İşe Alımda Parmak İzi Uygulaması Bir Mit Mi?

Author :  

Year-Number: 2019-30
Language : null
Konu :
Number of pages: 939-942
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireylerin, kişilik özelliklerinin yanı sıra biyolojik özellikleri de birbirinden farklıdır. Biyolojik özellikler arasında kişiye özel olan özellikler için göz, ses, avuç ve parmak izi örnek verilebilmektedir. Belirtilen özellikler güvenlik açısından günümüzde ölçülmektedir. Yurt dışında biyometri hemen hemen her alanda kendini göstermektedir. İş başvurularındaki özgeçmişler, kişinin geçmiş yaşantısındaki bazı olayları saklayabilir. Ancak parmak izi, kişiyle ilgili geçmiş bilgilerin kontrolü ve teyidi için tercih edilen bir yöntemdir. Parmak izi alımı; ülkemizde iş başvurularında henüz kullanılmayan bir yöntem olsa bile gelecekte bu talep kaçınılmaz olacaktır. İşe alım süreci ya da diğer insan kaynakları uygulamaları için parmak izi kullanımıyla ilgili olarak yapılan çalışmalara rastlanılmamıştır. Bu araştırmanın amacını, kişilerin iş başvurularında parmak izi alınmasına ilişkin algılarının belirlenmesi oluşturmaktadır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Kişilerin algılarını ölçmek için mülakat yapılmıştır. Elde edilen veriler kavramsallaştırılarak yorumlanmıştır. Bazı katılımcıların iş başvurusunda parmak izi vermeye olumlu bazı katılımcıların ise olumsuz yaklaştıkları görülmüştür. Olumsuz düşünceye sahip katılımcılar bu durumun çalışan-iş veren arasında güvensiz bir ortama, kötü niyetli davranışlara neden olabileceğini belirtmişlerdir. Olumlu düşünceye sahip olan çalışanlar ise işveren ile aralarındaki güven unsurunun daha da güçleneceğini belirtmişlerdir. İş başvurularında parmak izi; özel hayatın gizliliği ve işe verenin çalışan adayına ilişkin öğrenmesi gereken bilgilere erişmesini sağlaması açısından ince bir çizgiyi temsil etmektedir.

Keywords

Abstract

Individuals' personality characteristics as well as their biological characteristics are different. Among the biological characteristics, eye, sound, hand and fingerprints can be given as examples. The measurement of the specified properties is now applied in terms of safety. Abroad biometry is manifested in almost every field. CVs in job applications may hide certain events in the person's past life. However, fingerprinting is a preferred method of checking and confirming historical information about a person. Fingerprint reception; In the future, this demand will be inevitable even if it is a method not yet used in our country. There have been no studies on the use of fingerprints in the recruitment process or other human resources practices. The purpose of this study is to determine the perceptions of individuals about fingerprints in job applications. In the study, qualitative research method was preferred. An interview was conducted to measure perceptions of people. The data were conceptualized and interpreted. Some of the participants showed negative attitudes in their job applications and some of them were positive. Participants with negative opinions stated that this situation could cause unsafe environment, malicious behaviors between employee and employer. Employees with positive thoughts stated that the confidence element among them would be strengthened. Fingerprints in job applications; it represents a subtle line in terms of securing the privacy of private life and providing the employer with access to the information they need to learn about the employee.

Keywords


 • Arslan, B. & Sağıroğlu, Ş. (2016). “Mobil Cihazlarda Biyometrik Sistemler Üzerine Bir İnceleme”,

 • Arslan, B. & Sağıroğlu, Ş. (2016). “Mobil Cihazlarda Biyometrik Sistemler Üzerine Bir İnceleme”, Politeknik Dergisi, 19(2): 101-114.

 • Berg, B. L. & Lune, H. (2015). “Nitel Araştırmayı Desenleme”, (Çev.). Y. Bulut, B. Ercan. (Ed., Hasan Aydın), 37-80. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Eğitim Yayınevi, Konya.

 • Gott, S. (2017). “Busting The Myths Of Fingerprinting During The Hiring Process”, http://hrprofessionalsmagazine.com/busting-the-myths-of-fingerprinting-during-the-hiring-process/

 • HRD, (2018). “Can HR Fire Staff For Refusing To Use Fingerprint Scanning?”,https://www.hcamag.com/hr-news/can-hr-fire-staff-for-refusing-to-use-fingerprint-scanning-258118.aspx

 • Karakülah, M.; Danacı, M. & Ciritci, İ. H. (2004). “Biyometrik Parmak İzinin Akıllı Kartlarla Kullanımı ve Uygulaması”, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10(Özel Sayı): 13-16.

 • Kurt Pehlivanoğlu, M. & Duru, N. (2015). “Üniversite Öğrencilerinin Devamlılığının Parmak İzi OkuyucuCihaz Kullanılarak İzlenmesi”, Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, 8(2): 9-16.

 • Özdemir, Y. (2017). “İşe Alım, Süreç, Kavram ve Uygulama”, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.

 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (1999). “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”, Seçkin Kitapevi, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics