DUYGUSAL ZEKA VE EĞİTİMDEKİ YERİ

Author :  

Year-Number: 2018-28
Language : null
Konu :
Number of pages: 6368-6380
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Duygusal zekâ bireyin, kendini ve çevresindekileri tanıması, kendine güvenmesi, kendini başkasının yerine koyabilmesi, anlaması, yenilikçi ve hoşgörülü olması, başkalarının yüz ifadelerine, beden dilini kontrol edebilmesi, beden diline hatta ses tonlarına bile duyarlı olması, her şekilde kendini motive edebilmesi, uyumlu, serinkanlı ve iyimser biri olmasını sağlayan becerileri kapsamaktadır. Bundan dolayı duygusal zekâ becerilerini etkin biçimde kullanabilen insanların yeniliklere ve değişime açık, azimli, kendine güvenen, sabırlı, kararlı, yaratıcı insanlarla ilişki kurmada kabiliyetli insanlar olduğu söylenebilir. Duygusal zekânın bireyin hem kendisini hem de başkalarını tanıyıp, anlamasına yardımcı olmasını sağlayan geliştirilebilir becerilerden meydana geldiği düşünüldüğünde, bireyin hem özel hem iş hayatında başarıyı ve mutluluğu yaşaması için duygusal zekâ becerilerini ustaca kullanmasının gerektiği söylenebilir. Bu araştırmada da duygusal zeka tüm ayrıntıları ile incelenerek eğitimdeki duygusal zekanın yeri araştırılmıştır. Araştırmada sunulan bilgiler alan taraması ile elde edilmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda duygusal zekanın eğitimdeki yeri ele alınmaktadır.

Keywords

Abstract

Emotional intelligence is an individual's self-confidence, self-confidence, self-confidence, self-esteem, understanding, innovative and tolerant, being able to control other people's facial expressions, body language, body language or even tones of voice. It includes skills that make it cool and optimistic. Therefore, it can be said that people who are able to use their emotional intelligence skills are able to communicate with innovative, open, self-confident, patient, determined, creative people. Considering that emotional intelligence is made up of developable skills that enable the individual to recognize and understand both himself and others, it can be said that the individual should masterly use emotional intelligence skills in order to achieve success and happiness in both private and business life. In this study, emotional intelligence was examined with all details and the place of emotional intelligence in education was investigated. The information presented in this study was obtained by field survey. In the light of the information obtained, the place of emotional intelligence in education is discussed.

Keywords


 • Acar, F. (2002). Duygusal Zekâ ve Liderlik. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı.12, 2002.

 • Acar, F. (2002). Duygusal Zekâ ve Liderlik. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı.12, 2002.

 • Acar, F. T. (2001). Duygusal Zeka Yeteneklerinin Göreve Yönelik ve İnsana Yönelik Liderlik Davranışlarıİle İlişkisi: Banka Şube Müdürleri Üzerine Bir Alan Araştırması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbulÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ve Personel Yönetim – Organizasyon Doktora Programı, İstanbul.

 • Arslan, R. & Saylı, H. (2006). “Örgütlerin Kurumsal Çevreye Uyumuna Etki Eden Sosyal Süreçler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 11, S.1, 2006.

 • Ataman, G. (2000). İşletme Yönetimi Temel Kavramlar, Türkmen Kitabevi, İstanbul. 2000. Bacanlı H. (1999). Sosyal Beceri Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım. 1999.

 • Bar-On, R. “The Bar-On Model of Emotional- Social Intelligence (Esı)”, Psicothema, Vol.18, 2006, pp.13-25.

 • Börekçi, A.G. (2002). Çalışma Ortamlarında Duygusal Zekâ, Uygulamadan Bir Örnek, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İsletme A.B.D., İstanbul.

 • Çakar U. & Arbak, Y. (2004). Duygusal Zekâ Kavramının Tarihsel Gelişimi, Duygusal Zeka Kavramının Tarihsel Gelişimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt6 Sayı 3.

 • Çetinkaya Ö. & Alparslan M. (2011). Duygusal Zekânın İletişim Becerileri Üzerine Etkisi: ÜniversiteÖğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.16, Sayı.1.

 • Dilekman, M., Başcı, Z. ve Bektaş, F. (2008) “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerisi”, AtatürkÜniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi/Journal Of Graduate School Of Socıal Scıences, Cilt.12, Sayı.2 , 2008, s.223-231.

 • Doğan, S. & Demiral, Ö. (2007). Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi. Yönetim ve Ekonomi Cilt.14 Sayı.1.

 • Edizler, G. (2010). İnsan Kaynakları Yönetiminde ‘Duygusal Zekâ’ Ölçüm Ve Modelleri, Journal of Yaşar University, Cilt.18, Sayı.3.

 • Ersanlı K. (1993). İnsan İlişkilerinde Empatik Yaklaşımın Yeri ve Önemi, Milli Eğitim Dergisi, Ankara: Tekışık Yayınları, Sayı:215.

 • Eymen, U. Erman. Duygusal Zeka. Kalite ofisi Yayınları, No:15, 2007.

 • Goleman, D. P. (2006). Social Intelligence: The New Science of Human Relationships. New York: Bantam Books.

 • Goleman, D.P. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ for Character, Health and Lifelong Achievement, Bantam Books, New York.

 • Gürbüz, S. & Yüksel, M. (2008). Çalışma Ortamında Duygusal Zeka: İş Performansı, İş Tatmini, ÖrgütselVatandaşlık Davranışı Ve Bazı Demografik Özelliklerle İlişkisi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt.9 Sayı.2, s.174-190.

 • Hançerlioğlu, Orhan. Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002. http://www.reuvenbaron.org/

 • Mayer, J.D. ve Salovey, P., “What is Emotional Intelligence?” In P. Salovey & D. Sluyter (Eds.),Emotional Development and Emotional Intelligence: Implications for Educators, New York: Basic Books, 1997, s.3-31.

 • Mumcuoğlu, O., Bar-On Duygusal Zeka Testi’nin Türkçe Dilsel Eşdeğerlik, Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Ekim 2002.

 • Özdemir, Y. A. & Özdemir, A. (2007). “Duygusal Zeka ve Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındakiİlişkilerin İncelenmesi: Üniversitede Çalışan Akademik ve İdari Personel Üzerine Uygulama”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:18, 393-410.

 • Pérez, Juan, Carlos; K.V. Petrıdes and Adrian Furnham. (2005). Measuring Trait Emotional Intelligence:International Handbook of Emotional Intelligence, Cambridge, MA: Hogrefe & Huber, 2005, s.123- 143.Salovey P ve Mayer JD. Emotional Intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 1990, s.185-211.Somuncuoğlu, D. (2005). Duygusal Zekâ Yeterliliklerinin Kuramsal Çerçevesi Ve Eğitimdeki Rolü. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı.11.

 • Titrek, O. (2003). Okul Öncesi Öğretmenleri ve Üniversitedeki Okul Öncesi Öğretmenliği LisansProgramındaki Öğrencilerin Duygusal Zekâ (EQ) Yeterliklerinin Kullanabilme Düzeyi OMEP Uluslar arası Okul Öncesi Toplantısı ve Sempozyumu, Kuşadası: Ekim 2003, Turkey.

 • Titrek, Osman. (2007). IQ’dan EQ’ya Duyguları Zekice Yönetme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • Toktamışoğlu, Murat, Aklın Öteki Sesi: Duygusal Zekayla Başarı. İstanbul: Kapital Medya A.Ş., 2004. Tuğrul, C. (1999). “Duygusal Zekâ”. Klinik Psikiyatri, Sayı.1.

 • Tunca, M. M. Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Duygusal Zekâları İle Problem Çözme Becerileri Arasındakiİlişkinin Araştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2004.

 • Weisinger, H, İş yaşamında duygusal zeka Çev. N. Süleymangil, İstanbul: MNS Yayıncılık. 1998.

 • YILDIRIM, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics