Kamu Yönetiminde Dispepsi (Hazımsızlık) Sendromu

Author :  

Year-Number: 2019-32
Language : null
Konu :
Number of pages: 1935-1945
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dispepsi sendromu, kamu yönetiminde oldukça sık yaşanan bir olgudur. Bu tür bir rahatsızlık kamu yönetiminin etkinliğini ve verimliliğini düşürmektedir. Ayrıca kurum ve kuruluşların çalışma disiplin ve düzeninin bozulmasına yol açmakta, çalışanların performansını düşürmekte, örgütsel iklimin kirlenmesine ve çatışmaların artmasına neden olmaktadır. Bu sendromun aşılabilmesi için kamu yönetiminde, yükselme ve terfi kriterleri ve standartlarının son derece iyi belirlenmesi ve bunların çok sıkı bir biçimde uygulanması gerekmektedir. Türk kamu yönetiminde yükselme ve terfi etme kriterleri başarıdan ziyade belgelere dayandığı için, yanıltıcı olmakta ve yönetimde hazımsızlık sorunu bu yüzden oldukça sık yaşanmaktadır. Konu soyut bir biçimde küresel anlamda ele alınmakla birlikte, görev yaptığımız kamu kurum ve kuruluşlarındaki gözlemlerimiz çerçevesinde özellikle de Türk Kamu Yönetimi bağlamında ele alınmıştır. Bu makalenin amacı; kişisel deneyim, gözlem ve yönetim kademelerinde bulunmuş kişilerle paylaşımlar çerçevesinde, dispepsinin örgütsel sonuçlarını incelemektir

Keywords

Abstract

Dyspepsia syndrome is a common phenomenon in public administration. This type of discomfort reduces the efficiency and efficiency of public administration. In addition, it leads to the deterioration of the working discipline and order of the institutions and organizations, decreases the performance of the employees and causes the pollution of the organizational climate and increases the conflicts. In order to overcome this syndrome, it is necessary to define the promotion and promotion criteria and standards very well in public administration and to apply them very strictly. As the criteria of promotion and promotion in Turkish public administration are based on documents rather than on success, the problem of indigestion in management is quite frequent. Although the issue is discussed in an abstract manner globally, it is discussed within the context of our observations in public institutions and organizations, especially in the context of Turkish Public Administration. The purpose of this article is; The aim of this course is to examine the organizational results of dyspepsia within the framework of sharing with people who have been in the personal experience, observation and management levels.

Keywords


 • Ak, Murat (2017); “Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Etkililik Üzerinde Etkisi: Bir Değerlendirme”,

 • Ak, Murat (2017); “Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Etkililik Üzerinde Etkisi: Bir Değerlendirme”, Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, s.27-42

 • Ak, Murat ve Özcan Sezer (2018); “Kamu Personel Sisteminde Çalışanların GörevdeYükselmesinde Kayırmacılık Sorunu”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Geybulla Ramazanoğlu Özel Sayısı, s.739-757.

 • Akova, Orhan ve Gönül Akın (2015); “Çatışma Yönetimi”, Yönetsel ve Örgütsel EtkinliğiGeliştirme Yöntemleri, Ed. K.O. Özer, M. Hızıroğlu ve Asım Saldamlı, Adra Yay., İstanbul, s.516-549.

 • Aktan, Coşkun Can (2009); “Performans Yönetimi: Organizasyonlarda PerformansDeğerlendirme ve Ölçme”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, s.25-49.

 • Bacak, Bünyamin ve Yusuf Yiğet (2010); “ İşe Devamsızlığın Nedenleri, Ekonomik Sonuçları veAzaltılması İçin Alınması Gereken Önlemler”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, s.29-44.

 • Barbezat, Gil and Philip Bagshaw, Kristin Good, Owen Lloyd, Richard Milne, Andrew Orange,Ann Richardson, Don Simmers (2004); Management of Dyspepsia and Heartburn, Evidence- based Best Practice Guideline, New Zealand Guidelines Group (NZGG).

 • Bıyık, Yunus -Tuğçe Şimşek ve Pelin Erden (2017); “Etik Liderliğin Çalışanların İş Performansı ve İş Tatminine Etkisi”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, s.59-70.

 • Bülbül, Hasan ve Tarkan Tunç (2017); “Bölümlerarası Çatışmanın Yenilik Performansına Etkisi”,Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, s.7-25.

 • Ceylan, Adnan ve Seyfettin Sulu (2011); “Organizational Injustice and Work Alienation”, E + M Ekonomie a Management, No.2, p.65-78.

 • Çalış Duman, Meral ve Bünyamin Akdemir (2016); “Mobbing ve Çalışan Performansı Arasındakiİlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Kış, Cilt 7, Sayı 2,Dağlı, Abidin ve Emel Averbek (2017); “Investigating Organizational Alienation Behavior inTerms of Some Variables”, Universal Journal of Educational Research, Vol. 5, No. 2, p.228- 237.

 • Dooren, Wouter Van - Geert Bouckaert and John Halligan (2010); Performance Management in the Public Sector, Chapter 1, First published 2010 by Routledge, p.1-15.

 • Kahveci, Gökhan ve Zülfü Demirtaş (2014); “Örgüt Kültürünün Örgütsel Yabancılaşmaya Etkisi:Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü”, Turkish Journal of Educational Studies, Cilt 1, Sayı 3, s.27- 62.

 • Karcıoğlu, Fatih- Cem Kâhya ve Kemal Buzkan (2012); “Çatışma Yönetim Stratejisinin TahminEdicileri Olarak Örgütsel Kültür Tipleri”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 1, s.77- 91.

 • Marume, S. B. M. (2016); “Meaning of Public Administration”, Quest Journals Journal of Research in Humanities and Social Science, Volume 4, Issue 6, p: 15-20.

 • O’Donohue, Wayne & Nelson, Lindsay (2014); “Alienation and managing human resources”, International Journal of Organisational Analysis, Vol. 22, No. 3, p.301-316.

 • Özcan, Cihangir -Selma Sönmez Oral, Ergün Öksüz, Altuğ Kut, Rengin Erdal (2012); “Genç erişkinlerde dispepsi yakınmasının yaşam kalitesine etkisi”, Smyrna Tıp Dergisi, s.6-15.

 • Özden, Ali (2012); “Dispepsi (Dyspepsia)”, Güncel Gastroenteroloji, Cilt 16, Sayı 4, s.272-282.

 • Özer, M. Akif (2013); “Çalışanların Verimliliği İçin Performans Yönetimi”, Kamu İş Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, s.37-57.

 • Öztekin, Ali (2008); “Türk Kamu Yönetiminde liyakat ve Kariyerden Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Türk İdare Dergisi, Haziran, Sayı 459, s.13-36.

 • Pehlivan, Bülent (2008); “İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirmesi ve MaliyeBakanlığı Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama”, Maliye Dergisi, Sayı 154, Ocak-Haziran, s.171-Saari, Mikko (2015); “Work Alienation and Engagement in Organisations”, Turku University of Applied Sciences, International Business - General Manaement p.50+8.

 • Sayers, Sean (2011); “Alienation as a Critical Concept”, p.1-26.

 • https://pdfs.semanticscholar.org/e090/8cac91ec6619dd56b9e762c861c900cba25e.pdf (ET: 16 Şubat 2019).

 • Sezer, Özcan ve Murat Ak (2017). “Örgütsel Etkililiği Oluşturan Unsurların Katılımcı YönetimBoyutu Açısından Değerlendirilmesi”, International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), Cilt 3, Sayı 17; p.165-181.

 • Şenel, Bilgin (2012); “Devamsızlık Nedenleri ve Maliyetinin Araştırılması”, Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 3, s.1-17.

 • Şahin, Faruk (2011); “İşe Devamsızlığın Nedenleri, Sonuçları ve Örgütler İçin Önemi”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, s.24-39

 • Şimşek, M. Şerif- Adnan Çelik, Tahir Akgemci ve Tamara Fettahlıoğlu (2006); “ÖrgütlerdeYabancılaşmanın Yönetimi Araştırması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 15, s.569-587.

 • Taşdan Nevzat ve Hüseyin Gül (2013); Kamu Yönetiminde Liderlik ve Kaymakamlık, Detay Yay., Ankara.

 • Uchem, Raphael Onyebuchi and Canice Esidene Erunke (2013); “Nature and Scope of PublicAdministration”, International Journal of Development and Sustainability, Volume 2 Number 1, p.177-182.

 • University of Pretoria (2019); “Public Administration”, Chapter Three, p.46-85. https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/25138/03chapter3.pdf (ET: 9 Şubat 2019).

 • Üngüren, Engin (2009); “Çalışma Hayatında Örgütsel Çatışma: Konaklama İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma”, Çalışma ve Toplum, Sayı 1, s.95-127.

 • Yükçü, Süleyman ve Gülşah Atağan (2009); “Etkinlik, Etkililik ve Verimlilik KavramlarınınYarattığı Karışıklık”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 23, Sayı 4, https://www.toraks.org.tr/halk/News.aspx?detail=2462 (ET: 2 Şubat 2018):

                                                                                                    
 • Article Statistics