Mekan Tüketimi Bağlamında Üniversite Öğrencilerinin Kafelerle İlişkisi

Author:

Year-Number: 2019-33
Number of pages: 2052-2058
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde tüketim olgusu birçok anlamı içinde barındırmakta ve de insanlar tüketim pratiğini çok farklı şekilde uygulamaktadır. Artık İnsanların çoğu kendilerini tükettikleri ile tanımlamakta ve yine tükettikleri ile kendilerini ifade edebildiklerini düşünmektedirler. Bununla beraber mekanların tüketilmesi de sembolik bir durum haline gelmiştir. Günümüzde gençler nezdinde sosyalleşme alanları olarak kullanılan kafeler ise mekân olgusunun değişiminde ve bu olgunun yeniden tanımlanmasında büyük rol oynamaktadır. Zira gençlerin büyük çoğunluğu kafeleri; sosyal statülerini ve kendilerine atfettikleri sosyal kimlikleri belirleyen unsur olarak görmektedir. Bu çalışmanın amacı ise kafeler ile öğrenciler arasında ki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu bağlamda 350 üniversite öğrencisi ile anket yapılmıştır. Araştırmada edilen veriler, SPSS programında analiz edilmiştir. Araştırma anket formunda sorular; demografik özellikler, kafe ve sosyal statü ilişkisi, ne için kafelere gittikleri, kafelerde neler yaptıklarına dair sorulardan oluşmaktadır. Araştırma sonucunda üniversite gençlerinin çoğunlukla gittikleri kafelerin sosyal statülerine etki ettiğini düşündükleri, günümüzde iletişim ve etkileşim şekillerinin hızla değişmesi nedeniyle yakın çevreleri ile kafelerde vakit geçirmek istedikleri gibi sonuçlar görülmüştür.

Keywords

Abstract

Today, the phenomenon of consumption contains many meanings and people apply the practice of consumption in a very different way. Most people now identify themselves with what they consume and think they can express themselves with what they consume. However, consuming places has become a symbolic situation. Cafes, which are used as socialization areas in the youth field, play an important role in the change of space phenomenon and the redefinition of this phenomenon. The majority of young people are cafes; they see their social status and the social identities they attribute to them. The aim of this study is to reveal the relationship between cafes and students. In this context, a survey was conducted with 350 university students. The data that are gained by this research is analyzed in an SPSS program. The questions in this survey includes; demographic qualifications, the relationship between social status and cafe culture, the reasons of their wishes to be in a cafè, and what they do in a cafe. By the result of this research it has been found, mostly the students are thinking their choice of cafes have an impact on their social status, by the modern times, because of the methods of connection and interaction is ever-changing rapidly, students want to spend time with their social circle in cafes.

Keywords