İnternet Bankacılığında Yatırım Ürünlerinin Kişisel Yatırımlara Etkisi

Author :  

Year-Number: 2019-36
Language : null
Konu :
Number of pages: 2787-2806
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde merak ve keşif duygusuyla ortaya çıkan yeni sistemler, bilginin ve teknolojinin dönüşüm sürecini başlatmıştır. Teknoloji, bilgiyi üretme, saklama, işleme, kullanma ve paylaşma imkânı sağlamıştır. Bu gelişmelerle birlikte bireylerin hem günlük akışındaki hem de iş hayatındaki birçok işlem elektronik ortamda gerçekleşmeye başlamıştır. Günümüzde teknolojinin finansal hizmetlerde ve özellikle internet bankacılığındaki gelişimi önemli rol oynamaktadır. Değişen müşteri ihtiyaçlarına etkili şekilde cevap vermek, ihtiyaçların teknoloji sayesinde internet bankacılığına entegre etmek edilmesiyle olmuştur. Küresel rekabetin, her geçen gün bankanın alternatif dağıtım kanallarından olan internet bankacılığı teknolojiyle birlikte, gelişme hızını da hesaba kattığımızda, birer finansal asistan haline gelmektedir. Kısa sürede faaliyet alanını genişleten bu teknolojik asistan sayesinde eskisinden çok daha kolay ve uygun hizmet almaktayız. Bu sayede de bankalar farklı ve kaliteli hizmet vermek adına rekabeti güçlendirmektedir. Müşteri taleplerini karşılama, hizmet ağının genişletilmesi, rekabet üstünlüğü sağlama, maliyetleri düşürme gibi durumlar göz önünde bulundurulduğunda, finansal alandaki bu yeni teknolojiler operasyonel maliyetlerin azalması, bireysel yatırımcılara birikim yapabilmesi için tasarruf yollarında kolaylık sağlamıştır.

Keywords

Abstract

The urge of discovery and development in communication technologies gave birth to new ideas and pushed technologies forward. Technology allowed us to create, store, process and use the knowledge that we have accumulated throughout many years. New advancements allowed individuals to use electronics for their daily routines. Today, the evolution of technology in financial services, especially in online banking industry plays an important role. The demands of the consumers in the financial sector are shifting, in order to be able to counter those demands, the technology of online banking needs to be more integrated. Each day, considering the speed of advancements, the online banking becomes an online financial assistant. In a short time, thanks to this financial assistant, which expands it field of work by the day, the consumers are having more and faster services. This situation causes competition between banks which returns as a favor to the customers. When considering such factors as the demands of the customers, expansion of the service network, gaining an edge over the competitors and decreasing costs, this new technologies in financial sector, decreased the operational costs of the banks, furthermore granted new ways for individuals to make savings and investments.

Keywords


 • Akgüç, Ö. (1986). Bankacılıkta Pazarlama, Para ve Sermaye Piyasası. Bankacılık Dergisi(89), 154.

 • Akkaya, S., Pehlivan, İ., Akgül, A., & Varan, M. (2018). Yeni bir kaos tabanlı rasgele sayı üreteci kullanan banka şifrematik cihazı tasarımı ve uygulaması. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33(3), 1171-1182.

 • Aksüt, U., & Muharrem Bakkal, F. B. (2006). Türk Bankacılık Sisteminde Elektronik Bankacılık Uygulamaları. İktisadi ve idari bilimler dergisi, 20(2).

 • Aktaş, Z. (1982). Bankacılıkta Bilgisayar Kullanımının Bugünü ve Geleceği. Ankara: VB Yayınları.

 • Altınok, T., & Ünal, T. (2016). Finansal Yönetim. Finans Kulüp Yayınları.

 • Altıntaş, H. (2004). bankacılık krizleri, nedenleri ve ekonomik maliyetleri. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi(22), 36-61.

 • Aydın, N., Başar, M., & Coşkun, M. (2010). Finansal Yönetim. Detay Yayıncılık.

 • Bağrıaçık, A. (2002). Kambiyo Mevzuatı. Anadolu Üniversitesi Yayın no:1376.

 • Banka şube bilgileri. (2019, 04 20). TBB: https://www.tbb.org.tr/modules/banka- bilgileri/banka_sube_bilgileri.asp adresinden alındı

 • Benligiray, Y., & Eylül, K. B. (2009). Banka ve Sigorta Muhasebesi. İstanbul: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

 • Bireysel Döviz İşlemleri. (2019, 05 25). Yapı Kredi Bankası: https://www.yapikredi.com.tr/yatirim- urunleri/doviz-islemleri/?bireysel adresinden alındı

 • Bireysel Yatırım Hizmetleri. (2019, 03 05). Türkiye Finans: https://www.turkiyefinans.com.tr/tr- tr/bireysel/yatirim-hizmetleri/Sayfalar/tfx-target.aspx adresinden alındı

 • Birikim ve Mevduat Ürünleri. (2019, 04 22). QNB Finansbank: https://www.qnbfinansbank.com/birikim- ve-mevduat-urunleri adresinden alındı

 • Cebe, B. (2005). İnternet Şubelerinde Güvenlik.

 • Döviz alarmı otomatik alım satım. (2019, 02 13). Akbank: https://www.akbank.com/tr-tr/Akbank- Direkt/Sayfalar/doviz-alarmi-otomatik-alim-satim.aspx adresinden alındı

 • Döviz Tevdiat. (2019, 14 15). Şekerbank: htps://www.sekerbank.com.tr/yatirimurunleri/mevduathesaplari/diger/doviztevdiat adresinden alındı

 • Gaziler, V. (2006). İnternet Bankacılığı ve Kullanımının Etkinliği; Kullanım Etkinliği Eğitim İlişkisini Ortaya Koymaya Yönelik Bir Araştırma. Yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Gündoğdu, A. (2016). FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. istanbul: Bilim Teknik Yayınevi.

 • GÜNDOĞDU, A. (2016). Küresel Kriz Sonrası Gelişmeler Işığında Bankacılığın Temelleri. Nobel Yayın Dağıtım.

 • Hazar, A., & Babuşçu, Ş. (2017). Bankacılığa Giriş - Temel Bankacılık Bilgileri. Ankara: Akademik Consulting.

 • IMF. (2019, 04 10). Gold reserves of largest gold holding countries worldwide as of the March 2019. Statista: https://www.statista.com/statistics/267998/countries-with-the-largest-gold-reserves/ adresinden alındı

 • İnternet Bankacılığı Riskleri. (2009, 03 13). Borsanet: https://www.borsanet.com/internet-bankaciligi- riskleri/ adresinden alındı

 • Işkın, S. A. (2012). Elektronik Bankacılık Hizmetleri ve Denetimi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası

 • Kazaz, M. M. (2002). Türkiye’de Elektronik Bankacılık ve Elektronik Bankacılığın Gelişmesinde Eğitimin Önemi. Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstisüsü.

 • Keskin, M. (2015). Uluslararası Bankacılık ve Finans Sistemi. Astana Yayınları.

 • KoçNet A.Ş. (2005). Türkiye Internet Güvenliği Araştırma Sonuçları. Rizikometre.

 • Kredili Mevduat Hesabı. (2019, 04 03). Halkbank: https://www.halkbank.com.tr/4554- kredili_mevduat_hesabi adresinden alındı

 • Mevduat Ürünleri. (2019, 01 02). HSBC: https://www.hsbc.com.tr/gunluk-bankacilik/mevduat- urunleri/mevduat-urunlerini-kesfedin adresinden alındı

 • Mevduat Ürünleri. (2019, 02 15). Denizbank: https://www.denizbank.com/birikim-yonetimi/mevduat- urunleri/ adresinden alındı

 • Mevduat Ürünleri. (2019, 04 12). Yapı Kredi Bankası: https://www.yapikredi.com.tr/bireysel- bankacilik/mevduat-urunleri/ adresinden alındı

 • Mevduat Ürünleri. (2019, 02 21). Vakıfbank: https://www.vakifbank.com.tr/mevduat- urunleri.aspx?pageID=673 adresinden alındı

 • MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ. (2007/1).

 • Selimner, H., & Kale, S. (2012). Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Para İşlemleri. Maliye Finans Yazıları.

 • Sever, E. (2012). Türkiye'de Dolarizasyon Süreci ve Dolar Kuru Belirsizliği İlişkisi. Sosyo Ekonomi Dergisi, 17.

 • Takan, M. (2002). Bankacılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Tevfik, M. (2017). Bankacılıkta Alternatif Dağıtım Kanalları Kullanımı: TBB Üyesi Bankalar Üzerine Bir Analiz. Kartal Marmara Üniversitesi Social Sciences Research Journal, 6(1), 22-44.

 • Toraman, C. (2002). Bankacılık Sektöründe İnternetin Yeri ve Türk Bankacılık Sistemi Uygulaması. Kamu-İŞ İş Hukuku ve İktisat Dergisi(6), s. 1-13.

 • Umre ve Hac Ödemeleri. (2019, 04 15). Türkiye Finans: https://www.turkiyefinans.com.tr/tr- tr/bireysel/odemeler/Sayfalar/umre-ve-hac-odemeleri.aspx adresinden alındı

 • Uzundağ, Ş. (2013). TÜRKİYE’DE İNTERNET BANKACILIĞININ GELİŞİMİ VE İNTERNET BANKACILIĞINA İLİŞKİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ. Yüksek Lisans Tezi, 84. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

 • Ünlü, U. (2018). İnternet Bankacılığı Sisteminde Tüketicilerin Karşılaşacağı Olası Saldırılar ve Çözüm Önerileri. Bankacılar Dergisi(104), 91.

 • Vadesiz Altın Hesabı. (2019, 05 10). TEB: https://www.teb.com.tr/Vadesiz-altin-hesabi/ adresinden alındı

 • Vefalı Hesap. (2019, 03 22). Ziraatbank: https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/mevduat/vadeli- hesaplar/vadeli-tl-mevduat-hesaplari/vefali-hesap adresinden alındı

 • Yakar, O. (2009). KOBİ’lerin İnternet Bankacılığı Hizmetleri Kullanımını Etkileyen Faktörler. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Yatırım Fonları. (2019, 02 15). Yapı Kredi Bankası: https://www.yapikredi.com.tr/yatirim-urunleri/yatirim- fonlari/ adresinden alındı

 • Yıldırım, K. (2006). Elektronik Bankacılık, Avrupa Birliği ve Türkiye Elektronik Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı.

                                                                                                    
 • Article Statistics