DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ÇALIŞAN AKADEMİSYENLERİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2018-27
Language : null
Konu :
Number of pages: 6154-6164
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bulunduğumuz çağdaki rekabet ortamındaki hızlı gelişme ve değişmeler, örgütleri bir yandan en iyi insan kaynaklarına nasıl ulaşılabileceği üzerine çalışırken, diğer yandan da örgütlerin ellerindeki mevcut işgücü imkanlarından azami ölçüde yararlanmaya yöneltmektedir. Özellikle ister kamu isterse özel işletmeler, çalışma ortamının düzenlenmesi, çalışma saatleri ve ücretleri, performans çalışmaları, gibi daha birçok konu üzerine farklı yöntemler bulmak için zaman harcamaktadır. Bu noktada bu çalışmada ise, Türkiye’de bulunan 206 üniversite içinde Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan üniversitelerde çalışan akademisyenlerin bulundukları üniversitelerdeki örgüt kültürünün, örgütsel vatandaşlık davranışlarına olan etkileri araştırılmıştır. Araştırmada, veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmış olup, elde edilen veriler Yapısal Eşitlik Modeli ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, oluşturulan yapısal eşit modeli incelendiğinde akademisyenlerin örgüt kültürü ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The rapid development and changes in the competitive environment in our age lead the organizations to work on how best to achieve the best human resources, on the other hand, to make maximum use of the existing labor force available to organizations. In particular, public or private enterprises are spending time trying to find different methods on many topics such as organizing the work environment, working hours and fees, performance studies. In this study, the effects of the academicians working in the Eastern Anatolia Region on the organizational citizenship behaviors of the organizational culture in the universities were investigated. In this study, the survey method was used as data collection method and the obtained data were evaluated with Structural Equation Model. As a result of the study, it is seen that there is a negative meaningful relationship between the organizational culture and the organizational citizenship behavior of academicians.

Keywords


 • Acaray, A., Çekmecelioğlu, H. ve Akturan, A. (2015). Örgüt kültürü ile örgütsel sessizlik arasındaki

 • Acaray, A., Çekmecelioğlu, H. ve Akturan, A. (2015). Örgüt kültürü ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 3(32), 139-157.

 • Asa, Y., Gümüştekin, G., Şenel, B., Şenel, M.,(2012), The Evaluation Of Job Satisfaction Via TopsisMethod: A Research In The District Birth Registration Offices Of Izmir. Journal Of Knowledge & Human Resource Management (JKHRM) - Volume 4, Issue 7 (2012), pp. 40-56.

 • Avcı, A., (2015). Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Kavramsal Gelişimi Ve Eğitim Örgütleri Açısından Etkileri, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 12-2, Sayı: 24, 2015-2, s.11-26.

 • Çelik, M. (2007). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Vatandaşlık; Bir Uygulama, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

 • İşbaşı, J.Ö. (2000). Çalışanların Yöneticilerine Duydukları Güvenin ve Örgütsel Adalete İlişkinAlgılamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Oluşumundaki Rolü: Bir Turizm Örgütünde Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

 • Kurt, E. (2011) “Örgüt Kültürünün Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Bir Kamu KurumuÇalışanlarına Yönelik Araştırma” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Organ, D. W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome, Lexington, MA: Lexington Books.

 • Öktem, M, K., Kacaoğlu, B, U., (2012). Kamu Kurumlarında Örgüt Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. H.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı:2, s.111-136.

 • Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B., Paine, J. B., Bachrach, D. G. (2000). Organizational CitizenshipBehaviors: A Critical Rewiev of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research. Journal of Management, 26(3), 510-560.

 • Peters, T. J. ve Waterman Jr., R. H. (1982). In Search Of Excellence. Harper & Row Publishers. New York.Sezgin, F. (2009b). Relationships between teacher organizational commitment, psychological hardiness andsome demographic variables in Turkish primary schools. Journal of Educational Administration, 47(5), 630-651.

 • M. Şenel (2011). An Approach to Measuring Brand Loyalty in The Turkish Automotive Sector. Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(2), 137-154 pp. ISSN 1301-3386

 • Şenel, B., Şenel, M., Gümüştekin, G, E., (2013). Kamu Sektöründe Çalışanların Duygusal Zekalarının Tükenmişliklerine Etkisi. Akademik Bakış Dergisi, Sayı:34.

 • Şenel, M.,(2018). Türkiye’de Geri Dönüştürülebilen Hurda Demir Çelik İthalatının, Çevreye Ve Sektörün Rekabet Gücüne Katkısı. Social Sciences Studies Journal, 4(7), s. 1438-1451.

 • Şeşen, H. (2010). Kontrol Odağı, Genel Öz Yeterlik, İş Tatmini Ve Örgütsel Adalet Algısının ÖrgütselVatandaşlık Davranışına Etkisi: Ankara'da Bulunan Kamu Kurumlarında Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2), 195-220.

 • Stamper, A. L., & Van Dyne, L. (2001). Work status and organizational citizenship behavior: a field study of restaurant employees. Journal of Organizational Behavior, 22, 517-536.

 • Ueda, Y. (2011). Organizational citizenship behavior in a Japanese organization:The effects of jobinvolvement, organizational commitment, and collectivism. Journal of Behavioral Studies in Business, 4, 1- 14.

 • Vey, M. A. ve Campbell, J. P. (2004), “In-role or Extra-role Organizational Citizenship Behavior: Which are we Measuring?”, Human Performance, Vol. 17, No: 1, pp. 119-135.

 • Williams, S. ve Shiaw, W. T. (1999), “Mood and Organizational Citizenship Behavior: The Effects ofPositive Affect on Employee Organizational Citizenship Behavior Intentions”, The Journal of Psychology, Vol. 133, No: 6, pp. 656-668.

 • Yavuz, E., (2010). Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılamaları Üzerine Bir Karşılaştırma Çalışması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(2), s. 302-312.

                                                                                                    
 • Article Statistics