İnşaat, Elektrik, Mekanik ve Restorasyon Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Firmalarda Çalışan Yönetici ve Çalışanların Kurumsallaşma Algısı İle İş Güvenliği Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2019-34
Language : null
Konu :
Number of pages: 2454-2463
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı inşaat, elektrik, mekanik ve restorasyon sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda çalışan yönetici ve çalışanların kurumsallaşma algısı ile iş güvenliğine verdiği önem arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bunun yanında çalışan sayısına ve sektöre göre bu konularda bir farklılık olup olmadığının incelenmesi de amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmaya 129 çalışan ve yönetici katılmıştır. Katılımcıların 79’u İnşaat, 16’sı Elektrik, 15’ı Mekanik ve 20’si Restorasyon sektöründe faaliyet gösteren firmalarda çalışmaktadır. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, İş Güvenliği Ölçeği ve Kurumsallaşma Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde ANOVA ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda iş güvenliğine verilen önemin firmadaki pozisyona, firmanın sektörüne ve iş güvenliği eğitimi verilme sıklığına göre anlamlı bir farklılık göstermediği fakat çalışan sayısına göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Araştırma sonucunda firmaların kurumsallaşma düzeyinin firmadaki pozisyona göre anlamlı bir farklılık göstermediği fakat firmanın sektörüne, iş güvenliği eğitimi verilme sıklığına ve çalışan sayısına göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Önemli bir bulgu olarak kurumsal firmalarda iş güvenliğinin daha yüksek olduğu ve kurumsallaşmanın kişilerin iş güvenliğine verdiği önemin yükselttiği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to investigate the relationship between the perception of institutionalization and the importance given to occupational safety in the companies operating in construction, electrical, mechanical and restoration sectors. Besides, it is aimed to examine whether there is a difference in the number of employees and the sector. For this purpose, 129 employees and managers participated in the research. Participants; 79 of them are working in Construction, 16 in Electricity, 15 in Mechanical and 20 in Restoration companies. Personal Information Form, Occupational Safety Scale and Institutionalization Scale were used for data collection. ANOVA and Pearson Correlation Analysis were used for data analysis. As a result of the study, it was determined that the importance given to occupational safety did not show a significant difference according to the position in the firm, the sector of the firm and the frequency of training in occupational safety, but it showed a significant difference according to the number of employees. As a result of the research, it was determined that the level of institutionalization of the firms did not show a significant difference according to the position in the firm, but showed significant difference according to the firm's sector, the frequency of giving occupational safety training and the number of employees. As an important finding, it has been determined that occupational security is higher in corporate firms and institutionalization increases the importance given to occupational safety.

Keywords


 • Aylan, S., & Hakan, K. O. Ç. (2017). İşletmelerin Kurumsallaşma Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 564-585.

 • Bayrak Kök S. (2005). Aile Şirketlerinde Yeniden Yapılanma Eğilimi ve Kurumsallaşma İhtiyacı, IV. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 13-14 Mayıs 2005, Ankara.

 • Centel, T. (2005). İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası - Mess Yayınları, İstanbul, 5-10.

 • Demir, E., Saatçioğlu, Ö. ve İmrol, F. (2016). Ulsulararası dergilerde yayımlanan eğitim araştırmalarının normallik varsayımları açısından incelenmesi. Curr. Res. Educ., 2(3), 130-148.

 • Gürbüz, S. & Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimler Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.

 • Koca, F. (2015). Alt İşveren Çalışanın İSİG Uygulamaları Açısından Sağlık Hakkı Çerçevesinde İncelenmesi; İETT Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Litvyakov, R. (2006). Emeğin Bilimi, Çalışma Ortamı Dergisi, Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Yayını, 96, 14- 19.

 • Mörek, U. (2013). Örgüt Kültüründe İş Güvenliği Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği, Tuzla Tersaneler Bölgesi Örneği. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri

 • Özkılıç, Ö. (2005). İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, TİSK (Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu) Yayını, Ankara.

 • Sabancı, A. (2001). İş Sağlığı - İş Güvenliği ve Ergonomi, İş Sağlığı İş Güvenliği Kongresi Bildirisi, Adana: Makine Mühendisleri Odası, 280-295.

 • Serter, N. (1993). Devlet Görevlerindeki Gelişmelerin Sonucu Olarak Sosyal Devlet, İstanbul Üni. Yayınları.

 • Süzek, S. (2005). İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Hakları ve Yükümlülükleri, Legal İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 2(6), 605- 615

 • Şahin, N. S. (2010). Yöneticilerin İşgören Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamalarına İlişkin Tutumları ve İnşaat Sektöründe Bir Araştırma. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya

 • Tuncay, A. C. (2003). Yeni İş Kanunu’nda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İşveren Dergisi, 41(11), 9-11.

 • Tuncay, A. C., & Ekmekçi Ö. (2009). Yeni Mevzuat Açısından Sosyal Güvenlik Hukukunun Esasları.

                                                                                                    
 • Article Statistics