İŞLETMELERİN PERSONEL SEÇİMİNDE LİSANS VEYA ÖNLİSANS MEZUNLARINI TERCİH ETME KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu :
Number of pages: 5763-5771
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmelerin sektörel düzeyde rekabet üstünlüğü elde etme çabalarında ortaya çıkan en önemli problemlerden birisi de, nitelikli insan gücüne duyulan gereksinimin karşılanabilmesidir. İşletmelerde nitelikli iş gücü sağlamaya yönelik kararlar alınırken asıl amaç işletmenin kârını maksimum düzeye çıkarmaktır. Sermayeleri ne kadar güçlü olursa olsun, nitelikli insan gücüne sahip olmayan işletmelerin başarılı olması, rakipleri ile rekabet edebilmesi, piyasada pazar paylarını arttırması ve hedeflerine ulaşması zor olacaktır. Bu bağlamda, işletme faaliyetlerinin verimli olabilmesi için, işe uygun ve nitelikli iş gücünün istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada işletmelerin aynı iş için gereksinim duyulan elemanların istihdamıyla ilgili olarak, lisans ve ön lisans mezunlarından hangisini tercih ettikleri ve bu tercihlerin hangi etkenlere bağlı olarak değişkenlik gösterdiği araştırılmıştır. Bu kapsamda, büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına göre işletmelerin istihdam tercihlerinde ortaya çıkacak olan farklılıkları tespit etmek amacıyla, Bursa’da değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler arasında 22 sorudan oluşan yüz yüze bir anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar SPSS 22.0 programında analiz edilerek değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

One of the important problems that arise in the efforts of enterprises to achieve competitive advantage at the sectoral level is the ability to meet the demand for qualified human power. While making decisions to provide qualified workforce in the enterprises, the main objective is to maximize the profits of the enterprise. No matter how strong the capital is, it will be difficult for companies that do not have qualified human power to compete with their competitors, to increase their market share in the market and to reach their targets. In this context, in order for enterprise activities to be productive, appropriate and qualified workforce must be employed. In this study, it was researched whether the employers prefer to choose between bachelor's and pre-bachelor's degrees regarding the employment of the necessary staff for the same job, and based on which factors their preferences vary. In this context, in order to determine the differences that will arise in the employment preferences of the enterprises according to their sizes and areas of activity, a survey study consisting of 22 questions was conducted among the enterprises operating in different sectors in Bursa. The results obtained were analyzed and evaluated in the SPSS 22.0 program.

Keywords


 • A, Eleren ve Karagül M, (2008). Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 1986-2006

 • A, Eleren ve Karagül M, (2008). Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi, 15(1): 1-14

 • Aydın, Y. (2017). Küresel Kriz Çerçevesinde Katılım Bankalarının ve Ticari Bankaların MaliPerformanslarının Topsis Yöntemiyle Analizi. Yüksek Lisans Tezi Hitit Üniversitesi. Çorum, 48-53 (http://cdn.hitit.edu.tr/sbe/files/48275_1709111424536.pdf) (30.05.2016).

 • Baltalar, H. http://www.sabittuncel.com/analitik-hiyerarsi-sureci/ Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) (30.05.2018).

 • Bedir, N. ve Eren, T. (2015). Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4, (December 2015),ISSN: 2147-5237 46 AHP-PROMETHEE Yöntemleri Entegrasyonu ile Personel Seçim Problemi: PerakendeSektöründe Bir Uygulama 4 (4): 46 http://docplayer.biz.tr/27733764-Ahp-promethee-yontemleri- entegrasyonu-ile-personel-secim-problemi-perakende-sektorunde-bir-uygulama.html (30.05.2018).

 • Benli, A. ve Şahin, B (2004). Bilgi (8) İnsan Kaynakları Yönetiminde İşgören Bulma ve Seçme: Çınar Hotel Uygulaması 113 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/301125 (30.05.2018).

 • Çetin,E. Ç. ve Çetin, H. H. (2016). Usıng Vıkor Method For Analyzıng Of Qualıfıcatıon Levels AndTransıtıon To Employment Of European Unıon And Candıdate Countrıes. 6(2): 99 http://dergipark.gov.tr/tojsat/issue/22624/241763 (30.05.2018).

 • http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/49858/33743/9.hafta_ahp.pdf - Analitik Hiyerarşi Prosesi Ders notu.(30.05.2018).

 • Paksoy, M ve Esnaf, Ş, (1995). İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Personel Seçiminde Çok Özellikli Karar Verme Yaklaşımından Yararlanılması, 24 (1) :44.

 • Şenel, B. Şenel, M. ve Aydemir, G. (2017. Uheyad Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi AraştırmalarıDergisi, Çok Kriterli Karar Verme Metodu Topsis İle Personel Seçimi, 22 http://www.uheyadergisi.com/dergi/cok-kriterli-karar-verme-metodu-topsis-ile-personel-

 • Yıldız, A. (2014). Yıldız Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Bulanık VIKOR YönteminiKullanarak Proje Seçim Sürecinin İncelenmesi.14(1):118 http://anadolu.dergipark.gov.tr/ausbd/issue/15924/167462 (30.05.2018).

 • Yıldız, A. Deveci, M. (2013). Ege Akademik Bakış. Bulanık VIKOR Yöntemine Dayalı Personel Seçim Süreci. 13 (4): 428 http://www.onlinedergi.com/makaledosyalari/51/pdf2013_4_2.pdf (30.05.2018).

                                                                                                    
 • Article Statistics