ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN TÜKETİM DAVRANIŞLARINA KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEKLEMİ İLE SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2019-29
Language : null
Konu :
Number of pages: 130-145
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın konusu üniversiteli gençlerin tüketim davranışlarıdır. İnsan yaşayabilmek için tüketmek zorundadır. Bir alışkanlık olarak tüketim, bireylerin gündelik yaşamlarının neredeyse tamamını kapsamaktadır. Tüketimin şekli ve içeriği zaman içerisinde değişmiş ve günümüzdeki halini almıştır. Bugün gerçek ve sahte ihtiyaçların iç içe girdiği bir tüketim alışkanlığı söz konusudur. Gençler yaşadıkları olgunlaşma döneminin sosyal ve psikolojik özelliklerine bağlı olarak fazla tüketmeye eğilimlidir. Bu nedenle gençler üreticilerin hedefi haline gelmektedir. Gençler içerisinde ise üniversiteli gençler dikkatleri üzerine çekmektedir. Çünkü üniversite çağına gelinmesi ile birlikte başka şehirlerde eğitimine devam eden gençler, kendi ekonomilerini kendileri yönetmek durumda kalarak ailelerinden bağımsızlaşmaya başlamaktadırlar. Bu durum üniversiteli gençlerin tüketim konusundaki kararlarını kendilerinin vermesini gerektirmektedir. Gençlerin bu özelliklerinin farkına varan üreticiler kitle iletişim araçları ve reklamlar ile gençleri markaj altına almaktadırlar. Bu noktadan hareketle çalışmada üniversiteli kız ve erkek öğrencilerin tüketime bakışı ve tüketim davranışları açısından benzerlik ve farklılıkları olup olmadığı, var ise bu farklılıkların neler olduğu ve bunda toplumsal cinsiyet algısının rolü ortaya konulmak istendi. Çalışma gençlerin tüketimi algılayış ve yaşayış biçimlerini görme açısından önemlidir. Çünkü gençler geleceğin yetişkinleri, anne-babalarıdır. Çalışmada öncelikle tüketim kavramı tanımlanmıştır. Ardından tüketim toplumunun gelişimi, tüketim davranışları ve gençlerin tüketim toplumundaki durumu ele alınmıştır. Çalışmada son olarak sahadan elde edilen veriler analiz edilerek üniversiteli gençlerin tüketim davranışları sosyolojik bakış açısı ile değerlendirilmiştir. Üniversiteli gençlerin tüketim davranışlarını incelemek için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 20’si kız, 8’i erkek olmak üzere toplam 28 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Görüşmelerde katılımcıların, tüketime bakışları, alışverişi niçin, ne sıklıkla yapmayı tercih ettikleri, ürünü alırken nelere dikkat ettikleri, ürünün kendileri için neler ifade ettiği gibi konular irdelenmiştir. Çalışma sonucunda erkek öğrencilerin tüketimi temel ihtiyaçlarını karşılamak olarak değerlendirdiği ve ihtiyacı temel alarak tükettikleri görülmüştür. Buna karşılık kız öğrencilerin ise tüketimi temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanında para harcamak olarak nitelendirdikleri ve hedonik tüketime yöneldikleri görülmüştür.

Keywords

Abstract

The subject of this study is consumption behaviors of university students. People have to consume to live. Consumption, as a habit, covers almost all of the daily lives of individuals. The shape and content of consumption have changed over time and have become present. Today, there is a consumption habit that real and false needs are intertwined. Young people tend to consume more depending on the social and psychological characteristics of their maturation period. For this reason, young people are becoming the target of producers. University youths are the attracted ones among young people. Because the young people who continue their education in different cities, become independent from their families by managing their own economies. This requires university youth to make their own decisions about consumption. Producers who realize that these fyoung people are marking their own decisions, expose them with mass media and advertisements. From this point of view, it was aimed to show whether there are similarities and differences between the male and female students in terms of consumption and consumption behaviors, what are these differences, and the role of gender perception in this study. The study is important in terms of perceiving consumption and life forms of young people. Because young people are adults of the future. Firstly, the concept of consumption is defined in the study. Then, the development of the consumption society, consumption behavior and the situation of the youth in the consumption society were discussed. Finally, data obtained from the field were analyzed and consumption behaviors of university students were evaluated with a sociological point of view. Qualitative research method was used to examine consumption behaviors of university students. A total of 28 students (20 girls and 8 boys) underwent semi-structured interviews. During the interviews, the subjects such as the view of consumption, how they prefer shopping, how often they prefer to buy, what they pay attention to when buying the product, and what the product means for them are examined. At the end of the study, it was seen that male students considered consumption as meeting their basic needs and consumed them based on those needs. On the other hand, female students described consumption as meeting their basid needs and spending Money and it was seen that female students ar ego towards hedonic consumption

Keywords


 • Çakıroğlu, I. K. (2017). E-Tüketim Bakış Açısı ve Yaşam Tarzları. İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.

 • Çakıroğlu, I. K. (2017). E-Tüketim Bakış Açısı ve Yaşam Tarzları. İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.

 • Baudrillard, J. (2010). Tüketim Toplumu: Söylenceleri/Yapıları. (H. Deliceeçaylı, & F. Keskin, Dü) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 • Bocock, R. (2005). Tüketim. Ankara: Dost Kitabevi.

 • Burcu, E. (1998). Gençlik Teorilerinin Sınıflandırılmasına İlişkin Bir Çalışma. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 1(1-2), s. 105-136.

 • Cengiz, H. (2017). Popülarite İhtiyacı ve Tüketim. Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım. Duman, Z. (2014). Tüketim Toplumu. Ankara: Kadim Yayınları.

 • Duman, Z. (2018). Tüketim Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Featherstone, M. (2013). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü. (M. Küçük, Dü.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Fraser, I. (2008). Hegel Marx İhtiyaç Kavramı. (B. S. Aydaş, Dü.) Ankara: Dost Kitabevi.

 • İslamoğlu, H., & Altunışık, R. (2017). Tüketici Davranışları. İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.Köroğlu, M. A. (2104). Tüketim Kültürünün Gençliğe Etkisi Üzerine bir Değerlendirme. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2(4), s. 254-259.

 • Köse, G., & Çakır, S. Y. (2016). Sembolik Tüketimin Lüks Markalara Olan İzdüşümü. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, II(51), s. 27-48.

 • Kadıoğlu, Z. K. (2014). Tüketim İletişimi: Süreçler, Algılar ve Tüketici. İstanbul: Pales Yayıncılık.

 • Lembet, Z. (2010). Lüks Tüketim ve Lüks Mallar. M. Babaoğlu, & A. Şener içinde, Tüketici Yazıları-II (s. 305-334). Ankara: TÜPADEM.

 • Miller, G. (2012). Tüketimin Evrimi: Cinsiyet, Statü ve Tüketim. İstanbul: alfa Basım yayım Dağıtım.

 • Odabaşı, Y. (2013). Tüketim Toplumu: Yetinen Toplumdan tüketim Toplumuna. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

 • Okumuş, A. (2013). Tüketici Davranışı: Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

 • Palmer, S. (2017). Zehirlenen Çocuklar: Modern Dünyanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri. (Ö. Ç. Aksoy, Dü.) İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Ritzer, G. (2011). Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek. (Ş. S. Kaya, Dü.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 • Şahin, K., & Anık, M. (2017). Tüketimin Sosyolojisi: Gösteriş Amaçlı Tüketim ve Gençlik. Ankara: Gazi Kitabevi.

 • Şentürk, Ü. (2008, Aralık). Modern Kontrol: Tüketim. Sosyal Bilimler Dergisi, 32(2), s. 221-239.

 • Veblen, T. (2015). Aylak Sınıfın Teorisi. (E. Kırmızı Altın, & H. Bilir, Dü) Ankara: Heretik Basın Yayın.

 • Zorlu, A. (2006). Üretim Kapitalizminden Tüketim Kapitalizmine Üretim ve Tüketim Teorileri. Ankara: Glocal Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics