AVRUPA’YA GÖÇ SURİYELİ MÜLTECİLER İÇİN BİR UMUT MU?

Author :  

Year-Number: 2018-28
Language : null
Konu :
Number of pages: 6426-6431
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yoksullaşma, işsizlik, siyasal istikrarsızlık, ekonomik geri kalmışlık, coğrafi yetersizlikler, değişen olumsuz iklim koşulları, siyasi ve dini baskılar ile iç savaş gibi nedenler; göç hareketlerini artıran etkenler  olarak görülmektedir. İster zorunlu isterse de kendi arzularıyla göç etmiş olsunlar göç edenler, gittikleri ülkede var olabilmek için mücadele ederler bunu yaparken de kendi kimlik ve kültürlerini de muhafaza ederler. Aidiyet duygularının gelişebilmesi, yarına “umut”la bakabilmeleri, çocukları için yeni bir düzen kurabilmeleri, topluma uyum sağlayabilmeleri ancak “kabul edilme” ve “dışlanmama” gerçekleşirse mümkün hale gelebilir.

Bu çalışmada, 2011 yılından beri Suriye’de başlayan iç savaş sebebiyle ülkelerinden kaçmak zorunda kalan Suriyeli mültecilerin Avrupa’ya yerleşme hayalleri, beklentileri, Avrupa halkı ile yaşadıkları sosyal – kültürel sorunların belirlenmesi, Avrupa’da yükselen aşırı sağın göçmenlerin “umut”larını ne denli etkilediği üzerinde durulacaktır. Araştırma, literatür ve medya taraması, 8 ayrı ülkeden ilgili kişilerle yarı yapılandırılmış görüşme formu yoluyla elde edilmiş verileri içermektedir. Bazı ülkelerden elde edilen verilerin daha az olması nedeniyle, ülke ülke belirtilmeyecek ve genel değerlendirme yapılacaktır.

Keywords

Abstract

Poverty, unemployment, political instability, economic underdevelopment, insufficient geographical conditions, unstable and unfavorable weather conditions, political and regional pressure and such reasons as civil war are the factors which promote migration movements. Either it is compulsory or voluntary migration, migrants straggle for existence in the host country and while doing that they maintain their identity and culture. The development of their sense of belonging, being able to look at the future with hope being able to set up a new layout for their children, adaptation to society only happen if acceptance and non-exclusion become reality. This study will give point to the hopes of Syrian Refugees whom escape from their country since the beginning of the civil war started 2001 to settle down in Europe, their expectations, determining the social and cultural issues among European Society and the effects of the rising movement of European far right ideologies on their hopes. Research, literature and media search include data obtained by half structured interview forms from 8 different counties. Since the data obtained from some of the countries are ınsufficient, the countries will not be identified individually and a broad evaluation will be done.

Keywords


 • Abbas, T. (Mayıs 2005)“Recent Developments to British Multicultural Theory, Policy and Practice: The

 • Abbas, T. (Mayıs 2005)“Recent Developments to British Multicultural Theory, Policy and Practice: The Case of British Muslims”, Citizenship Studies, Vol. 9(2), s. 153 – 166

 • Akdemir, E.(2009),” 11 Eylül 2001, 11 Mart 2004 ve 7 Temmuz 2005 Terörist Saldırılarının Ardından İslam’ın Avrupa’da Algılanışı”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi Cilt: 8(1), s.1-26

 • Brague R., (1995),Avrupa: Roma Yolu, (Çev., B. Çotuksöken), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1995Çilingir S.,(2007),” Avrupa Kimliği ve Ulus – Devlet Modeli”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 7(1),44-52

 • Didier B., Borders, (17-22 Nisan 1994) Security, “State and Transnationa, Police and Immigration:Towards a Europe of Internal Security,” Madrid, European Consortium for Political Research Joint Session of Workshops

 • Dönmez,R.Ö. (2004)“Küreselleşme, Batı Modernliği ve Şiddet: Batı’ya Karşı Siyasal İslam”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 1(4), s. 81 – 114

 • Koçak, O. & Gündüz, D.(2007), “Avrupa Birliği Göç Politikaları ve Göçmenlerin Sosyal Olarak İ

 • Kurubaş, E.(2006),” Asimilasyondan Tanınmaya: Uluslararası Alanda Azınlık Sorunları ve Avrupa Yaklaşımı”, Asil Yayınları, Ankara,456

 • Marchhesin,P. (2003) “Dünden Bugüne Avrupa Birliği”, (Der. B. Dedeoğlu), Yeni Tehditler Karsısında Avrupa, Boyut Yayınları, İstanbul, s.428-429.

 • Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) , (2012),”Küresel Göç ve Avrupa Birliği ile Türkiye’nin Göç Politikalarının Gelişimi”, Rapor No:22.

 • Ovalı, Ş. (Bahar 2006),“AB’nin Terörizmle Mücadele Politikasındaki Dönüşüm: 11 Eylül ve Madrid Saldırılarının Etkisi”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt. 5(3), s. 77 – 102

 • Özdemir, Ç.(2016)” Suriye’de İç Savaşın Nedenleri: Otokratik Yönetim mi, Bölgesel ve Küresel Güçler mi?”, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 2,s.81-102

 • Yüceşahin M.M.,(2017)” Demographic gaps between Syrian and the European populations: What do theysuggest?”Border Crossing, Cilt 7(2),,p.207-230çerilmelerine Etkisi” Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 12, 66 – 91

 • (URL1):http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-koruma_363_378_4713 (E.T.02.12.2018)

 • (URL2):https://www.yenicaggazetesi.com.tr/avrupa-suriyelileri-neden-istemiyor-186710h.htm (E.T.14.03.2018)

 • (URL3):https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43392261 (E.T.14.03.2018)

 • (URL4):https://tr.euronews.com/2018/02/02/avrupa-ya-giden-suriyelilerin-bir-k-sm-ulkelerine-geridonuyor (E.T.02.02.2018)

 • (URL5):http://gocvakfi.org/avrupanin-musluman-ve-gocmenlere-bakis-acisi/ (E.T.23.09.2016) (URL6):https://www.dw.com/tr/akdenizde-alt%C4%B1-ayda-1400-

 • s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1-%C3%B6ld%C3%BC/a-44511910 (E.T.03.07.2018) (URL7):https://www.yenicaggazetesi.com.tr/danimarkadan-siginmaci-karari-215205h.htm

                                                                                                    
 • Article Statistics