Kuantum Liderlik Anlayışının Kamu ve Özel Okullardaki Farklılıklarının İncelenmesi: Adana İli Örneği

Author :  

Year-Number: 2019-36
Language : null
Konu :
Number of pages: 2897-2902
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim bakanlığına bağlı hizmet veren kamu ve özel okullarda çalışan yönetici ve öğretmenlerin kuantum liderlik algısının belirli değişkenler çerçevesine farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklem grubunu Adana ilinde kamu ve özel okullarda çalışan idari yönetici ve öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada veriler demografik sorular ve kuantum liderlik ölçeğinden oluşan anket formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada Bağımsız Örnekler T-testi, ANOVA ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılarak veri analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda yöneticilerin kuantum liderlik anlayışlarının medeni duruma, yaşa ve okul türüne göre anlamlı bir farklılık göstermediği fakat unvana göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, öğretmenlerin ise kuantum liderlik anlayışlarının cinsiyete, medeni duruma ve okul türüne göre anlamlı bir farklılık göstermediği fakat yaşa ve hizmet yılına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to examine the significance of quantum leadership understanding of administrators and teachers at schools which related ministry of national education within the scopeof some variabilities. Sample group of study consist of staff working at state schools and private schools in Adana. İn this Study, personal info form and quantum leadership scale developed by Kayman(2008) were used as data collection tool. Datas were analyzed by using İndependent Samples T-Test, ANOVA and Pearson Correlation Analysis. According to the analysis result, for administrators, while tehere were no differences in quantum leadership perceptions according to marital status, age and type of school, there were some differences in positon. For teachers, while there were differences in age and period of service, there were no differences gender, marital status and type of school.

Keywords


 • Özkalp E, Sabuncuoğlu Z.(1997). Örgütlerde Davranış. 9. Baskı, 2. Fasikül, Eskişehir: Anadolu

 • Özkalp E, Sabuncuoğlu Z.(1997). Örgütlerde Davranış. 9. Baskı, 2. Fasikül, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları,138-185.

 • Eren E.(2008). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. 11. Basım, İstanbul: Beta Basım Yayım, 412-535.

 • Koçel T.(1993). İşletme Yöneticiliği. 4. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım, 328-635.

 • Kalkan, V. D. (2004). “Örgütsel Öğrenme Çalışmalarında Yeni Açılımlar: Örgütsel Zeka ve Bilgi Üretimi”, 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Kitabı, Eskişehir.

 • ERÇETİN, Ş.Ş., ÇETİN, B. ve POTAS, N. (2007). Çok Boyutlu Örgütsel Zeka Ölçeği.

 • KAYMAN, E., ERTÜRK A.,(2008), “Türkiye’deki Mesleki Eğitim Ve ÖğretiminGüçlendirilmesi Projesi (Megep) İçindeki Yaygınlaştırıcı Okul Yöneticilerinin, Kuantum Liderlik Davranışlarını Gerçekleştirme Düzeyleri” Yüksek Lisans Tezi. Ankara.

 • GÜZEL Ö.(2010), Turizm Öğrencilerinin Staj Döneminde Edindikleri Motivasyonun HerzbergTeorisine Gore Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 20(5),2010:3415-3429

 • ACUNER, T , YILMAZ, G . (2000), “Günümüzün Etkin Liderlik Anlayışı: Değişimci Liderlik”,Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (1),Manisa, ss. 1-12.

                                                                                                    
 • Article Statistics