Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Politikaları

Author :  

Year-Number: 2019-34
Language : null
Konu :
Number of pages: 2223-2230
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye jeopolitik konumu dolayısıyla zengin yenilenebilir enerji kaynaklarına sahiptir. Fosil enerji kaynaklarında yaşanan fiyat istikrarsızlıklarını ve bu kaynakların çevreye verdiği zararı önlemek, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yenilenebilir enerjiye olan yatırımlar arttırılmıştır. Türkiye’nin en fazla yenilenebilir enerji potansiyeline sahip olduğu alan hidrolik enerji ve rüzgar enerjisidir. Ancak güneş enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisinde de önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 2019 yılı itibariyle Türkiye’de yenilenebilir enerjiden elde edilen elektrik oranı %33’dür. Verilen teşvikler, yapılan yasal düzenlemeler ve kurulan yeni santrallerle birlikte gelecekte enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların oranının %47’ye ulaşması hedeflenmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli; hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle enerjileri bakımından ele alınmış, uygulanan yenilenebilir enerji politikalarından ve gelecek hedeflerinden bahsedilmiştir.

Keywords

Abstract

Turkey due to its geopolitical position has rich renewable energy resources. Investments in renewable energy have been increased in order to prevent the price instabilities in fossil energy sources and the damage caused by these resources to the environment and to reduce the dependence on foreign sources in energy. Turkey's renewable energy potential is mostly in hydroelectric power and wind power. However, significant improvements have been made in solar energy, geothermal energy and biomass energy. As of 2019 electricity derived from renewable energy rate in Turkey is 33%. Together with the incentives, legal regulations and the new power plants, the ratio of renewable resources in energy consumption is expected to reach 47% in the future. In sthis study Turkey's renewable energy potential discussed in terms of hydraulic, wind, solar, geothermal and biomass energies and future goals are mentioned.

Keywords


 • Avrupa Birliği Bakanlığı (2014) Avrupa Birliği Sürecinde Enerji Faslı. Ankara

 • Avrupa Birliği Bakanlığı (2014) Avrupa Birliği Sürecinde Enerji Faslı. Ankara

 • Bayraç, H. Naci, Melih Çıldır (2017). “AB Yenilenebilir Enerji Politikalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi.” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Özel Sayı, s.201-212

 • Dışişleri Bakanlığı: Yenilenebilir Enerji Kaynakları http://www.mfa.gov.tr/yenilenebilir-enerji- kaynaklari.tr.mfa erişim: 27.02.2019

 • Elektrik Üreticileri Derneği (2018). 2020 Sonrası Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek İhtiyaçları veMekanizma Önerileri Çalışma Grubu Raporu. http://www.eud.org.tr/wp-content/uploads/2020-sonrasi- yek-tesvikleri-oneri-raporu.pdf /Erişim 21.02.2019

 • Enerji Atlası (2019). Ülkelere Göre Güneş Enerjisi https://www.enerjiatlasi.com/ulkelere-gore-gunes- enerjisi.html /Erişim: 29.02.2019

 • Enerji Atlası (2019). Ülkelere Göre Jeotermal Enerjihttps://www.enerjiatlasi.com/ulkelere-gore-jeotermal- enerji.html / Erişim: 28.02.2019

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Aralık, 2014). Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı. Ankara.

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Mart 2018). Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (2019). Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planıhttps://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Bakanlik-Haberleri/Ulusal-Yenilenebilir-Enerji-Eylem-Plani- /Erişim: 22.02.2019

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (2019).Biyokütle https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Biyokutle /Erişim: 21.02.2019

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (2019). Elektrik https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Elektrik /Erişim: 20.02.2019

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (2019). Hidrolik https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/HidrolikErdal, Leman (2012). “Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve İstihdam Yaratma Potansiyeli.” Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1), s.171-181.

 • Gordon, Philipp, Mahmut E. Cebeci, Osman B. Tör, Değer Saygın (2018). Türkiye’nin Enerji SistemindeYenilenebilir Kaynakların Artan Payı: İletimde Genişleme ve Esneklik Seçenekleri. İstanbul: Shura Enerji Dönüşüm Merkezi

 • Karagöl, Erdal, İsmail Kavaz (Nisan 2017). Dünyada ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerji. İstanbul: SETA.Narin, Müslüme, Gholizadeh Younes (2018). “Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Politikalarının Karşılaştırılması.” International Conference on Eurasian Economies, 2C, s.277-285

 • Oskay, C. (2014). “Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Rüzgar Enerjisinin Önemi ve Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Yatırımlarına Yönelik Teşvikler”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1)

 • Özen, Ahmet, Mahmut Ü. Şaşmaz, Ercan Bahtiyar (2015). “Türkiye’de Yeşil Ekonomi AçısındanYenilenebilir Bir Enerji Kaynağı: Rüzgar Enerjisi.” KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(28), s.85-93.

 • Özkaya, Simla Y. (2004) “Yenilenebilir Enerji Kaynakları”. Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, 14. http://www.mfa.gov.tr/yenilenebilir-enerji-kaynaklari.tr.mfa / Erişim: 20.02.2019

 • Polat, Sezai, Hacet Şekerci (Kasım, 2013). “Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Konumu ve Gelecek Hedefleri” [Bildiri]. Elektrik Tesislerinde Yeni Teknolojiler ve Verimlilik, İzmir.

 • Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (2018). Renewables 2018 Global Status Report.http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2018/06/17-8652_GSR2018_FullReport_web_final_.pdf / erişim: 25.02.2019

 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (Mart, 2019) Kurulu Güç Raporu. Ankara

 • Ultan, M. Özlem (2014). “Avrupa Birliği Enerji Politikası ve Ukrayna Krizi” Şu kitapta: Çomak, H., Sancaktar, C., Yıldırım, Z. Uluslararası Politikada Ukrayna Krizi. İstanbul: Beta Yayınları, s.439-452

 • Yılmazer, Ömer (2016). Enerji Ekonomi Politiğinde Yenilenebilir Enerjinin Değişen Rolü ve TürkiyeAçısından Önemi. Yüksek Lisans Tezi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

 • Yılmaz, Eren A., Hatice C. Öziç (2018). “ Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Gelecek Hedefleri.” Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(3), s.525-535

 • Yılmaz, Mutlu (2012). “Türkiye’nin Enerji Potansiyeli ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Açısından Önemi.” Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 4(2), s.33-54.

 • Yılmaz, Olcay, Hakan Hotunluoğlu (2015). “Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Teşvikler ve Türkiye.” Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), s. 74-97

                                                                                                    
 • Article Statistics