Presenteeism (İşte Varolmama), Duygusal Emek Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Manavgat Beş Yıldızlı Otel İşletmesinde Bir Uygulama

Author:

Year-Number: 2019-30
Number of pages: 943-954
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmeler arasında rekabetin artması, çalışanların işlerini kaybetme korkusuna sebep olmaktadır. Bu korku, çalışanların hasta olmalarına rağmen işyerlerinde düşük performans ve düşük verimlilik ile çalışmak zorunda kalmaları sonucunu doğurmaktadır. Bu durum, iş görmezlik olarak tanımlanmakta ve çalışanların farklı duygu sergilemelerine ya da işten ayrılmalarına neden olmaktadır. Bu araştırma, beş yıldızlı bir otel işletmesi çalışanlarının presenteeism (işte varolmama), sergiledikleri duygusal emek davranışları ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Manavgat’ta faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otel işletmesinin yiyecek-içecek departmanında çalışan 196 işgören oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formunda, otel işletmesi çalışanlarının sosyo-demografik özellikleri, presenteeism (işte varolmama), duygusal emek davranışları ve işten ayrılma niyetlerini belirlemek için dört bölümden oluşan ifadeler yer almaktadır. Otel çalışanlarından elde edilen veriler, betimsel istatistikler, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) teknikleri ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, otel çalışanlarının sergiledikleri duygusal emek davranışları, presenteeism (işte varolmama) ve işten ayrılma niyeti değişkenlerinin birbirleri ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerin insan kaynağını daha etkin ve verimli yönetmesi, yöneticilerin çalışanların ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alması, çalışanların işletmeye karşı olan duygusal bağlılıklarını arttırabilir.

Keywords

Abstract

The increasing competition among the enterprises leads employees to have the fear of losing jobs. This causes employees to have to work in the workplaces with the low performance and low productivity despite being sick. This is defined as inability to work and causes employees to show different emotions or leave the work. This research was carried out to determine the relationship between five-star hotel employees' presenteeism, emotional labor behaviors and the intent to leave job. The universe of the study consists of 196 employees working in the food and beverage department of a five star hotel operating in Manavgat. The survey form was used as data collection tool in the research. The survey form consists of four parts to determine the socio-demographic characteristics, the presenteeism, emotional labor behaviors and intent to leave job of hotel employees. The data obtained from hotel employees were analyzed by descriptive statistics, independent sample t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) techniques. According to research findings, it was determined that emotional labor behaviors, presenteeism and intent to leave job were related with each other. Being managed the human resources more efficiently and effectively by the enterprises, being taken into account the needs and expectations of the staff by the managers may increase the emotional commitment of the employees towards the company.

Keywords