İŞKUR Tarafından Yürütülen İş ve Meslek Danışmanlığı Uygulamasına Yönelik Bir Değerlendirme

Author :  

Year-Number: 2019-32
Language : null
Konu :
Number of pages: 1835-1852
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZ İş ve Meslek danışmanlığı, bireyin gelecekteki hayatını önemli ölçüde etkileyecek bir aşamadır. İş danışmanlığı, işsiz kalan bireyin yeni bir iş edinme aşamasında karar almasıyken, meslek danışmanlığı bireyin gelecekte çalışacağı mesleği belirlemesi aşamasıdır. Her iki durumda özelde bireyi genelde ise içinde yaşadığı toplumu olumlu ya da olumsuz etkileyecek nitelikte kararlardır. Çünkü istemediği bir işte çalışmak veya sevmeyeceği bir mesleği seçmek, bireyin hem mutsuz hem de verimsiz olmasına yol açabilecektir. Bu bağlamda Türkiye’de tarafından yürütülen iş ve meslek danışmanlığı özel bir öneme sahiptir. Çalışmada İŞKUR tarafından yürütülen bu hizmetin yasal çerçevesi ortaya konulduktan sonra uygulamalar değerlendirilmiş ve daha verimli ve etkin olması için çeşitli öneriler ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

Job and vocational counseling are a stage that will significantly affect the future life of an individual. Job counseling is the decision of an unemployed individual at the stage of getting a job while vocational counseling is the stage where the individual determines the profession that they will carry out in the future. In both cases, they are decisions that will negatively or positively affect the individual privately and, in a more general sense, the society in which the individual lives. Because, working in a job that the individual does not want or choosing a profession that they would not like can cause them become both unhappy and inefficient. Therefore, job and vocational counseling carried out by İŞKUR (the Turkish Employment Organization) is of importance from this perspective. In this study, after presenting the legal framework of this service carried out by İŞKUR, the applications were assessed and the suggestions for a more efficient and effective service process were presented.

Keywords


 • 4 No’lu CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.4.pdf,(EriĢim Tarihi,23.02.2019)

 • 4447 Sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanunu, (1999), https://statik.iskur.gov.tr/tr/kurumumuz/mevzuat/kanun11tr.htm,(EriĢim Tarihi:23.02.2019).

 • 4904 Sayılı Türkiye ĠĢ Kurumu Kanunu, (2003),http://km.corpus.com.tr/MevzuatIcerik.aspx?id=3v1R0_2A3z241w3c35261O2x1r1a2l0M,(EriĢim tarihi:23.02.2019)

 • Avrupa Sosyal Haklar SözleĢmesi (2006), https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/sosyalsart.pdf, (EriĢim tarihi,23.02.2019).

 • Bodur.Z.(2013), ĠġKUR ĠĢ Ve Meslek DanıĢmanlığı Hizmetlerinin Etkinliğinin ArtırılmasındaPerformans Ölçümünün Rolü,ĠġKUR Uzmanlık Tezi, Ankara, http://media.iskur.gov.tr/15659/zeynep-bodur.pdf (EriĢim Tarihi:12.02.2019)

 • Emirgil,B.F.,Aca,Z.,IĢığıçok,Ö. (2014 ), Türkiye’de ĠĢ ve Meslek DanıĢmanlığının Etkinliği: Sorun Alanları ve Beklentiler (Bursa ĠġKUR Örneği), ÇalıĢma ve Toplum,Cilt:1,Sayı:40

 • ERDOĞMUġ,N,(2011), ĠĢ ve Meslek DanıĢmanlığına GiriĢ, ĠĢ ve Meslek DanıĢmanlığı, TürkiyeĠĢ Kurumu,1. Baskı,Ankara, https://statik.iskur.gov.tr/tr/duyurular/ISKUR-IMD-EgitimKitabi.pdf (EriĢim tarihi:26.03.2019)

 • ILO,Uluslararası ÇalıĢma Örgütü, (1948), 88 Sayılı ĠĢ ve ĠĢçi Bulma Servisi Kurulması HakkındaSözleĢme, https://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377262/lang-- tr/index.htm (EriĢim Tarihi: 23.02.2019)

 • ĠLO, Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (1992), 142 No’lu Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi HakkındaSözleĢme, https://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377288/lang-- tr/index.htm (EriĢim Tarihi:23.02.2019)

 • Ġstanbul Üniversitesi Kariyer GeliĢtirme ve Uygulama Merkezi,http://kariyer.istanbul.edu.tr/tr/content/kariyer-danismanligi/kariyer-danismanligi-nedir-ve-nasil- almaliyim%3F (EriĢim tarihi, 24.02.2019).

 • ĠġKUR,Türkiye ĠĢ Kurumu, (2004), Türkiye ĠĢ Kurumu Görev, Yetki Sorumluluğu Yönetmeliği,https://statik.iskur.gov.tr/tr/kurumumuz/mevzuat/yonetmelikler/gorev_yetki_ve_sorumluluk_yone tmeligi.htm, (EriĢim Tarihi:23.02.2019)

 • ĠġKUR, Türkiye ĠĢ Kurumu, (2008). ĠĢ DanıĢmanı El Kitabı, (EriĢim:26.05.2018),http://statik.iskur.gov.tr/tr/ic kullanicilar/%C4%B0%C5%9F%20 Dan%C4%B1%C5%9Fman%C4%B1%20El%20Kitabi.pdf.

 • ĠġKUR, Türkiye ĠĢ Kurumu, (2018,a), 2017 Yılı Faaliyet Raporu, https://media.iskur.gov.tr/13578/2017-yili-faaliyet-raporu.pdf(EriĢim:29.05.2018)

 • ĠġKUR,(2018,b), 2018 Aralık Ay’ı Bülteni, https://media.iskur.gov.tr/22293/12-aralik-2018-aylik- istatistik-bulten.pdf (EriĢim Tarihi:24.02.2019)

 • ĠġKUR, Türkiye ĠĢ Kurumu, (2019), 2018 Yılı Faaliyet Raporu, https://media.iskur.gov.tr/25441/2018-yili-faaliyet-raporu.pdf, (EriĢim Tarihi:24.02.2019)

 • Ġ.Ġ.B.K.ĠĢ ve ĠĢçi Bulma Kurumu, (1971), Ġstihdamda 25. Yıl, ĠĢ ve ĠĢçi Bulma Kurumu 1946- 1971,Ayyıldız matbaası, Ankara,

 • Ġ.Ġ.B.K. ĠĢ ve ĠĢçi Bulma Kurumu,(1991), Federal Alman ÇalıĢma Kurumu (BA) Hakkında Genel Bilgiler, Hizmete Özel Eğitim Notu.

 • Karagülle,B,(2007),Türkiye’de ĠĢsizliğe Bir Çözüm Önerisi Olarak Türkiye ĠĢ Kurumu’nun ĠĢDanıĢmanlığı Hizmetleri, Ġstihdam Uzmanlığı Tezi, Ankara, https://media.iskur.gov.tr/15609/basak-karagulle.pdf (EriĢim tarihi,12.02.2019)

 • Korkut,Owen,F.,(2008), Meslek Seçimi, Önemi ve Meslek Seçimini Etkileyen Etmenler, KariyerYolculuğu. (Ed. R.Özyürek), Avrupa Rehberlik Merkezi (Euroguidance), Ankara.,https://korkutfidan.weebly.com/uploads/4/6/0/5/46053217/meslek_se%C3%87%C4%B0m%C4% B0__3.11.2008.doc.(EriĢim tarihi:24.02.2019)

 • Korkut, F,(2007), Psikolojik DanıĢmanların Mesleki Rehberlik Ve Psikolojik DanıĢmanlık Ġle Ġlgili DüĢünceleri Ve Uygulamaları,Hacettepe Üniversitesi Eğitim bilimleri Dergisi,Sayı:32

 • Kuzgun, Y,(2014), Meslek Rehberliği ve DanıĢmanlığa GiriĢ, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim DanıĢmanlık LTD., 6. Basım,Ankara

 • Kuzgun,Y,(2006), Meslek GeliĢimi ve DanıĢmanlığı, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim DanıĢmanlık LTD., 2. Basım,Ankara

 • MEB,(2017) Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik hizmetleri Yönetmeliği

 • Manpower,(2018), Yetenek Açığı 2018, http://www.manpower.com.tr/basin-odasi/yetenek-acigi- 2018, (EriĢim Tarihi,24.02.2019)

 • Mesleki Yeterlilik Kurumu,(2017), Ulusal Meslek Standardı ĠĢ Ve Meslek DanıĢmanı Seviye 6 Referans Kodu / 11ums0143-6 Resmî Gazete Tarih-Sayı / 29.11.2017-30255 (Mükerrer),

 • Niles,G.S,(2003), Career counselors confront a critical crossroad: A vision of the future TheCareer Development Quarterly. Alexandria:Vol.52, Iss. 1; pg. 70,https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/j.2161-0045.2003.tb00629.x (EriĢim Tarihi:24.02.2019)

 • TaĢ, H.Y . (2012). ĠĢkur'un Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Ġstihdam Üzerine Etkileri: Yalova ĠĢkurÖrneği. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Yıl: 64,Cilt:61 * 2011/2,153-176. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/9811 (EriĢim Tarihi:26.02.2019)

 • TÜĠK, Türkiye Ġstatistik Kurumu,(2019), Örgün Eğitim Ġstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018 (EriĢim Tarihi:24.02.2019)

 • degisimi-ve-turkiye-acisindan-sonuclar-gecmisten-gelecege-yonelik-bir-degerlendirme.html (EriĢim Tarihi:03.02.2019)

 • Yıldız,K,Yörübulut,Ç,M,(2017),Türkiye’de ĠĢ ve Meslek DanıĢmanlığı Sisteminin ĠĢlerliği,BilgiEkonomisi ve Yönetimi Dergisi, Cilt:12,Sayı:1, http://dergipark.gov.tr/download/article- file/364633 (EriĢim tarihi:08.02.2019)

                                                                                                    
 • Article Statistics