DEMOKRATİKLEŞME VE TÜRKİYE’DE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR

Author :  

Year-Number: 2018-27
Language : null
Konu :
Number of pages: 5949-5958
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Demokrasinin uzunca bir tarihi olsa da demokratikleşme 20. Yüzyıl’da otoriter yönetimlerden demokratik yönetimlere geçiş sürecinin artışı ile birlikte gündemi meşgul eden önemli konulardan biridir. Bu çalışma, demokrasi, demokratikleşme ve Türkiye’de demokratikleşme sürecinde karşılaşılan temel sorunlar etrafında demokratikleşmeye ilişkin tartışmalara katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede ilk olarak demokrasinin tarihsel gelişim süreci ve anlamı ele alınmaktadır. Daha sonra demokratikleşme tanımlanarak demokrasiye geçiş ve demokrasinin yerleşmesi sürecine yönelik demokratikleşmenin çeşitli aşamalarından bahsedilmektedir. Son olarak Türkiye’de demokrasiye geçiş süreci ve demokratikleşme sürecinde karşılaşılan temel sorunlar incelenmektedir. Genel olarak demokrasiyi ve demokratikleşmeyi, özel olarak ise Türkiye’de demokratikleşme sürecinde ortaya çıkan sorunları konu edinen bu çalışmanın demokratikleşmeye ilişkin yapılan araştırmalara önemli bir kaynak olacağı düşünülmektedir. Türkiye’de 1946’da başlayan demokrasiye geçiş süreci sonrası askeri darbeler ve darbe sonrası hazırlanan anayasalarla getirilen vesayetçi kurumlar 2000’li yıllara kadar demokratikleşmenin önünde engel olmuştur. 2000’li yıllarda demokratikleşmeye ilişkin önemli düzenlemeler hayata geçirilmişse de siyasal iktidarı denetleme görevi olan muhalefetin işlevsizliğinin demokrasinin yerleşmesinde önemli bir eksiklik olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

Although democracy has a long history, democratization is one of the important issues of the agenda with the increase in the transition period from authoritarian to democratic administrations in the 20th century. This study aims to contribute to the debate on democratization around democracy, democratization and fundamental problems in the democratization process in Turkey. In this context, firstly, the historical development process and the meaning of democracy are discussed. Afterwards, democratization is defined and the various stages of democratization towards the transition to democracy and the establishment of democracy are mentioned. Finally, the main problems encountered in the process of transition to democracy and democratization process in Turkey is examined. The study mentioned, generally, democracy and democratization and specially, problems arising in the democratization process of Turkey. Therefore, it is thought that this study will be an important source of research on democratization. Until 2000s, the military coups and the tutelary institutions brought with the constitutions prepared after the coup had been prevented the democratization since the transition to democracy that begin at 1946 in Turkey. Although important regulations on democratization have been implemented in the 2000s, it can be said that the dysfunction of the opposition, which is the duty of controlling political power, is an important deficiency in the establishment of democracy.

Keywords


 • AHMAD, F. (2011). Modern Türkiye’nin Oluşumu, Y. Alogan (Çev.), Kaynak Yayınları, İstanbul.

 • AHMAD, F. (2011). Modern Türkiye’nin Oluşumu, Y. Alogan (Çev.), Kaynak Yayınları, İstanbul.

 • BERGER, L.P. (1999). Günümüz Dünyasında Demokrasi, Sosyal ve Siyasal Teori içinde, A. Yayla (Ed.), Siyasal Kitabevi, Ankara.

 • BİNGÖL, Y. (2011) “The Colorful Revolution of Kyrgyzstan: Democratic Transition or GlobalCompetition?” Yılmaz Bingöl (Çev.) Yirmi Birinci Yüzyılda Demokrasi Tartışmaları içinde (s. 225—246), Y. Bingöl (ed.), Umuttepe Yayınları, Kocaeli.

 • CAN, O. (2010). Darbe Yargısının Sonu, Timaş Yayınları, İstanbul.

 • CAROTHERS, T. (2002). Geçiş Paradigmasının Sonu, 21. Yüzyıl’da demokrasi tartışmaları içinde, Y. Bingöl (Ed), Umuttepe Yayınları, Kocaeli.

 • CRICK, B. (2012), Demokrasi, Ü. H. Yolsal (Çev.), Dost Kitabevi, Ankara.DAHL, R. A. (1989). Demokrasi ve Eleştirileri, Yetkin Yayınları, Ankara.

 • HEYWOOD, A. (2011), Siyaset Teorisine Giriş, Liberte Yayınları, Ankara.

 • DIAMOND, L. (1995). Demokrasinin Üç Paradoksu, Demokrasinin Küresel Yükselişi içinde (s.127-140), L. Diamond ve M.F. Plattner(ed.), Yetkin Yayınları, Ankara.

 • DIAMOND, L. (2002). Thinking About Hybrid Regimes, Journal of Democracy, 13 (2), 21-35. HEPER, M. (2010). Türkiye’nin Siyasal Hayatı, Doğan Kitap, İstanbul.

 • HAKYEMEZ, Y. Ş., (2012). Türkiye’nin Demokratik Dönüşümü (2002-2012), http://www.sde.org.tr/userfiles/file/TURKIYENIN%20DEMOKRATIK%20DONUSUMUbaski.pdf.

 • HUNTINGTON, P. S. (1996). Üçüncü Dalga: Yirminci Yüzyılın Sonlarında Demokratikleşme, E. Özbudun (Çev.), Yetkin Yayınları, Ankara.

 • KARADAĞ, A. (2006). Sürdürülebilir Demokrasi, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(1), 75-101.

 • KARADAĞ, A. (2005). Türkiye’de Demokratikleşme ve Demokratik Sistem: Zihniyet, Kurumlar veSorunlar, 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye’de Siyasal Hayat içinde, A. Karadağ, A. Küçük, S. Bakan (Ed.), 1, 311-340, Alfa-Aktüel Yayınları, İstanbul.

 • KARADAĞ, A., USTA S. (2011). Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye’de Demokratikleşme, SivilToplum ve Sendikalar, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 29-52.

 • KARADAĞ, A., AKBAŞ, Z. (2009). Kurumsal Güvencelerin İşlevsizlik Kavşağındaki Demokrasi: Türkiye, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 162-188.

 • KEYMAN, F. (2009). Türkiye’de Siyasi Tarih ve Demokratikleşme, Türkiye’nin Politik Tarihi içinde (s.11-20), Çaylak, A. vd. (Ed.), Savaş Kitabevi, Ankara.

 • KIŞLALI, A. T. (1995). Siyasal Çatışma ve Uzlaşma, Ankara: İmge Kitabevi.

 • KÖKER, L. (2008). Demokrasi, Eleştiri ve Türkiye, Ankara: Dipnot Yayınları.

 • KOLAKOWSKI, L. (1995). Demokratik Bir Çağın Belirsizlikleri, M. Küçük (Çev.), Demokrasinin Küresel Yükselişi içinde (s.389-392), L. Diamond, M.F. Plattner (Ed.), Ankara: Yetkin Yayınevi.

 • KONTACI, A. E. (2010). “Demokrasi Tartışmalarında Sınır Aşan Bir Kavramlaştırma Denemesi: ‘Kırılgan Demokrasiler’ ve Belçika Örneği”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 59, 83), 467-492.

 • LINZ, J.J., STEPAN, A.J. (1996). Toward Consolidated Democracies, Journal of Democracy 7(2), 14-33.

 • MERKEL, V. (2002). Kusurlu Demokrasiler, 21. Yüzyılda Demokrasi Tartışmaları içinde, Y. Bingöl (Ed.), Kocaeli: Umut yayınları.

 • O’DONNELL, G. VE SCHMITTER P. C. (1986). Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions About Uncertain Democracies. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

 • ÖZBUDUN, E. (2011). Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler, Türkiye, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yay.

 • ÖZBUDUN E., Gençkaya Ö.F. (2010). Türkiye'de demokratikleşme ve anayasa yapımı politikası. İstanbul: Doğan Kitap.

 • PLATTNER, M.F. (2010). Populism, Pluralism and Liberal Democracy, Journal of Democracy, 21, 81-92.RUSTOW, D. A. (1970). Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model Comparative Politics, 2(3) 337-363.

 • SARIBAY, A.Y. (2012). Demokrasinin Sosyolojisi, İstanbul: Timaş Yayınları

 • SARTORI, G. 1996 Sartori, Giovanni. (1993). Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, T. Karamustafaoğlu, M. Turhan (Çev.), Ankara:Yetkin Basımevi.

 • SCHUMPETER, J.A. (2007). Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi, H. İlhan (Çev.), Ankara: Alter Yayıncılık.

 • SCHEDLER, A. (1998). What is Democratic Consolidation?, Journal of Democracy , 9(2),91-107.

 • SCHMIDT, M.G. 2002. Demokrasi Kuramlarına Giriş, M.E. Köktaş (Çev.), Vadi Yayınları, Ankara.

 • SCHMITZ, H.P. (2004). Domestic and Transnational Perspectives on Democratization, International Studies Review, 6 (3), 403-426.

 • SHIN D.C., R. F. TUSALEM, (2007). The Cultural and Institutional Dynamics of Global Democratization, Taiwan Journal of Democracy, Volume 3(1), 1-28.

 • ŞAHİN, B. (2007). Liberal Demokrasinin Temelleri, Çağdaş Demokrasi Yaklaşımları, 10, 35-55. TANÖR, B. (1997). Türkiye’de Demokratikleşme Perspektifleri, Tüsiad, İstanbul.

 • TILLY, C. (2011). Demokrasi, E. Arıcan (Çev.), Phoneix Yayınları, Ankara.

 • TOURAINE, A. (2011). Demokrasi Nedir?, O. Kunal (Çev.), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. TÜRKÖNE, M. (2009). Siyaset, Opus Yayınları, İstanbul.

 • YAZICI, S. (2011). Demokratikleşme Sürecinde Türkiye, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

 • YILMAZ, A. (2000). Modern Demokrasi Gelişimi ve Sorunları, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics