Suriyeli Mültecilerin Bursa'daki Tekstil Sektörüne Etkileri Üzerine Bir İnceleme

Author :  

Year-Number: 2019-36
Language : null
Konu :
Number of pages: 2883-2896
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan mülteciler, çoğunluğu Türkiye olmak dünyanın farklı ülkelerine iltica etmişlerdir. İlk geldiklerinde “misafir” olarak kavranan ve kısa süre içerisinde ülkelerine geri dönecekleri öngörülen Suriyeli mültecilere daha sonra “geçici koruma” statüsü verilmiştir. Suriyeli mülteciler 2016 yılında yürürlüğe giren çalışma izni uygulaması ile yasal olarak çalışma imkânına kavuşmuştur. Fakat yapılan çalışmalar bu uygulamadan yaralanan mültecilerin, çalışan toplam mülteci oranlarının çok az bir bölümünü oluşturduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada ise Bursa’da yaşayan mültecilerin tekstil sektörü işgücü piyasasındaki konumları araştırılmıştır. Çalışma kapsamında 26 katılımcı ile nitel araştırma yöntemi ile görüşmeler gerçekleştirilerek mültecilerin Bursa’nın tekstil sektörüne olan etkileri betimsel olarak ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

The majority of Syrian refugees who forced to leave their country because of the internal war in Syria had find asylum in different countries, mostly in Turkey. Syrian refugees, who were conceived as “guests” when they first arrived and were expected to return to their countries soon, were given “temporary protection” status. Syrian refugees get an opportunity to work legally with the work permission regulation in 2016. However, studies have shown that refugees benefiting from this regulation constitute only a small proportion of the total refugee rates. In this study, the position of Syrian refugees in the textile sector and labor market in Bursa was investigated. In the scope of this study, interviews were conducted with 26 participants by using qualitative research method and the effects of refugees on Bursa’s textile sector were analyzed descriptively

Keywords


 • AÇSHB, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2019). 29.04.2019 tarihinde

 • AÇSHB, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2019). 29.04.2019 tarihinde https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/calisma-%C4%B0zni/bilgi-edinme/ adresinden erişilmiştir.

 • AÇSHB, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017).Yabancı Çalışma İzinleri İstatistikleri 01.03.2019 tarihinde https://www.ailevecalisma.gov.tr/istatistikler/calisma-hayati-istatistikleri/resmi-istatistik-programi/yabancilarin-calisma-izinleri/ adresinden erişim sağlandı

 • Akkuzu İ. (2015). Göç ve Kapitalizm, DİSK-AR, 4: 20‒29.

 • Alan J.; Arslan Pauli E. & Ünür M. (2018). Bursa Yatırım Destek Ve Tanıtım Stratejisi 2017-2023: 2018 Eylem Planı, BEBKA, Bursa

 • Akbaş S. & Ulutaş Ç. Ü. (2018). Küresel Fabrika Kentinin Görünmeyen İşçileri: Denizli İşgücü Piyasasında Suriyeli Göçmenler, Çalışma ve Toplum, 56: 167-192.

 • Bilsborrow R. E. & CEPAR. (2006). The Living Conditions of Refugees, Asylum Seekers and Other Colombians in Ecuador, Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute.

 • Building Markets. (2017). Hikayenin Öteki Yüzü: Türkiye’deki Suriyeli Kobiler Üzerine Bir Pazar Araştırması, İstanbul

 • Building Markets. (2018). Turkish-Syrian Business Partnerships: A Nascent Opportunity, İstanbul

 • Ceritoğlu E.; Yüncüler B.G.; Gurcühan B.; Torun G. & Tumen S. (2015). The Impact of Syrian Refugeeson Natives’ Labor Market Outcomes in Turkey: Evidence from a Quasi-Experimental Design, IZA DP No.9348.

 • Danış D. (2016). Konfeksiyon Sektöründe Küresel Bağlantılar: Göçmen İşçiler, Sendikalar ve Küresel Çalışma Örgütleri, Alternatif Politika, 8 (3): 562–86.

 • Deniz A. Ç.; Ekinci Y. & Hülür A.B. (2016). “Bizim Müstakbel Hep Harap Oldu” Suriyeli Sığınmacıların Gündelik Hayatı Antep - Kilis Çevresi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlar, İstanbul

 • Del Carpio X. V. & Wagner M. (2015). The Impact of Syrian Refugees on The Turkish Labor Market, World Bank Group Policy Research Working Paper 7402.

 • Duruel M. (2017). Suriyeli Sığınmacıların Türk Emek Piyasasına Etkileri Fırsatlar ve Tehditler, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3 (2): 207-222.

 • Dönmez Kara C.Ö. (2016). Türkiye’de Yabancıların Çalışma Hakkı: Suriyelilerin İşgücü Piyasasındaki Durumu, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2: 151-174

 • Erdoğan M. M. & Ünver C. (2015). Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri, TİSK, Ankara.

 • Eroğan M. M. (2017). Kopuştan Uyuma Kent Mültecileri Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul

 • Eroğan M. M. (2018). Türkiye’deki Suriyeliler Toplumsal Kabul ve Uyum, 2. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,İstanbul

 • Erol E.; Akyol A.E.; Salman C.; Pınar E.; Gümüşcan İ.; Mısırlı K.Y.; Kahveci M. & Mutlu P. (2017).Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'de Emek Piyasasına Dahil Olma Süreçleri ve Etkileri: İstanbul Tekstil Sektörü Örneği, Birleşik Metal-İş Yayınları: İstanbul

 • Esen O. &, Binatlı A.O. (2017). The Impact of Syrian Refugees on the Turkish Economy: Regional Labour Market Effects, Social Sciences, 6(4).

 • GİGM, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 12.04.2019 tarihinde http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici- koruma_363_378_4713_icerik adresinden erişilmiştir.

 • Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik, 22.04.2019 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20168375.pdf adresinden ulaşılmıştır.

 • IPSOS & INGEV (2017). Mülteci Hayatlar Monitörü Özet Değerlendirme

 • Kaygısız İ. (2017). Suriyeli Mültecilerin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkileri, Friedrich Ebert Stiftung,

 • Kaymaz T. & Kadkoy O. (2016). Syrians in Turkey: The Economics of Integration” ALSHARQ andExpert Brief, https://www.tepav.org.tr/upload/files/1473326257-7.Syrians_in_Turkey_____The_Economic s_of_Integration.pdf

 • Kuzgun İ. (2004). Türkiye’de Esnek İstihdam Biçimlerinin Düzenlenmesi, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (2):17-31

 • Korkmaz E. E. (2018). Türkiye’de Tekstil Sanayisinin Sosyal Taraflarının Mülteci İşçilerin İstihdamına Bakışı, Çalışma ve Toplum, 56: 93-120.

 • Khaddour K. (2017). Consumed by War The End of Aleppo and Northern Syria’s Political Order, Friedrich Ebert Stiftung

 • Kolaşin G. U.; Genç Y. & Kavuncu F. (2019). Suriyelilerin İşgücü Piyasasına Uyumu: İstanbul, Bursa veİzmir’de İstihdam Olanakları, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Araştırma Notu19/239

 • Keneş H. Ç. (2016). Metaforun Ayrımcı Hegemonyanın İnşasındaki Rolü: SuriyelilerinHaberleştirilmesinde Metafor Kullanımı, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15 (2): 253-280.Navruz M. & Cukurcayır M.A. (2015). Factors Affecting Changes in Perceptions of Turkish People Towards Syrian Refugees, International Journal of Social Sciences, 4(4):.75-85

 • Orhan O. & Gündoğar S.S. (2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri, ORSAM – TESEV, AnkaraÖzpınar E.; Çilingir Y.S. & Düşündere A.T. (2016). Türkiye’deki Suriyeliler: İşsizlik ve Sosyal Uyum TEPAV, Ankara

 • Salur S. & Erdoğdu M. M. (2016). “Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacıların Ekonomi Üzerindeki Etkileri”(Ed. İsmail Şiriner, Şevket Alper Koç, Hilal Yıldız), Current Debates in Economics & Econometrics Volume 2, ss. 305-332, Ijopec Publication, London.

 • Sözcü, 26.01.2019, “ Türkiye’de kaç Suriyeli var? Kaçı TC vatandaşı oldu?” 08/03/2019 tarihindehttps://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/turkiyede-kac-suriyeli-var-kaci-tc-vatandasi -oldu-3274793/ s adresinden erişim sağlandı.

 • Taştan C.; Haklı S. Z. & Osmanoğlu E. (2017). Suriyeli Sığınmacılara Dair Tehdit Algısı: Önyargılar veGerçekler, Polis Akademisi Başkanlığı Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi (GÖÇMER), Ankara

 • TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, İl Bazında Temel İşgücü Göstergeleri 2011, 2012, 2013, 04.03.2019 tarihinde http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007 adresinden erişildi

 • Toksöz G.; Erdoğdu S. & Kaşka S. (2012). Türkiye’ye Düzensiz Emek Göçü ve Göçmenlerin İşgücü Piyasasındaki Durumları, International Organization for Migration (IOM)

 • TEPAV, Yabancı Sermayeli Şirketler Bülteni Suriye Sermayeli Şirketler, Mart 2019,https://www.tepav.org.tr/upload/files/1556518101-9.TEPAV_Suriye_Sermayeli_Sirketler_ Bulteni_ Mart_2019.pdf

 • Tümeğ D. (2018). Türk Halkının Suriyeli Sığınmacı/Mülteci Algısı, Türksam Yayınları, Ankara

 • UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, Global Trends:Forced Displacement in 2017, https://www.unhcr.org/5b27be547.

                                                                                                    
 • Article Statistics