İşlevi Değiştirilerek Tüketim Mekanlarına Dönüştürülen Tarihi Yapılarda Mekanın Tüketimi ve Mekan-Kullanıcı Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2019-36
Language : null
Konu :
Number of pages: 2981-2988
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hızla gelişen endüstri ve şehirlerdeki nüfus artışı ile beraber şehirlerin metropollere dönüşmesi sonucu toplumda süre gelen tüketme kültürü de değişmiştir. Günümüzde, mimarisi, boyutları ve iç mekan tasarımı; konumu, tarihi ve kültürel değeri gibi özellikler ile tüketicilerin ilgisi daha fazla çekebilme kapasitesine sahip mekanlar, alışıla gelmiş tüketim mekanlarının yanında boy göstermeye başlamıştır. Ekonomik ve kültürel sentezlerin sonucunda oluşan yeni tüketim kültüründe bu tür mekanların oluşturulması veya yeniden yapılandırılması konusu; sunulan malı, hizmeti ve görsel olarak da mekanı tüketen kullanıcıların memnuniyetini artırma ve mekana olan bağlılığı pekiştirme konusunda büyük önem taşıyan ve baskı oluşturan bir faktör haline gelmiştir. Bu çalışma ile işlevi değiştirilerek bir tüketim mekanına dönüştürülen tarihi yapıların mimari, iç mimari, tarihsel özelliklerin mekanın görsel, işitsel, duygusal vb. yönlerden tüketiminde ne şekilde ve ne derece etkili olduğu konusu bir anket çalışması vasıtasıyla araştırılmıştır. Ayrıca uygulanan bu anket çalışması ile bireylerin bu tür mekanlarda edindikleri tecrübe ve geliştirdikleri bakış açılarını öğrenilmesi ve bu yolla mekan-tüketici etkileşiminde rol oynayan unsurların tespit edilmesi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda yeni işlev/işlevler yüklenerek dönüştürülecek tarihi yapıların iç mekan tasarımı ve organizasyonu ile ilgili katkı sağlayacak ipuçlarının belirlenmesine çalışılmıştır. Çalışmamanın sonuçlarına göre bireyler, geçmiş bir tarihte inşa edilmiş olmasının yanı sıra tarihi (%64) ve mimari (%51.7) değeri olan; bulunduğu bölgenin dil, tarih ve coğrafyasına ait mesajlar (%41.7) ve sosyo-kültürel unsurlar (%46.7) barındıran; iç mimari stil, üslup (%40) ve mobilya (%29) gibi donatıları ile cazibe yaratan; bireye yaşanmışlık hissi verip (%48.3) sıcak ve samimi bir ortam (%45) vaat eden tarihi yapılarda vakit geçirmeyi arzu etmektedirler

Keywords

Abstract

The rapidly growing industry, the population growth in cities and the transformation of cities into metropolises have changed the culture of consumption in society. Nowadays, some places with architectural features, dimensions, and interior design, and location, historical and cultural values attract the attention of consumers as much as ordinary consumption places. The creation or restructuring issue of such spaces is important in the new consumer culture, which is formed the result of economic and cultural syntheses. This issue has become a factor that has a great importance and pressure to increase the satisfaction of the users who consume the space, service and goods. This study was handled the subject of examination of historical buildings that are transformed into consumption spaces by changing the function. In addition, the architecture, interior design and historical features of these buildings were studied how the consumption by users. A survey was conducted for this study. This survey aims to learn the experience and the perspectives of individuals in historical buildings, and identify the factors that play a role in the interaction of space-consumer. This study also aimed to obtain clues about the interior design and organization of new function given historical building. According to the results of the study, individuals desire to spend time in historical buildings which have been historical (64%), architectural (51.7%) value; and which have the language, history and geography elements (41.7%) and socio-cultural elements (46.7%) of the region. In addition individuals desire to spend time in historical buildings which create to charm with interior design, genre and style (40%) and furniture (29%); and which give experiences feeling to the individual (48.3%); and which promise warm and friendly ambience (45%).

Keywords


 • Arıkan, R., Odabaşı, Y. (1996). Tüketici Davranışları ve Tüketici Bilinci, Anadolu Üniversitesi

 • Arıkan, R., Odabaşı, Y. (1996). Tüketici Davranışları ve Tüketici Bilinci, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir

 • Asasoğlu, A., Kuloğlu, N., Öztürk, A., Bayrak, D., & Öztürk, A. (2017). “Bir Tüketim NesnesiOlarak Mekan: Trabzon'da Üç Yer”, Transition in/at/on/and/over/under Space, (Kasım):126-138

 • Aytaç, Ö. (2007). “Kent Mekânlarının Sosyo-kültürel Coğrafyası”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 199-226.

 • Aytaç, Ö. (2017). “Kent, Metropol ve Değişen Yer/Mekân İmajları”, Mukaddime, 8(1), 1-23. Bilgin, N. (2011). Eşya ve insan, Gündoğan Yayınları, İstanbul.

 • Bluman, A. G. (2012). Elementary Statistics: A Step by Step Approach, The McGraw-Hill Companies, New York.

 • Doane, D. P., & Seward, L. E. (2011). Applied Statistics in Busıness and Economics, The McGraw-Hill Companies, Inc., New York.

 • Ching, F. D.K. (2006). İç Mekan Tasarımı, YEM Yayınları, İstanbul.

 • Güngör, İ. H. (2005). Görsel Sanatlar ve Mimarlık İçin Temel Tasar, Bilgisayar Destekli Baskı ve Reklam Hizmetleri, İstanbul.

 • Haraçcı, D. (2009). İnsan-Mekan İlişkisi, Doğuş Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Karafaklıoğlu, M. (2006). Pazarlama İlkeleri, Literatür Yayıncılık, İstanbul.

 • Karalar, R., Barış, G., & Velioğlu, M. (2006). Tüketici Davranışına Giriş. R. Karalar içinde, Tüketici Davranışları (s. 3-13), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

 • Mucuk, İ. (1994). Pazarlama İlkeleri, Der Yayıncılık

 • Sencer, M. (1989). Toplum Bilimlerinde Yöntem, Beta Basım, İstanbul.

 • Özçelik, D. A. (1981). Araştırma Teknikleri Düzenleme ve Analiz, ÜSYM Eğitim Yayınları, Ankara.

 • TUİK, Türkiye İstatistik Kurumu (2018). “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi Sonuçları” (https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr), Erişim 20 Mart 2019.

 • WEKA, Waikato Environment for Knowledge Analysis. (2019, 17 05). “Downloading andinstalling Weka”(https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/downloading.html), Erişim 01 Mart

                                                                                                    
 • Article Statistics