VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMÜNDE İZAHA DAVET MÜESSESESİ

Author :  

Year-Number: 2018-28
Language : null
Konu :
Number of pages: 6499-6506
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Vergi idareleri ve vergi mükellefleri mükellefiyet ve vergilendirmeden kaynaklı olarak kimi zaman uyuşmazlık yaşayabilirler. Vergi idareleri ve vergi yükümlüleri arasında zaman zaman yaşanan uyuşmazlıkların çözümü için yargı sal aşamada çözüm yollarından önce başvurulması düşünülen yol, idari aşamada çözüm yolları olmaktadır. İdari çözüm yolları vergi hukukunda yer alan kuralların uygulanmasından, yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden ya da eksik yerine getirilmesinden doğan anlaşmazlıkların mahkemeye götürülmeksizin barışçıl yollarla çözülmesidir. Ortaya çıkabilen vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümü aynı zamanda vergi mükelleflerinin vergiye gönüllü uyumunun artırılmasında da önemli rol oynamaktadır. Bu amaçla, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mülga 370 inci maddesi, 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımla¬nan 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile “İzaha davet” başlığı altında yeniden düzenlenerek vergi sistemimizde yeni bir müessese getirilmiştir. 25/07/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “482 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile izaha davet müessesesine ilişkin detaylı düzenlemeler yapılmıştır. Bu çalışmada, ilgili kanun ve devamında yayımlanan tebliğde getirilen düzenlemeler çerçevesinde izaha davet müessesi ilgili mevzuat çerçevesinde açıklanmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Tax administrations and taxpayers may sometimes have disagreements due to from liability and taxation. Preferred for the resolution of sometimes disputes between tax administrations and taxpayers, before the judiciary, there are solutions in the administrative stage. Administrative remedies are to settle the disputes arising out of the failure to fulfill or fulfill the obligations contained in the tax law, or to settle the disputes by peaceful means without being taken to court. The resolution of tax disputes at the administrative stage also plays an important role in increasing the taxpayer's voluntary compliance. For this purpose, Article 370 of the Tax Procedural Law No. 213, Dated 9/8/2016 and No. 29796 published in the Official Gazette, A new institution has been introduced in our tax system by reorganizing under the heading “Concerning Law Amending Certain Laws to Improve the Investment Environment“ with “Explanation invitation“. The General Communiqué on the Tax Procedure Law No. 482 published in the Official Gazette dated 25/07/2017 with detailed arrangements were made for the explanation invitation. In this study, within the framework of the regulations introduced in the related law and subsequent communiqué, explanation invitation will be explained within the framework of the relevant legislation.

Keywords


 • Aksoy, Ş. (1999), Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi, Filiz Kitabevi, İstanbul.

 • Aksoy, Ş. (1999), Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi, Filiz Kitabevi, İstanbul.

 • Altunoğlu, E. (2017), 6728 Sayılı Kanun İle Yeniden Düzenlenen “İzaha Davet” Müessesesi, İSMMMO Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 143, (265-274).

 • Bilici, N. (2014), Vergi Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara.

 • Bozdoğan, D. ve Çataloluk, C. (2018), “Vergi Usul Kanununda Yer Alan “İzaha Davet” KurumununDeğerlendirilmesi ve Öneriler”, Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives 6 (1), 42–56.

 • Buyrukoğlu, S. ve Toparlak, E. (2018), “Avantaj ve Dezavantajlarıyla İzaha Davet Müessesesi”, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 57-68.

 • Erdem, T. (2017). “Vergi Usul Kanununda Yeni Bir Kurum ‘İzaha Davet’”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 347, ss.150-161.

 • Gökkaya, M. (2017). “İzaha Davet Müessesesi ile Tebliğ Taslağına İlişkin Görüş ve Öneriler”, Vergi Raporu Dergisi, Sayı: 2015-Ağustos, ss.28-37.

 • Kızılot, Ş. ve Taş M. (2013), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Gazi Kitabevi, Ankara. Oktar, S. A. (2017), Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

 • Sütçü, F. (2017). “İzaha Davet Müessesesi”, >http://vergialgi.net/vergi/izaha-davet-müessesesi/< (Erişim Tarihi: 02.10.2018).

 • Şener, E. (2001). Hukuk Sözlüğü, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

 • Şenyüz, D. vd. (2017), Vergi Hukuku (Genel Hükümler), Ekin Yayınları, Bursa.

 • Tosuner, M. ve Arıkan Z. (2017), Vergi Usul Hukuku, Kanyılmaz Matbaası, İzmir.

 • GİB, Gelir İdaresi Başkanlığı, http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat, (Erişim Tarihi: 12.09.2018).

 • TÜRMOB, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, https://www.turmob.org.tr/ekutuphane, (Erişim Tarihi: 23.09.2018).

                                                                                                    
 • Article Statistics