18. YÜZYILDA KONYA’NIN TİCARÎ MEKÂNLARI

Author :  

Year-Number: 2018-28
Language : null
Konu :
Number of pages: 6410-6425
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı tarihine kaynaklık eden arşiv malzemeleri arasında şer‘iyye sicillerinin önemli bir yeri vardır. Bu defterler ait oldukları döneme ilişkin çalışmalarda bulunan araştırmacılara dönemin sosyo-kültürel, idarî, askerî, malî ve iktisadî durumu hakkında önemli bilgiler vermektedir. Şehir tarihçiliği çalışmalarında sıklıkla başvurulan bu kayıtlar çalışmamızda başat rolü oynamaktadır. Şehirlerde ticareti kolaylaştıran bedesten, han, kapalıçarşı ve pazarları; şehirlerarası ana yollar üzerinde kurulan kervansaray, han ve zaviyeler tamamlamaktaydı. Küçük yerleşme yerlerinde ticarî faaliyetlerin yürütüldüğü belli başlı merkezlerden esnafın toplandığı çarşılar uzun çarşı veya kapalı çarşı şeklinde idi. Malların tüketiciye intikalinde pazarlar da önemli ticaret yerleri idi. Cinsi ne olursa olsun emtia, o malın dağıtımının yapıldığı kapan veya hana getirilir ve burada perakendeci tüccara satış yapılırdı. Konya, ticarî yolların kavşağında yer alması dolayısıyla tüccarların uğrak mekanları arasında yer almaktaydı. Tüccarların konaklaması ve ticaret yapabilmeleri için tesis edilmiş ticarî mekanlar Konya’da da mevcuttu. Konya’da hanlar ve çarşılar ticarî malların el değiştirdiği yerler olup pek çoğu büyük külliyeler içinde yer alan vakıf kuruluşlardı.

Keywords

Abstract

There is an important place among the archive materials şer’iyye registers which are the source of Ottoman history. These books provide important information about the socio-cultural, administrative, military, financial and economic situation of the researchers in the period they belong to. These records, which are frequently used in urban historiography, play a dominant role in our study. Bedesten, han, closed bazaar and markets that facilitate trade in cities; The caravanserais, hans and zaviyes were built on the intercity main roads. The bazaars where the tradesmen from the main centers where the commercial activities were carried out in small settlements were in the form of a long market or a closed market. Markets were also important trade places for the transfer of goods to consumers. Regardless of the type of commodity, it was brought to the closure or household where the distribution of goods and retailers were sold here. Konya was one of the places frequented by traders due to its location at the junction of commercial roads. Commercial sites were established in Konya to accommodate traders and trade. In Konya, hans and bazaars were the places where commercial goods changed hands, and many of them were foundation foundations in large complexes.

Keywords


 • Atsız (2011) Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler, (Ötüken Yayınevi,Ankara.)

 • Aygün N (2005) Onsekizinci Yüzyılda Trabzon’da Ticaret, 1.Baskı, (Serander Yayınları,Trabzon)

 • Baykara T (1985) Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, (Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara) Cin H (1989) Türk Hukuk Tarihi-II, (Timaş Yayınları, İstanbul)

 • Dağlı Y, Kahraman S.A, Dankoff R (2005) Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Topkapı Sarayı KütüphanesiBağdat 306, Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Paşa 462, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Beşir Ağa 452Numaralı Yazmaların Mukayeseli Transkripsiyonu-Dizini, (1093/1682), 9.Kitap,1.Baskı/ Evliya Çelebi Derviş Mehmet Zılli,(Yapı ve Kredi Bankası Yayınları,İstanbul)

 • Ergenç Ö (2012) XVI. yy’da Ankara ve Konya, (Tarih Vakfı Yurt Yayını, İstanbul)

 • Ergenç Ö (1995) Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine Katkı-XVI.Yüzyılda Ankara ve Konya, (Ankara Enstitüsü Vakfı Yayınları, Ankara)

 • Ergenç Ö (2012) Osmanlı Tarih Yazıları: Şehir,Toplum,Devlet, (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul

 • Faroqhı S (1994) Osmanlılarda Kentler ve Kentliler, 2.Baskı, çev.N.Kalaycıoğlu,(Tarih Vakfı Yurt Yayınları,İstanbul)

 • İnalcık H (1994) İstanbul’un İncisi Bedesten, İktisat ve Din, haz. M.Özel, (İz Yayıncılık, İstanbul:119-136)İnan N (1999) Konya’nın Coğrafi Yapısı ve Tarihi Coğrafyası, Milli Mücadeleden Günümüze Konya(1915- 1965), C.I, edit.S.Sakaoğlu, Y.Semiz ,O.Akandere,O.Siviloğlu, (Arı Ofset Matbaacılık,Konya:1-59)

 • Konyalı İ.H (1964) Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, (Yeni Kitap Basımevi,Konya)

 • Küçükdağ Y (1989) Lale Devrinde Konya, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı, Konya.

 • Küçükdağ Y (2004) Konya Kalesi’nin Ahmedek Bölümü’ne Dair, Konya Şehrinin Fiziki ve Ekonomik Yapısı-Makaleler I,(Selçuklu Belediyesi Yayını, Konya)

 • Oğuzoğlu Y (1987) Anadolu Şehirlerinde Osmanlı Döneminde Görülen Yapısal Değişiklikler, V.Araştırma

 • Sonuçları Toplantısı I, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara: 6- 17) Oğuzoğlu, Y (1980) 17.Yüzyılın İkinci Yarısında Konya Şehir Müesseseleri ve Sosyo-Ekonomik Yapısı

 • Önder M (1962) Mevlana Şehri Konya, Konya Valiliği Yayınları, Konya.

 • Sak İ (1989) Konya’da Köleler(16.Yüzyılın Sonu 17.Yüzyıl), Osmanlı Araştırmaları IX, İstanbul:159-197)Uz M.A, Doğan M (2010) Belgelerle Adım Adım Eski Konya(10), Merhaba Gazetesi Akademik Sayfalar, C.10,S.18 .

                                                                                                    
 • Article Statistics