Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Sürecinde Aldıkları Geri Bildirim İle İlgili Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2019-36
Language : null
Konu :
Number of pages: 2998-3010
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin yazma sürecinde aldıkları geribildirim ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırma Türkiye’nin güneyinde eğitim veren bir devlet okulunun ortaokulunda öğrenim gören 250 öğrenci arasına gerçekleştirilmiştir. Veriler Yazma Becerisine Yönelik Geri Bildirimlerle İlgili Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizi IBM SPSS 21 programında, bağımsız örneklem için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda ölçeğin Türkçe formunun üç faktörden oluştuğu ve toplam varyansın %41,5’ini açıkladığı gözlenmiştir. Ortaokul öğrencilerinin geri bildirimlerin bir sonraki yazılarını daha iyi yazmalarında kendilerine yardımcı olduğunu ve geri bildirim almanın kendilerini daha iyi bir yazar yapacağı görüşüne katıldıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin geri bildirimlere yönelik beklentilerinin ora düzeyde olduğu,  geri  bildirimlere  yönelik  olarak orta düzeyde olumlu tutum gösterdikleri ve geri bildirimleri  yazma  becerilerine  orta düzeyde olumlu katkıda bulunduğu görüşünde oldukları belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to determine the opinions of secondary school students about the feedback they received during the writing process.. The research was conducted among 250 students studying in secondary schools. The data were collected by the Attitude Scale related to Feedback on Writing Skills. Data analysis was performed in IBM SPSS 21 program using ındependent samples t-test and One-Way ANOVA. As a result of the analyzes; the Turkish form of scale had three factors and explained 41.5% of the total variance. It was determined that the secondary school students helped them to write their next writings better and they agreed that getting feedback would make them a better writer. It was found that the students' expectations for feedback were moderate, they showed moderate positive attitude towards feedback and they contributed moderately positive to their writing skills.

Keywords


 • Aksan, D. (2003). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim I. Ankara: TDK Yayınları.

 • Aksan, D. (2003). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim I. Ankara: TDK Yayınları.

 • Akyol, H. (2010). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.

 • Alperen, N. (1994). Okuma yazma öğretim metotları ve çözümleme metodunun Türkçe öğretimine uygulanması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Ayar T. (2009). Öğretme-öğrenme sürecinde geribildirim: dördüncü ve beşinci sınıf öğretmen veöğrencilerinin görüşlerine göre sınıfta geribildirim kullanımının değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi.

 • Aydın S. (2011). İlköğretim 5. sınıf matematik dersinde dereceli puanlama anahtarı kullanılarak verilen geribildirimin öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi.

 • Başkan, Ö. (1968). İnsan dilinin doğuşu. Ankara: TDK Yayınları.

 • Baştürk, M. (2004). Dil edinim kuramları ve Türkçenin anadili olarak edinimi. Ankara:PegemA Yayıncılık

 • Beach, R. ve Friederich, T. (2006). Response to writing. In Charles. A MacArthur, Steve Graham Jill Fitzgerald (Eds.). Handbook of writing research (pp. 222-234). The Guilford Press. New York:.

 • Beydemir, A. (2011). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yöneliktutumlara, yaratıcı yazma ve yazma erişisine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

 • Beyreli, L., Çetindağ, Z. ve Celepoğlu, A. (2006). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: PegemA Yayıncılık.

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri (14. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.

 • Caulk, N. (1994). Comparing teacher and student responses to written work. TESOL Quarterly, 28, 181-Cengiz E. (2015) Fen bilimleri dersindeki öğrenci hataları ve öğretmenlerin bu hatalara verdikleri geribildirimlerin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

 • Chandler, J. (2003). The efficacy of various kinds of error correction for improvement of the accuracy and fluency of L2 student writing. Journal of Second Language Writing 12(3), 267-296.

 • Connors, R. J. ve Lunsford, A. (1993). Teachers’ rhetorical comments on student papers.College Composition and Communication, 44, 200-223.

 • Conrad, Susam. M. and Goldstein, Lynn (1999). Student revision after teacher written comments: Text, contexts and individuals. Journal of Second Language Writing, 2, 147-180.

 • Coşkun, E. (2007). Türkçe öğretiminde metin bilgisi. Ed. A. Kırkkılıç ve H. Akyol),İlköğretimde Türkçe öğretimi (s. 233-279). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Coşkun, E. (2007b). Yazma eğitimi. Ed. A. Kırkkılıç ve H. Akyol. İlköğretimde Türkçe öğretimi (s. 49-91). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Coward, R. ve John E. (1985). Dil ve maddecilik. Çev: E. Tarım. İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Çabakçor, B. Ö., Akşan, E., Öztürk, T. ve Çimer, S. O. (2011). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarınınmatematik derslerinden aldığı ve tercih ettikleri geribildirim türleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(1), 46-68.

 • Çam, B. (2006). İlköğretim öğrencilerinin görsel okuma düzeyleri ile okuduğunu anlama, eleştirel okumave Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir

 • Çamurcu, D. (2011). Yükseköğrenime yeni başlayan Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 7(29), s. 503-518

 • Çelen B. (2010). Sanal alıştırma ortamlarında doğrulayıcı geribildirim kullanımının motivasyona,akademik başarıya ve kalıcı öğrenmeye etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 • Çetinkaya G. Bayat N. ve Alaca S. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğretim sürecinde yazılı düzeltmegeribildirimleri ve öğrencilerin edimsel çıkarımları. Mediterranean Journal of Humanities. VI(1), 85-98.

 • Çubuk, Y. (2013). Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin öğrenci yanlışlarına verdiği dönütlerin incelemesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • Demirel, Ö. (2003). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: PegemAYayıncılık Erdem, S. (1998). Liseler için sosyoloji ders kitabı. İstanbul: Fil Yayınevi

 • Fathman, A. ve Whalley, E. (1990). Teacher response to student writing: Focus on form versus content. InB. Kroll (Ed.), Second language writing: Resarch insights for the classroom (p. 179-189). Cambridge:Cambridge University Press.Ferris, Dana R. (1995). Student reactions to teacher response in multiple draft composition classrooms.TESOL Quarterly 29(1), 33-53.

 • Ferris, D. R. ve Roberts, B. (2001). Error feedback in L2 writing classes: How explicit does it need to be? Journal of Second Language Writing, 10(3), 161-184

 • Ferris, D. R. (2002). Treatment of error in second language student writing. Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press.

 • Field, A. (2013). Discovering statistics using SPSS: (4th ed.). London, England: Sage Publications.

 • Goldstein, L. (2004). Questions and answers about teacher written commentary and student revision: Teachers and students working to gether. Journal of Second Language Writing, 13(31). 63-80.

 • Göçer, A. (2007). Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme. Ed. A. Kırkkılıç ve H. Akyol.İlköğretimde Türkçe öğretimi (s. 431-465). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal AraştırmalarDergisi, 3(12), 178-Göçer, A. (2011a). Öğrencilerin yazılı anlatım araştırmalarının Türkçe öğretmenlerince değerlendirilmesi üzerine. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), s. 71-97.

 • Göçer, A. (2011b). Yazma araştırmalarını değerlendirme. Ed. Murat Özbay. Yazma eğitimi (s.195-237). Ankara: Akademi Yayıncılık.

 • Göçer A. ve Çaylı C. (2017). Türkçe eğitiminde öğrenen özerkliğine dayalı değerlendirme uygulamalarına genel bir bakış. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi. 9(2), 121 – 138.

 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: GülYayıncılık. Gulcat, Z. ve Ozagac, O. (2004). Correcting and giving feedback t writing.

 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. ve Madran, O. (2010). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. XV. Türkiye’de İnternet Konferansı. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.

 • Gündüz, O. ve Şimşek, T. (2011). Uygulamalı yazma eğitimi. Ankara: Grafiker Yayınları Güneş, F. (2007).Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları Güneş, F. (2013a). Türkçe öğretimi- yaklaşımlar ve modeller. Ankara: PegemA Yayıncılık.

 • Güneş, F. (2013b). Görsel okuma eğitimi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), s. 1-17.

 • Güneş, F. (2014). Konuşma öğretimi yaklaşım ve modelleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), s. 1 - 27,

 • Hamzadayı, E. ve Çetinkaya, G. (2011). Yazılı anlatımı düzenlemede akran dönütleri: Dönüt türleri, öğrenci algıları. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 147-165.

 • Hodges, E. (1997). Negotiating the margins: Some principles for responding toour students’ writing, somestrategies for helping students read our comments. New Directions for Teaching and Learning, 69, 77-89.Holt, S. L. (1997). Responding to grammar errors. New Directions for Teaching and Learning, 70, 69-76.

 • Hyland, F. ve Hyland, K. (2001). Sugaring the pill: praise and criticism in written feedback. Jurnal of Second Language Writing, 10(3). 185-212

 • Hyland, K. ve Hyland, F. (2006b). Interpersonal aspects of response: constructing and interpreting teacherwritten feedback. In Feedback in second language writing: contexts and issues (pp. 206-224). New York:Hyland, K. (2003). Second language writing. Cambridge: Cambridge University Press. Kantemir, E. (1997). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Engin Yayınları.

 • Karagöz, Y. (2016). SPSS ve AMOS 23 uygulamalı istatistiksel analizler. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Kaufman, J. H. ve Schunn, C. D. (2010). Students’ perceptions about peerassessment for writing: Theiroriginandimpact on revision work. Instruction Science, 39, 387-406. (Doi 10. 1007/S11251-010-9133-6).Kılıç İ. (2017). Sakarya tömer’de türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin iyelik ve hâl ekleriniöğrenmelerinde dolaylı ve doğrudan geribildirimin etkisi. Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi.Sakarya.Kırkkılıç, H. A. (Ed), Sağır, M. Sezen, L. Alper, F., Canım, R., Ulaş, A. H. vd. (2002). Türk dili yazılı anlatım ve kompozisyon bilgileri. Erzurum: Aktif Yayınevi.

 • Köğce, D. (2012). İlköğretim matematik öğretmenlerinin geribildirim verme biçimlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Trabzon

 • Lunsford, Ronald F. (1997). Whenless is more: Principles for responding in the disciplines.New Directions for Teaching and Learning, 69, 91-104.

 • Marrs, S. A. (2016). Development of the student perceptions of writing feedback scale. Unpublished PhD thesis. Virginia Commonwealth University Richmond, Virginia.

 • McGrath, A. L., Taylor, A. ve Pychyl, T. A. (2011) Writing helpful feedback: The influence of feedbacktype on students’ perceptions and writing performance. The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 2(2), 1-14.

 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

 • MEB (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

 • MEB (2012). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu yazarlık ve yazma becerileri dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

 • Mlynarczyk, R. W. (1996). Finding and ma’s words: A case study in the art of revising. Journal of Basic Writing 15(1), 3-22.

 • Nelson, M. M. ve Schunn, C. D. (2008). The nature of feedback: How different types of peer feedback affect writing performance. Instructional Science, 37(4), 375-401.

 • Odabaşı Çimer, S., Bütüner, S. Ö. ve Yiğit, N. (2010). Öğretmenlerin öğrencilerin verdikleri dönütlerin tiplerinin ve niteliklerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 505-516.

 • Olpak Y.Z. (2013). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında farklı geribildirim stratejilerinin öğrencilerin sosyalbölgesel ve öğretimsel bulunuşluk algıları ile akademik başarılarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi. Ankara.

 • Overall, L. ve Sangster M. (2006). Assessment a practical guide for primary teachers. London: Continuum. Özbay, M. (2003). Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Ankara: Gölge

 • Rowe, A. (2011). The personal dimension in teaching: Why students value feedback.International Journal of Educational Management, 25(4), 343-360.

 • Saussure, F. D. (1976). Genel dil bilim dersleri (Çev. B. Vardar). Ankara: Türk Dil Kurumu.

 • Smith, S. (1997). The genre of the endcomment: Conventions in teacher responses to student writing. College Composition and Communication, 48(2), 249-268.

 • Şengül M. ve Yılmaz Ö. (2016). Türkçe öğretim merkezlerinde görev yapan okutmanların kullandıklarıgeri bildirimlerin tipleri ve nitelikleri: Bir durum belirleme çalışması. Akademik Araştırmalar Dergisi, 17(68), 173-187.

 • Tamer, M. (2013).Türkçe öğretmenlerinin yazma eğitimindeki geri bildirimleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

 • Tekin, H. (1980). Okullarımızdaki Türkçe öğretimi. Ankara: Mars Matbaası.

 • Tekşan, K. (2001). Yazılı anlatımı geliştirmede ön hazırlığın etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Temizyürek, Erdem ve Temizkan, (2011) Dinleme ve Konuşma Yeterlilikleri Ölçeğinin GeliştirilmesiTrang, N. T. H. (2009). Relationship between teacher written feedback and progress of the freshmen in writing. Unpublished Master Thesis. Vietnam National University.

 • Ülper H. ve Çetinlaya G. (2016). Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazılı taslak metinlerine yönelikgeribildirim almaya ilişkin beklentileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Yılmaz, Y. (2006). Yazma öğretimi. Ed. C. Yıldız. Kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi (ss. 203-276). Ankara: PegemA Yayıncılık.

 • Türkdoğan, A. (2011). Yanlışın anatomisi: İlköğretim matematik sınıflarında öğrencilerin yaptıklarıyanlışlar ve öğretmenlerin dönütlerinin analitik incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi. Trabzon.

 • Türnüklü, B. E. (2003). Türkiye ve İngiltere’deki matematik öğretmenlerinin değerlendirme biçimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 108-118.

 • Ülper, H. (2011). Öğrencilerin Ürettikleri Taslak Metinlerine Yönelik Geri Bildirim Almaya İlişkin Yeğleyişleri. Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11 (22), 280-300.

                                                                                                    
 • Article Statistics