Açık Alan Rekreasyon Etkinliklerinin Sınıflandırılması

Author :  

Year-Number: 2019-36
Language : null
Konu :
Number of pages: 2818-2826
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet Türkiye’de rekreasyon alanı henüz yenidir. Gelişen teknoloji ve küreselleşmeyle birlikte rekreasyon faaliyetleri çeşitlenmekte ve artmaktadır. Bu çeşitliliği sınıflandırmak ve ayrıştırmak zorlaşmaktadır. Faaliyet çeşitliliği serbest zamanlarını verimli geçirmek isteyen bireylere farklı olanaklar sunmaktadır. Bu çeşitliliğin artması bireylerin hem fizyolojik hem de psikolojik olarak gelişmelerini sağlamaktadır. Her birey farklıdır. Farklı içsel ve dışsal motivasyonlar bireyleri çeşitli faaliyetlere yönlendirmektedir. Bireylerin ihtiyaçları da çeşitli açık alan rekreasyon faaliyetlerini belirlemektedir. Bu araştırmanın amacı rekreasyon alanıyla ilgili olarak yapılan araştırmaları inceleyerek, açık alan rekreasyon sınıflamasına uyan çalışmaları tespit etmektir. Bu bağlamda tespit edilen açık alan rekreasyon faaliyetlerinin hangi faaliyet alanlarında yoğunlaştığını ve ihmal edilen açık alan rekreasyon faaliyetlerini tespit ederek önerilerde bulunmaktır.

Keywords

Abstract

Abstract Recreation areas in Turkey is not new. With the developing technology and globalization, recreation activities are diversifying and increasing. It is difficult to classify and classify this diversity. The variety of activities offers different possibilities for individuals who want to spend their free time efficiently. The increase in this diversity enables individuals to develop both physiologically and psychologically. Each individual is different. Different internal and external motivations direct individuals to various activities. The needs of individuals also determine various outdoor recreation activities. The aim of this study is to investigate the researches related to the recreation area and to determine the studies that conform to the open field recreation classification. In this context, the identified open field is to determine which activities of the recreation activities are concentrated and to make suggestions by determining the neglected open field recreation activities.

Keywords


 • Ardahan, F.,Karaküçük, S., Çetinkaya, G., Akgül, B.M., Kaplan, A.K.(2017).Açık Alan

 • Ardahan, F.,Karaküçük, S., Çetinkaya, G., Akgül, B.M., Kaplan, A.K.(2017).Açık Alan Rekreasyonu, Ankara:Detay Yayıncılık,s.131,132,134,136,137,138,139,143,146.

 • Argan,M.,Yüncü, D., Coşkun, O., Sevil, T.,Özel, Ç.H.,Yüncü, H.R. ve Şimşek, K.Y.(2013).Rekreasyon Yönetimi.Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Yayınları,s.13.

 • Çidam, F.B. (2007). Diyarbakır Kent Dokusunun Turizm Ve Rekreasyon Kaynaklarının PeyzajMimarlığı Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,s. 221.

 • Hacıoğlu ,N., Gökdeniz, A., Dinç, Y. (2009). Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi Örnek Animasyon Uygulamaları: Ankara: Detay Yayıncılık, s.37.

 • Hazar, A.(1999) .Turizm İşletmelerinde Animasyon. Ankara: Detay Yayıncılık, s.221,29.

 • İbrahim, H And Cordes, K.A.(2002).Outdoor Recreaction:Enrichment For a Lifetıme,Champaign, IL, Sagamore Publishing:361,369,371.

 • Karaküçük, S.(2016).Rekreasyon Bilimi.(Birinci Baskı).Ankara: Detay Yayıncılık, s.132, 400.

 • Kocaeski, S., Sevil, T., Şimşek, K.Y., Katırcı, H., Çelik, O. & Çeliksoy, M. A, (2012). Boş Zaman ve Rekreasyon. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, s.16.

 • Shible, S.(2016).The Economic Social İmpacts of Outdoor Recreaction.Sheffield Hallam University,Faculty of Health and Wellbeing,s. 8.

 • Yaylı, A., Gül, T., Karaçar, E., Kement, Ü., Paslı, M.M., Yayla, Ö., Erol, E., Göker, G.(2014).Rekreasyona Giriş.(Birinci Baskı).Ankara: Detay Yayıncılık, s.11,24.

 • http://en.wikipedia.org/wiki/what-is-trekking.html Erişim Tarihi:23.02.2019 http://en.wikipedia.org/Backpacking Erişim Tarihi:23.02.2019

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Mountain_biking Erişim Tarihi:23.02.2019

 • http://www.patikatrek.com/gezi/kampcilik/11.html Erişim Tarihi:23.02.2019

 • http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-10204/nasil-yapilir.html Erişim Tarihi:23.02.2019 https://www.binicilik.org.tr/Detay/2/Hakkımızda Erişim Tarihi:24.02.2019

 • https://www.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9F_maratonu Erişim Tarihi:24.02.2019

 • https://tr.wikipedia.org/wiki/At%C4%B1c%C4B11%C4B1k Erişim Tarihi:24.02.2019 https://tr.wikipedia.org/wiki/Kaykay Erişim Tarihi:24.02.2019

 • https://www.besyo.org/paten-nedir-nasil-yapilir Erişim Tarihi:24.02.2019

                                                                                                    
 • Article Statistics