TFRS İle MSUGT Oran Analizi İle Karşılaştırılması: Enerji Sektöründe Bir Uygulama

Author :  

Year-Number: 2019-34
Language : null
Konu :
Number of pages: 2464-2469
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşmenin etkisiyle sınırların ortadan kalkması insanlar arası küresel anlamda geçerli olarak kabul edilen dil olan İngilizce gibi, farklı alanlarda da ortak sistemler kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra küreselleşme, işletmelerin yönetimlerinde önemli değişikliklere neden olmuştur. Bu değişiklikler işletme açısından bakıldığında işletmede uygulanan bilgi sisteminde ve muhasebe uygulamalarında ön plana çıkmaktadır. Ülkeler arasında farklılık gösteren sistemler, uluslararası çalışma yapabilmek, şirket birleşmeleri yapmak gibi nedenlerden dolayı muhasebe sistemleri de küresel anlamda ortak sistemleri zorunlu kılmıştır. Ortak sistem oluşturulmasının temelinde muhasebe uygulamalarının çağdaş özelliklerine uyum sağlamak, bilgi ve raporlama sistemindeki bilgilerin güvenilir, kolay anlaşılabilir ve ulaşılabilir olması önem taşımaktadır. Yapılan bu araştırmanın amacı, enerji sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin MSUGT’ye ve TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tablolarının 2015 ve 2016 yıllarına göre analizi yapılarak karşılaştırmaktır. Araştırmada yöntem olarak oran analizi gerçekleştirilerek 2015 ile 2016 yılı arasındaki farklılıklar tespit edilerek yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

With the effect of globalization, the disappearance of borders has started to use common systems in different fields such as English, which is accepted as a globally valid language. In addition, globalization has led to significant changes in the management of enterprises. These changes come into prominence in the information systems and accounting practices applied in the enterprise when viewed from a business' point of view. Due to reasons such as systems that differ between countries, international work programs, merging procedures, accounting systems have also required globally common systems. It is important to adapt to the contemporary features of accounting practices and to ensure that information and reporting system is reliable, easy to understand and accessible. The purpose of this study is to analyse and compare the financial statements of a company operating in the energy sector according to MSUGT and TFRS in the years of 2015 and 2016. As the method of the study, the ratio analysis was performed and the differences between 2015 and 2016 were determined.

Keywords


 • Abdioğlu, H. (2007). İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı Kapsamında İç Denetimin Rolü Ve İmkb – 100 Örneği, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul.

 • Akmeşe, H., Ateş, A., Büyükşalvarcı, A., Kılınç, C., Sunar, H. ve Coşkuner, M. (2016). Performance Evaluation Of Turkish Tourism Economics By TOPSIS Between The Years 2003-2015, The 2016 WEI International Academic Conference Proceedings, Boston, USA, 98-104. Amerika Birleşik Devletleri.

 • Çalıyurt, Kıymet Tunca ve Kesimli, İffet Görkey. (2015). Avrupa’da Bağımsız Denetimde Mevzuat Açısından Gelişmeler ve Türkiye Yansımaları, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 52 (602): 13-24.

 • Dağlı, M. F. (2011). Muhasebe Denetiminin Finansal Bilgi Manipülasyonu Ve Kayıt Dışılığa Etkisi, T.C. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Yükseklisans Tezi, Erzurum.

 • Ecer, F., Günay, F. (2014). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Ölçülmesi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48.

 • Gökçen, G. (2013). Genel Muhasebe: ilkeler ve Tek Düzen Hesap Planı Uygulamaları. 4. Basım. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

 • Gönen, S. ve Kutay, N. (2013). Finansal Tablo Kullanıcılarının Karar Almalarında TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olayların Önemi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3(5), 41.

 • Sarıkamış, C. (2007). Rasyo Analizi Uygulamasının Gelişimi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:33

 • Sunar, H., Gökçe, F., Ateş, A., Kılınç, C. ve Yılmaz, R. (2018). 2013-2016 Karlılık Oranları İle Ahp- Topsis Yöntemleri Kullanılarak Performans Değerlendirilmesi: Borsa İstanbul’da Yer Alan Turizm Şirketleri Örneği, VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, İskenderun, ss. 11671182.

 • Tayyar, N., Akcanlı, F., Genç, E. ve Erem, I. (2014). BİST’e Kayıtlı Bilişim ve Teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve Gri İlişkisel Analiz (GİA) Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak Sayısı, 19-40.

 • TFRS 1, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması, http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrkiye%20Muhasebe%20Sta ndartlar%C4%B1/TMSTFRS2016Seti/TFRS_1.pdf, Erişim Tarihi: 9.03.2019.

                                                                                                    
 • Article Statistics