YAPISALCILIĞIN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİ DERSİNDEKİ ÇOKGENLER KONUSUYLA İLGİLİ BAŞARILARINA VE GEOMETRİYE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2018-27
Language : null
Konu :
Number of pages: 6074-6088
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapısalcılık temel olarak matematiksel bilgi ve onun gelişimi hakkında düşünmek için farklı bir yol sunmaktadır. Bu çalışmada, yapısalcı öğrenmenin ortaöğretim geometri dersinde yer alan çokgenler konusundaki öğrenci başarılarına ve öğrencilerin geometriye yönelik tutumlarına etkisi araştırılmıştır. Araştırma Erzurum ili Aşkale ilçesindeki Aşkale Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri üzerinden yürütülmüştür. Nicel verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma ve bağımsız grup t-testi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir; yapısalcılığın ortaöğretim öğrencilerinin geometri dersinde çokgenler konusundaki başarılarına ve geometriye yönelik tutumlarına önemli bir etkisi vardır.

Keywords

Abstract

Constructivism offers fundamentally a different way to think about mathematical knownledge and its development. In this study, the effectives of constructivist learning on students’ achievements dealing with polygon subject in secondary geometry course and on their attitudes towards geometry is researched. The research was carried out on 11th class pupils of Aşkale Secondary School in Erzurum. In the analysis of the guantitatiue data, mean, standart deviation and in dependent group t-test were used. The findings can be summarized as follows: Constructivism has a significance effect on secondary students’ achievement dealing with polygon subject in geometry course and on their attitudes towards geometry.

Keywords


 • Abraham, M.R., Gryzybowski, E.B., Renner, J.W. ve Marek, A.E., 1992. Understanding and

 • Abraham, M.R., Gryzybowski, E.B., Renner, J.W. ve Marek, A.E., 1992. Understanding andMisunderstanding of Eighth Graders of Five Chemistry Concepts Found in Textbooks, Journal of Research in Science Teaching, 29, 105-120.

 • Baki, A., Bell, A. Ankara: YÖK Dünya Bankası, 1997. 86, 1997. Evaluation of a web based mathematics teaching material on the subject of functions.

 • Baykul, Y., 1990, İlkokul 5. Sınıftan Lise ve Dengi Okulların Son Sınıfına Kadar Matematik ve FenDerslerine Karşt Tutumda Görülen Değişmeler ve Öğrenci Seçme Smavındaki Başarı ile İlişkili Olduğu Bazı Faktörler, Ö.S.S.Y Yayınları, S.21,Ankara

 • Bayraktar, E., 1988, Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi. Yayımlanmış Doktora Tezi.Bayraktar, M., 1985, The effect of feedback treatment and mathematics anxlety levels ofsixth grade Yükseliş Lisesi sıudents. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

 • Bulut, S., 1988, Relationship between mathematic’s self concept and some related characteristics ofmathematics education Turkish freshmen ot METU.Yayım1anmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,.

 • Bulut, S., 1994, The effects of different teaching ,nethods and gender on probabilityachievement and attihades toward probobility. Yayimlanmamq doktora tezi, Orta Dorn Teknik lJniversitesi, Ankara

 • Bulut, S., Ekici, C., İşeri, A. İ., & Helvacı, E. (2002). Geometriye yönelik bir tutum ölçeği. Eğitim ve Bilim, 27(125).

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-360.

 • Coştu, B. (2002). Ortaöğretimin farklı seviyelerindeki öğrencilerin buharlaşma, yoğunlaşma ve kaynama kavramlarını anlama düzeylerine ilişkin bir çalışma. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

 • Çalık, M. (2006). Bütünleştirici öğrenme kuramına göre lise 1 çözeltiler konusunda materyal geliştirilmesi ve uygulanması. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

 • Demirel, 0., 1991, “Eğitimde Nitelik Geliştirmede işbirliğine Dayalı Öğrenme ile Tam Öğrenmenin Yeri veÖnemi”, Eğitimde Nitelik Geliştirme, Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu Bildiri Metinierl. Istanbul: Kiiltür Koleji Yayınları No.1, ss.139-142.

 • Durmuş, S., 2001, Matematik Eğitimine Oluşturmacı Yaklaşımlar. Eğitim lanışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi.

 • Elby, A. 2000. ,What students’ leaming of representations tells us about constructivism, Joumal of Mathematical Behavior, 19, s.481-502

 • Haidar, A.H. ve Abraham, M.R., (1991). A Comparison of Applied and Theoretical Knowledge of Concept Based on the Particulate Nature of Matter, Journal of Research in Science Teaching, 28, 10, 919-938.

 • İlgün, Ş. (2004) Yapısalcılığın Ortaöğretim Öğrencilerinin Geometri Dersindeki Çokgenler Konusuylaİlgili Başarılarına ve Geometriye Yönelik Tutumlarına Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (Vol. 5). Ankara, Turkey: Asil Yayın Dağıtım.

 • Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler: Nobel Yayın Dağıtım. Basım, Ankara.

 • Karataş, F. Ö., Köse, S., & Coştu, B. (2003). Öğrenci Yanılgılarını Ve Anlama Düzeylerini Belirlemede Kullanılan İki Aşamalı Testler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 54-69.

 • Leino, J. 1988, Knowiedge and Learning in Mathematics. Papet, presented for Action Group MEB (1993a) Ondördüncü Milli Eğitim Şurası. Istanbul; Milli Eğitim Basımevi.

 • Lin, P-J. 2002. , On Enhancıng Teachers’ Knovledge By Constnıctıng Cases lu Classrooms, Journal of Mathematical Techer Education , 5: 317-349

 • Marek, E. A. (1986). They misunderstand, but they'll pass. Science Teacher, 53(9), 32-35.

 • MEB 1997, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitiminin Temel Esasları. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Yayın No;10.

 • MEB., 1992, Ortaöğretim Matematik Ders Programları, Milli Eğitim Basımevi s.5-15. İstanbul. MEB., 1995, Milli Eğitim Şurası 1939 Ankara; Milli Eğitim Basımevi.

 • Milli Eğitim Bakanlığı 1995, İlköğretim okulu programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

 • Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (Complete samples). Biometrika, 52(3/4), 591-611.

 • Simon, Martin, A. 1995, Reconstructing Mathematics Pedagogy from a Constructivist Perspective, Joumal for Research in Mathematics Education, 26, 114-145

 • URL-1: http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=343 adresinden 01.11.2018 tarihinde edinildi.Yaşar, Ş., 1994, “Bireyselleştirilmiş Öğretimde Öğretmenin Rolü”, Çukurova Üniversitesi Eğitim FakültesiBirinci Eğitim Bilinen Kongresi - Bildiriler 2. (28-30 Nisan 1994), Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi, s.515-52

                                                                                                    
 • Article Statistics