Uluslararası Ticarette Yeni Korumacılık ve Ticaret Savaşları

Author :  

Year-Number: 2019-32
Language : null
Konu :
Number of pages: 1756-1764
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uluslararası ticarette korumacı politikalar ilk olarak merkantalist akım ile ortaya çıkmıştır. Korumacı politikaların temelinde ihracatın ithalattan fazla olması ile ülkeden servet çıkışının önüne geçilmesi bulunmaktadır. Kolonyalist anlayışın bir yansıması olarak ortaya çıkan korumacılık, klasik iktisat anlayışıyla yerini serbest ticarete bırakmıştır. Dönemsel olarak korumacı politikalar uygulanmakla birlikte genel itibariyle kapitalist sistemin işleyişi serbest ticarete dayanmaktadır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya ekonomisi ve ticaret sistemi yoğun bir serbestleşme sürecine girmiştir. Ancak, 2008 küresel krizi sonrasında uluslararası ticarette korumacı politikalar tekrar uygulanmaya başlamış ve yoğun bir ticaret savaşına girilmiştir. Geçmişte de küresel ekonomik krizler sonrasında korumacı politikalar tercih edilmiştir. Büyük Avrupa Depresyonu ve 1929 krizi sonrasında da yoğun bir korumacılık söz konusu olmuştur. Dikkat çekici nokta ise ekonomik krizler ve ardından uygulanan korumacı politikalardan sonra küresel çapta ekonomik daralmanın olduğu ve sürecin sıcak çatışmaya gitmesidir. Sürecin geçmişteki gibi tekrar etmesi ihtimal dahilindedir. Keza, tarih tekerrürden ibarettir…

Keywords

Abstract

Protectionist policies in international trade first emerged with mercantilist current. On the basis of protectionist policies, exports are more than imports, and there is a loss of wealth from the country. Protectionism, which has emerged as a reflection of the colonialist concept, has been replaced with free trade by classical economics. While conservative policies are implemented periodically, the functioning of the capitalist system in general is based on free trade. Particularly after the Second World War, the world economy and trade system entered into an intense liberalization process. However, after the global crisis of 2008, protectionist policies in international trade began to be re-implemented and an intense trade war broke out. In the past, protectionist policies were preferred after the global economic crises. After the Great European Depression and the 1929 crisis, there was intense protectionism. Remarkable point is the global economic downturn after the economic crises and the protectionist policies implemented and the process to go into hot conflict. There is a possibility that the process will repeat as in the past. In fact, history consists of repetition…

Keywords


 • Aran, B. (2018). “Küresel Ticaret Savaşları: “Hazırlık Atışları” Başladı Mı?”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. Değerlendirme Notu, Haziran 2018. 1-7. http://www.tepav.org.tr/tr/ekibimiz/s/1257/Bozkurt+Aran

 • Aslan, N. (2007). Dünya Ekonomisinde Gelişmeler: Küreselleşme. “Ekonomik Entegrasyon Küresel ve Bölgesel Yaklaşım”, (Ed. Osman Küçükahmetoğlu vd.), 2. Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi. Aktaran: Mangır, F., Acet, H. (2014). Serbest Ticaret ve Korumacılık, Avrupa Birliği’nde Malların Serbest Dolaşımı ve Türkiye’nin Uyumu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 95.

 • Bairoch, P. (1989). “European Trade Policy, 1815–1914”, (Ed. P. Mathias, & S. Pollard), The Cambridge Economic History of Europe, Vol. VIII, The Industrial Economies: The Development of Economic and Social Policies New York: Cambridge University Press. 1-160. https://doi.org/10.1017/CHOL9780521225045.002

 • Bakırtaş, İ, Tekinşen, A. (2004). “Dünya Savaşları ve Büyük Buhran Arasındaki Etkileşimin Ekonomi Politiği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (12), 83-100.

 • Blattman, C., Clemens, M. A. & Williamson, J. G. (2002). “Who Protected and Why? Tariffs the World Around 1870-1938”, The Conference on the Political Economy of Globalization. Dublin: Trinity College., 1-61.

 • Bown, C., Kolb, M. (2018). “Trump’s Trade War Timeline: An Up-to-Date Guide”, Peterson Institute for International Economics, 1 December 2018. https://piie.com/blogs/trade-investment-policywatch/trump-trade-war-china-date-guide

 • Durusoy, S. (2013). “Krizin Orta ve Uzun Vadeli Yıkıcı Etkisi: Yükselen Korumacılık”, International Conference On Eurasian Economies 2013, Ed. Selahattin Sarı, Alp H. Gencer, İlyas Sözen. Beykent Üniversitesi, İstanbul: Çetin Özalit, 510-517.

 • Engin, N. (1992). Uluslararası Ticarette Korumacı Eğilimler, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.

 • Irwin, D. A. (1996). “The Smoot-Hawley Tariff: A Quantitative Assessment”, NBER Working Paper. No. 5509, 1-35.

 • Kazgan, G. (1993). İktisadi Düşünce, İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • Kindleberger, C. P. (1989). “Commercial Policy Between the Wars”, (Ed. P. Mathias, & S. Pollard), The Cambridge Economic History of Europe from the Decline of the Roman Empire. Cambridge: Cambridge University Press, 161-197. https://doi.org/10.1017/CHOL9780521225045

 • Maddison, A. (2005). Growth and Interaction in the World Economy: The Roots of Modernity, Washington DC: Wendt Lecture, American Enterprise Institute.

 • Madsen, J. B. (2001). “Trade Barriers and the Collapse of World Trade During Great Depression”, Southern Economic Journal, 67(4), 848-868.

 • Mangır, F., Acet, H. (2014). “Serbest Ticaret ve Korumacılık, Avrupa Birliği’nde Malların Serbest Dolaşımı ve Türkiye’nin Uyumu”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dr. Mehmet YILDIZ Özel Sayısı, 93-108.

 • Munsey, L. (Ed.). (2015). Ekonomi Kitabı (Y. Akverdi & S.N. Ağırnaslı, Çev.), İstanbul: Alfa Yayınları.

 • Ongun, T. (1991). Sanayileşme ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Ankara: Gazi Kitabevi.

 • Öz, S. (2009). “Kriz ve Korumacılık: Tarih Tekerrür Edecek mi?”, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu Çalışma Raporu Serisi – 0904, Temmuz 2009.

 • Savaş, V. (2007). İktisatın Tarihi, 5. Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi.

 • Smith, M. S. (1992). “The Meline Tarıff As Social Protection: Rhetoric or Reality?”, International Review of Social History, XXXVII. 230-243.

 • Tuncer, S. (1994). “Korumacılık Teori ve Uygulama”, Maliye Araştırma Merkezi Konferansı, (36). 238- 266.

 • Ünay, S. (2010). “Ticaret Savaşları ve Ulusal Çıkarlar: Uluslararası Bir Çatışma Alanı Olarak Küresel Ticaret”, Ed. K. İnat, B. Duran, & M. Ataman, Dünya Çatışmaları: Çatışma Bölgeleri ve Konular, 2. Cilt, Ankara: Nobel Yayınları, 639-665.

 • World Trade Statistical Review, 2018, www.wto.org/statistics

                                                                                                    
 • Article Statistics