Girişimcilik Kavramı ve Kültür Olgusu

Author:

Year-Number: 2019-34
Number of pages: 2337-2346
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlık tarihi kadar eski olan girişimcilik kavramı özellikle son yıllarda sosyal bilimler alanında birçok çalışmaya konu olmuştur. Tarihsel olarak bakıldığında kavramla ilgili ilk çalışmalar ekonomi alanında yapılmıştır. Sosyolojik perspektiften ise girişimcilik, yalnızca iktisadi bir unsur değil, bunun yanında sosyal ve kültürel bir fenomen olarak da değerlendirilmektedir. Kültür olgusunun bir girişimcinin kişisel özellikleri ve iş yapma pratiği üzerinde son derece önemli etkisi olduğu bu çalışmanın çıkış noktasıdır. Kültür durağan, yekpare bir oluşum değil, tam tersine sürekli değişen ve gelişen, yeni ile eski olanın diyalektik bir çatışma içinde olduğu dinamik bir süreçtir. Bireyler erken yaşlarından itibaren içine doğdukları kültürel havuz tarafından şekillendirilip buna uygun olan davranış kalıpları oluştururlar. Kültür bir insan üretimi olmakla birlikte, tarihsel olarak birikimli bir toplamın sonucudur. Kültürel farklılıklar girişimci davranışlarını doğrudan etkilemektedir. Bazı toplumların veya ülkelerin niye daha fazla girişimci karakter ortaya çıkardıkları sorusu alanın önemli sorularındandır. Her türlü girişimci eylemi içinden çıktığı toplumun sosyo-kültürel ortamından soyutlamak eksik bir değerlendirmeye neden olacaktır.

Keywords

Abstract

The concept of entrepreneurship, which is as old as human history, has been the subject of many studies in the social sciences especially in recent years. Historically, the first studies on the concept were made in the field of economics. From a sociological perspective, entrepreneurship is not only an economic element but also a social and cultural phenomenon. It is the starting point of this study that cultural phenomenon has an important effect on the personal characteristics of an entrepreneur and the practice of doing business. Culture is not a static, monolithic formation, on the contrary, it is a dynamic process in which the new and the old are constantly in a dialectical conflict. From their early ages, individuals are shaped by the cultural pool where they were born and formed the appropriate behavioral patterns. While culture is a human production, it is the result of a historically cumulative sum. Cultural differences directly affect entrepreneurial behaviors. The question of why some societies or countries have more entrepreneurial character is one of the important questions of the field. Abolishing all kinds of entrepreneurial action from the socio-cultural environment of the society from which it emerges will result in an incomplete assessment.

Keywords