İŞ DEĞERLEME PROSEDÜRÜNÜN DİZAYNI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2018-28
Language : null
Konu :
Number of pages: 6267-6276
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma tekstil sektöründe faaliyet gösteren, halı fabrikasında çalışan mavi yakalıların yapmış oldukları işleri analiz etmek, sınıflandırmak, birbiriyle karşılaştırmak ve değerlemek amaçlarına hizmet etmesi amacıyla çalışan yönelimli bir iş analizi sisteminin geliştirilmesi ve geliştirilen bu sistemle ücretlendirmeye yardımcı olabilecek iş değerleme çalışmasını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. İşletmede sadece mavi yakalı çalışanların faaliyet gösterdiği 71 iş değerlemeye alınmıştır. İşleri Puanlama Sistemi anketi olarak adlandırdığımız anket ve gözlem yöntemleri kullanılarak işler analiz edilmiştir. Analiz edilen işlerin tanımlanmasında mavi yakalı işlerin değerlemesinin yapıldığı Metal Sanayi İş Gruplandırma Sisteminden (MESS) yararlanılmıştır. MESS sistemi göz önünde bulundurularak işlere ilişkin faktörler, derece tanımları ve işlerin ağırlıkları belirlenmiştir. İşlerin ağırlıklı faktör puanlarının belirlenmesinde işletmedeki yöneticilere anket uygulanmıştır. Faktör puanlarının belirlenmesinde iş değerleme yöntemlerinden faktör-puan yöntemi kullanılmıştır. Faktör derece puanları geometrik dizi artış yöntemiyle hesaplanmıştır. Ortaya çıkan sonuçlara göre işlerin ücret grupları belirlenmiştir

Keywords

Abstract

This study aims to develop an employee-oriented job analysis system in order to serve the purpose of analyzing, classifying, comparing and evaluating the work of blue-collar workers in the carpet factory operating in the textile sector, and to perform the job evaluation study which can help with the pricing of this system. 71 jobs that only blue-collar employees were active, were valued in the factory. The jobs have been analyzed using survey and observation methods that we have called the Job Scoring System survey. Identifying the analyzed jobs, the Metal Industry Job Grading System(MIJGS), in which blue-collar jobs were evalued, was utilized. Considering the MIJGS system, factors related to the job, degree definitions and the weights of the jobs were determined. A survey was applied to managers in determining the weighted factor scores of the jobs. The factor-point method which is one of the job evaluation methods, was used in determining factor scores. Factor scores were calculated by geometric series increment method. According to the results, wage groups of jobs were determined.

Keywords


 • Akyıldız, H., (2001). “Ücret Yapısının Oluşumu”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F Yayını, No:11.

 • Akyıldız, H., (2001). “Ücret Yapısının Oluşumu”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F Yayını, No:11.

 • Ataay, İ. D., (1985). İş Değerleme ve Başarı Değerleme Yöntemleri, İstanbul Üniversitesi Yayınları,Ataay, İ. D., (1990). İş Değerleme ve Başarı Değerleme Yöntemleri, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul.

 • Benligiray, S., (2003). Ücret Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1462, Eskişehir.Das, B. and Garcia-Diaz, A.(2001). “Factor selection guidelines for job evaluation : A computerized statistical procedure”,Computers and Industrial Engineering, 40(3):259-272

 • Değirmenci, G., (1993). “Pozisyon Analizi Anketi (PAA) Ve Yönetsel Pozisyon Anketi (YPA) İle Metalİşkolunda Bir İş Değerlemesi Uygulaması” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Ü. /Sosyal Bilimler Enstitüsü,Elizur, D. (1986). “The Scaling Method of Job Evaluation: Objectives of Job Evaluation”, Compensation Review, 10(3):34-46.

 • Eraslan, E. ve Arıkan, A. (2004). “Ücretlendirmede Puan Yöntemi, Kıdem ve Başarı Değerlendirme: Birİmalat İşletmesinin İç Üretim Bölümünde Uygulama”, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, 19(2): 139-150

 • Güldamla, A., (1968). İş Değerlemenin Türkiye’de Uygulanmasının Analizi ve Ücretler, İş Matbaacılık ve Ticaret, Ankara

 • Kahya, E. (2006). “Metal İş Kolunda Bir İşletme İçin İş Değerleme Sisteminin Geliştirilmesi”, Endüstri Mühendisliği Dergisi, 17(4):2-21.

 • Karayalçın, İ. İ., (1986) Endüstri Mühendisliği ve Üretim Yönetimi El Kitabı, Çağlayan Kitabevi, İstanbul.Kaynak T., Adal, Z. ve Ataay, İ. (1998). İnsan Kaynakları Yönetimi, Dönence Basım ve Yayınevi,Kılıç, V., (1990). “Türkiye’de Toplu Pazarlık Düzeninde İş Değerlendirmesi”, Doktora Tezi, İstanbul Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Kurgun, O.A. ve Yemişçi, D.A. (2007). “İş değerlemede Puanlama Yöntemi ve Büyük Ölçekli Bir Otel İşletmesinde Uygulama”, Çimento İşveren Dergisi, 4(21): 4-15

 • Oktay, E., (1990). İş Değerlendirmesi Verimlilik ve Ücret Semineri, Türk Sanayinin Yapısı ve İşDeğerlendirme: Ücret, Verimlilik, İstihdam ve Ücretler Açısından Bir Değerlendirme, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası, Tisamat, Ankara.

 • Özgen, H., Azim, Ö,. Azmi Y.,(2002). İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Kitabevi, Adana.

 • Özten, E., Kaynar, S., (1960). İş Değerlendirme ve Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi, 'TCDD Matbaası-804, İzmir.

 • Uyargil, C.; Adal, Z.; Ataay, İ.D.; Acar, A.C.; Özçelik, O.; Dündar, G.; Sadullah, Ö. ve Tüzüner, L.(2010). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınevi, İstanbul

 • Yalçın, S., (1994). Personel Yönetimi, İstanbul Ü. İşletme Fakültesi, İstanbul.

 • Yıldız, G., ve Balaban, Ö., (2006). İş Değerleme ve Ücret Yönetimi, Sakarya Kitapevi, Sakarya .

                                                                                                    
 • Article Statistics