Vergi Hukukunda Gecikme Faizi Uygulaması

Author :  

Year-Number: 2019-32
Language : null
Konu :
Number of pages: 1810-1818
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mükellefin vergi borcunu zamanında ödememesinin, vergi alacaklısı devlet açısından ortaya çıkardığı olumsuzluklardan biri de ekonomik yönlü olmaktadır. Özellikle bu olumsuzluğun giderilmesinde rol oynayan ve ek bir ödeme mahiyetinde olarak gecikme faizi kavramı, vergi hukukumuzda da gerek yargı kararları gerekse de doktrin açısından üzerinde durulan bir kavram olmaktadır. Vergi Usul Kanununda yapılan düzenleme uyarınca, tarhiyatın dava konusu yapılması ya da yapılmamasına göre bir ayırıma tabi tutulabilecek olan gecikme faizi uygulamasında, vergi borcunun içinde bulunduğu aşama ve buna göre dikkate alınacak süre hesaplaması önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

One of the drawbacks in the case that amenable does not pay their tax in time is the burden on the state in terms of tax collection. Overdue interest concept that plays a role in relieving this negativity and an extra payment issue is a subject focused on not only in judicial decision but also in view of doctrine. According to the change in tax procedure law, in the case of whether the assessment should be sent to court or not can be assessed, the stage of tax liability and the term to be taken into consideration are of significance.

Keywords


 • BÜLBÜL Duran., Türk Vergi Sisteminde Gecikme Zammı Gecikme Faizi Tecil Faizi, YaklaĢım Yayınları, Ankara, Ekim-2003

 • CANDAN Turgut., Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Yetkin Yayınları, GüncellenmiĢ 4. Baskı, Ankara-2018

 • ÇELĠK S. Binnur., Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku (Vergi Ġcra Hukuku), On Ġki Levha, 3. Baskı, Ġstanbul, Ocak-2018

 • DOĞRUSÖZ Bumin., Dava Boyunca Gecikme Faizini Durdurmak, Dünya, 16.06.2015

 • DOĞRUSÖZ Bumin., Gecikme Faizi –Gecikme Zammı KarmaĢası, Dünya, 03.11.2015KARAKOÇ Yusuf., Genel Vergi Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yayınları, Ankara-2017

 • KIZILOT ġükrü., Vergi Usul Kanunu ve Uygulaması, SavaĢ Yayınları, Cilt 1, Ankara-1991 KOÇAK Muhsin., Vergi – Ġcra Hukuku, Mukayeseli, Seçkin, Ankara-2011

 • KUMRULU Ahmet., Vergi Davalarında Uygulanan Gecikme Faizi Hakkında DüĢünceler, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, 40/1988, Y: 1988, Cilt: 40, Sayı: 1

 • SONSUZOĞLU, Elif., Türk Vergi Hukukunda Fer‟i Borç Ve Alacak Olarak Faiz, Filiz Kitabevi, Ġstanbul- 2001

 • ġEN Yasin., Vergi Hukukunda Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı Uygulaması, E- YaklaĢım, Sayı – 271, Temmuz-2015

 • ġENYÜZ Doğan-YÜCE Mehmet – GERÇEK Adnan, Vergi Hukuku (Genel Hükümler), Ekin, 10. Baskı, Bursa-2019

 • TAġKAN Yusuf Ziya., Vergi Hukuku, Adalet Yayınevi, 1. Baskı, Eylül-2018

 • TERLEMEZ Birol-BAHTĠYAR Mustafa., DanıĢtay Dördüncü Daire Kararları, Arthur Andersen, Ġstanbul-2001

 • ÖNCEL Mualla – KUMRULU Ahmet – ÇAĞAN Nami., Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, GüncellenmiĢ 27.Baskı, Ankara, Eylül-2018

 • ÖZBALCI OluĢ Mali Hukuk Bürosu., Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, OluĢ Yayıncılık, Aralık-2010

 • ÖZDĠL Mustafa., Yanılma Halinde Gecikme Faizi Uygulanıp Uygulanamayacağı ve Ġdarenin BuKonudaki GörüĢünün Ġrdelenmesi, Vergi Dünyası, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, Sayı 223, Mart-2000

 • ÖZYER Mehmet Ali., Açıklama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu Uygulaması, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, GüncellenmiĢ 8.Baskı, Temmuz-2018

 • UYSAL Ali-EROĞLU Nurettin., Açıklamalı ve Örnekli Vergi Usul Kanunu, 4. Baskı, Ankara-ÜREL Gürol., Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, Seçkin, GüncellenmiĢ 6. Baskı, Ankara, Haziran-2016

                                                                                                    
 • Article Statistics