And Reducıng Scıence

 • A13. Ali, M. (2015). Effect Of Science Anxiety (Sa) And Modern Strategies To Combat Sa İn Grade 4 To 8

 • A14. Rimm-Kaufman, C. L.-M.-S. (2013). The Responsive Classroom Approach And Fifth Grade

 • A15. Avcı, F. Kırbaşlar, F. G. (2016). Determination Of Factors Affecting The Science Anxiety Levels Of

 • A16. Doğru, M. Ünlü, S. (2012). Jigsaw Iv Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin

 • A17. Kağıtçı, B. Kurbanoğlu, İ. (2013). Fen Ve Teknoloji Dersine Yönelik Kaygı Ölçeğinin Geliştirilmesi:

 • A18. Yıldız, E. Şimşek, Ü. Aras, H. (2017). The Effect Of The Educational Game Method On Students’

 • A19. Akman, H. Akıllı, H.İ. (2007). The Effect Of Elementary Students’ Attitude Towards Science On

 • A20. Kaya, E. Yıldırım, A. (2014). Science Anxiety Among Failing Students. Elementary. Education

 • A21. Oğuz, A. Karakuş, G. (2017). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları İle Kaygı Düzeyleri

 • A22. Aral, N. (1997). Çocukların Kaygı Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet, Sosyo Ekonomik Düzey Ve Ailenin

 • A23. Arslan, C., Oral, T., & Karababa, A. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Umut Düzeylerinin, Kaygı,

 • A24. Kılıç, B. (2014). Öğrencilerin Sınav Kaygısını Etkileyen Faktörlerin Veri Madenciliği İle

 • A25. Kırılmazkaya, G. (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Kaygı Ve

 • A26. Saracaloğlu, A. S. (2008). Lisansüstü Öğrencilerin Akademik Güdülenme Düzeyleri, Araştırma

 • A27. Çakmak, Ö., & Hevedanlı, M. (2005). Eğitim Ve Fen-Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü

 • A28. Akgün, A., Gönen, S., & Aydın, M. (2007). İlköğretim Fen Ve Matematik Öğretmenliği

 • A29. Yıldırım, B. (2015). Fen Bilimleri Öğrenme Kaygı Ölçeği: Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması. Muş

 • A30. Başar, F. (1987). Çocukların Kaygı Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet Durumuna Göre İncelenmesi. Gazi

 • A31. Sağır, Ş. U. (2014). İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Fen Kaygı Ölçeği. Buca Eğitim Fakültesi

 • A32. Kağıtçı, B. (2014). Fen Dersine Yönelik Kaygı Ölçeği Geliştirilmesi Ve Ortaokul Öğrencilerinin Fen

 • A33. Gömleksiz, M. N., & Yüksel, Y. (2003). İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine

                                                                                                    
 • Article Statistics