Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Author :  

Year-Number: 2019-31
Language : null
Konu :
Number of pages: 1115-1129
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öz Son yıllarda hem bilimsel çevrelerin hem iş dünyasının hem de genel olarak tüm toplum kesimlerinin ilgisini çeken kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramı, taşıdığı potansiyel ve önemden ötürü gelişimini sürdürecektir. Konunun farklı sektör ve disiplinleri ilgilendirmesi sebebiyle kavram üzerinde uzlaşılan bir tanım olmadığı gibi başta yönetim bilimleri, pazarlama, muhasebe ve uluslararası ticaret olmak üzere yapılan araştırmalar çevre bilimlerine ve sosyal bilimlere değin uzanmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle kurumsal sosyal sorumluluk kavramının çeşitli tanımları verildikten sonra yapılan literatür incelemesinde konunun farklı boyutlarını vurgulayan örnekler seçilmiştir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramı, çok yönlülüğü ve farklı kesimleri farklı açılardan ilgilendirmesi sebebiyle hem dünyada hem de Türkiye’de halen akademisyenler tarafından yoğun bir şekilde araştırılması gereken bir konudur. Diğer yandan ticari işletmelerin günümüzde toplumlar ve çevre üzerindeki etkilerinin ulaştığı boyutlar ve toplumların da ticari işletmelere verdikleri tepkiler bağlamında; kurumsal sosyal sorumluluğun işletmelerce kapsamının tüm boyutlarıyla iyi anlaşılması zorunluluğu doğmuştur. Çalışmada bu ihtiyaca yönelik olarak kurumsal sosyal sorumluluğun tarihsel gelişimi, teoriler ve yaklaşımlar, sorumluluk alanları, avantajlar ve dezavantajlar, değerlendirme ölçüm ve raporlama başlıkları altında konu olabildiğince geniş perspektiften ortaya konmaya çalışılmıştır. İşletmeler açısından uygulamada taşıdığı önem nedeniyle değerlendirme, ölçüm ve raporlama daha kapsamlı ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Abstract The concept of corporate social responsibility (CSR), which draws the attention of both scientific circles and the business community as well as the general public in general in recent years, will continue to develop due to its potential and importance. There is no consensus on the concept as it is related to different sectors and disciplines, and researches, especially management science, marketing, accounting and international trade, extend to the environmental sciences and social sciences. In this study, firstly, various definitions of the concept of corporate social responsibility are given, and then, in the literature review, the examples emphasizing different dimensions of the subject are selected. The concept of Corporate Social Responsibility is an issue of concern still to be investigated intensively by scholars both in Turkey and in the World, due to its versatility and its multifaceted links to different segments of the society. On the other hand, in the context of the dimensions of impact of commercial enterprises on the society and on the environment, and responses of communities to these enterprises, the necessity of understanding every aspects of corporate social responsibility by enterprises has arisen. In this study, addressing this necessity, the historical development of the corporate social responsibility, theories and approaches, areas of responsibility, advantages and disadvantages, evaluation measurement and reporting are reviewed from a perspective as wide as possible. Because of its importance in practice for enterprises, evaluation, measurement and reporting are covered more extensively.

Keywords


 • 1- Akgül, U. “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” Kavramına Sosyal Antropolojik Bir Yaklaşım”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, 24 (2010): 95-114.

 • 2- Aktan, C.C. Kurumsal Sosyal Sorumluluk. İstanbul: İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Yayını, 2007.

 • 3- Gürül, B. “İşletmelerde Üretim Göstergelerinin Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansına Etkisinin Araştırılması”. Doktora Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2018.

 • 4- Aktan, C.C ve Börü, D. Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Ed., Coşkun Can Aktan. İstanbul: İGİAD Yayınları, 5- Bowen, H. R. Social Responsibilities of the Businessman. New York: University of Iowa Press, 2013.

 • 6- Bingöl, D. Personel Yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayım, 1996.

 • 7- Şimşek, M.Ş., Akgemci, T. ve Çelik, A. Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Konya: Adım Matbaacılık, 2003.

 • 8- Hopkins, M. The Planetary Bargain: Corporate Social Responsibility Matters. England: Earthscan, 2003.

 • 9- Çetindamar, D. ve Husoy, K. “Corporate Social Responsibility Practises and Environmentally ResponsibleBehavior: The Case of the United Nations Global Compact”. Journal of Business Ethics, 76 (2007): 163-176.

 • 10- Göcenoğlu, C. ve Onan, I. “Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu”. Avrupa Komisyonu, 2008.

 • 11- UNCTAD. The Social Responsibility of Transnational Corporations. NY and Geneva: United Nations,12- Donna, M. “Corporate Social Responsibility across Disciplines: Finding Common Ground”. Australian and New Zealand Marketing Academy Conference, Brisbane, Australia, December 2006.

 • 13- Garriga, E. And Mele, D. “Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory”. Journal of Business Ethics, 53.1-2 (2004): 51-71.

 • 14- Zhao, H., Zhang, F. And Kwon, J. “Corporate social responsibility research in international business journals: An author co-citation analysis”. International Business Review, 27 (2018): 389-400.

 • 15- Hull, C.E. and Rothenberg, S. “Firm performance: the interactions of corporate social performance with innovation and industry differentiation”. Strategic Management Journal, 29 (2008): 781-789.

 • 16- Mitchell, D. And Coles, C. “The ultimate competitive advantage of continuing business model innovation”. Journal of Business Strategy, 24.5 (2003): 15-21.

 • 17- Amit, R.H., Zott, C. Business Model Innovation: Creating Value in Times of Change. University of Navarra, Barcelona: IESE Business School Working Paper No. 870, 2010.

 • 18- Halkos, G. And Skouloudis, A. “Corporate social responsibility and innovative capacity: Intersection in a macro-level perspective”. Journal of Cleaner Production. 182 (2018): 291-300.

 • 19- Lee, E.M., Park, S.Y., Rapert, M.I. and Newman, C.L. “Does perceived consumer fit matter in corporate social responsibility issues”. Journal of Business Research, 65 (2012): 1558-1564.

 • 20- Waddock, S.A. and Graves, S.B. “The corporate social performance-financial performance link”. Strategic Management Journal, 18.4 (1997): 303-319.

 • 21- Lin, C., Yang, H. And Liou, D. “The impact of corporate social responsibility on financial performance: evidence from business in Taiwan”. Technology in Society, 31.1 (2009): 56-63.

 • 22- Chen, H., Wang, X. “Corporate social responsibility and corporate financial performance in China: anempirical research from Chinese firms”. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 11.4 (2011): 361-370.

 • 23- Sun, L. “Further evidence on the association between corporate social responsibility and financial performance”. International Journal of Law and Management, 54.6 (2012): 472-484.

 • 24- Kim, M. and Kim, Y. “Corporate social responsibility and shareholder value of restaurant firms”. International Journal of Hospitality Management, 40 (2014): 120-129.

 • 25- Maqbool, S., Zameer, M.N. “Corporate social responsibility and financial performance:An empirical analysis of Indian banks”. Future Business Journal, 4 (2018): 84-93.

 • 26- Friedman, M. “Milton Friedman responds”. Business and Society Review, 1 (1971): 1-16.

 • 27- Aupperle, K.E., Carroll, A.B. and Hatfield, J.D. “An Empirical Examination of the Relationship betweenCorporate Social Responsibility and Profitability”. The Academy of Management Journal, 28.2 (1985): 446-463.28- Cordeiro, J.J. and Sarkis, J. “Environmental proactivism and firm performance: Evidence from security analyst earnings forecasts”. Business Strategy and the Environment, 6.2 (1997): 104-114.

 • 29- Benabou, R. and Tirole, J. “Individual and corporate social responsibility”. Economica, 77.305 (2010): 1-19.30- Ullmann, A.A. “Data in search of a theory: A critical examination of the relationships among socialperformance, social disclosure, and economic performance of US firms”. Academy of Management Review, 10.331- McWilliams, A., Siegel, D. “Corporate social responsibility and financial performance”. Strategic Management Journal, 21.5 (2000): 603-609.

 • 32- Blasi, S., Caporin, M. and Fontini, F.A. “Multidimensional Analysis of the Relationship Between Corporate Social Responsibility and Firms' Economic Performance”. Ecological Economics, 147 (2018): 218-229.

 • 33- Hopkins, M. “Measurement of Corporate Social Responsibility”. International Journal of Management and Decision Making, 2005: 212-231.

 • 34- Weber, Manuela. “The business case for corporate social responsibility: A company-level measurement approach for CSR”. European Management Journal, 26 (2008): 247-261.

 • 35- Aydede, C. Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk. İstanbul: MediaCat, 2007.

 • 36-Ataman, G. İşletme Yönetimi: Temel Kavramlar ve Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2001. 37- Özüpek, M.N. Kurum İmajı ve Sosyal Sorumluluk. Konya: Tablet Kitabevi, 2005.

 • 38- Çalışkan, O. “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılama Boyutunun Personelin İş Tatminine ve İşte KalmaNiyetine Etkisi: Antalya Bölgesinde Yer Alan Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma”. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2010.

 • 39- Çelik, A. Şirketlerin Sosyal Sorumluluğu. Ed., Coşkun Can Aktan. İstanbul: İGİAD Yayınları, 2007.

 • 40- Şahin, E. “İşletme ve Çevre Etkileşimi ve İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu”. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1996.

 • 41- Carroll, A.B. “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders”. Business Horizons, 34.4(1991): 39-48.

 • 42- Uğur, U. Ve Sayılı, M. “Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılarının, Dört Temel KurumsalSosyal Sorumluluk Boyutuna Göre Değerlendirilmesi: Sivas Belediyesi’nde Bir Uygulama”. 20. Ulusal Pazarlama Kongresi’nde Sunulan Bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 10-13 Haziran, 2015.

 • 43- Dalyan, F., Sosyal Sorumluluğun Temelleri. Ed., Coşkun Can Aktan. İstanbul: İGİAD Yayınları, 2007.

 • 44- Hemingway, C.A. and Maclagan, P. W. “Managers' personal values as drivers of corporate social responsibility”. Journal of Business Ethics, 50.1 (2004): 33-44.

 • 45- Caulkin, S. “Good thinking, bad practice”. The Observer Newspaper, 7 April (2002).

 • 46- Sarıkaya, M, ve Akarca, Y. “Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Ölçüm Teknikleri”. Denetişim Dergisi, 847- Karake, Z.A. “An Examination of the Impact of Organizational Downsizing and Discrimination Activitieson Corporate Social Responsibility as Measured by a Company’s Reputation Index”. Management Decision, 36.3 (1998): 208.

 • 48- Igalens, J. and Gond, J.P. “Measuring Corporate Social Performance in France: A Critical and Empirical Analysis of ARE- SE Data”. Journal of Business Ethics, 56 (2005): 134.

 • 49- Esen, E. “Türkiye’deki ve Dünya’daki İtibar Ölçümlerinin Karşılaştırılması”. Maramara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, XXXI (2011): 289-306.

 • 50- Fung, A. and O'Rourke, D. “Reinventing Environmental Regulation from the Grassrots Up: Explaining andExpanding the Success of the Toxics Release Inventory”. Environmental Management, 25.2 (2000): 116-118.

 • 51- Gerde, V.W. and Logsdon, J.M. “Measuring Environmental Performance: Use of the Toxics ReleaseInventory and Other Us Environmental Databases”. Business Strategy and the Environmental, 10 (2001): 271.

 • 52- Stanwick, P.A. and Stanwick, S.D. “The Relation Between Corporate Social Performance, and OrganizationSize, Financial Performance and Environmental Performance: An Empirical Examination”. Journal of Business Ethics, 17.2 (1998): 195-204.

 • 53- Kağnıcıoğlu, D. "Sosyal Sorumluluk Raporlarında Çalışma ve İstihdam Göstergeleri". Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 57 (2009): 125-165.

                                                                                                    
 • Article Statistics