KARİYERİZM BİR DAVRANIŞ EĞİLİMİ OLARAK NEGATİF MİDİR? POZİTİF MİDİR?

Author :  

Year-Number: 2018-25
Language : null
Konu :
Number of pages: 5351-5354
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacını, kariyerizm kavramını yaratan unsurları açıklamak ve konu ile ilgili yapılan araştırmaları ve araştırmaların sonuçlarını incelemek oluşturmaktadır. Kariyer, güç, başarı, saygınlık, statü, gelir gibi durumları belirleyen bir kavram olarak olumlu bir çizgiye sahiptir. Ancak kariyer yapabilme becerisi bir takım kişisel ya da örgütsel nedenlerden dolayı olumlu bir durumdan olumsuz bir duruma dönüşebilmektedir. Kariyerizm, bireylerin, iş performansı dışında bireysel ilişkilerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak kariyer yapmak amacı gütmeleri şeklinde tanımlanabilmektedir. Kariyerizm pozitif ve negatif olarak incelenebilir. Bireysel gelişim için motivasyon kaynağı olarak pozitif örgütsel davranış eğilimi gösterilmesi pozitif bir davranıştır. Ancak kendi kariyer başarısı için her türlü yolu denemekten çekinmeyen bireylerin gösterdiği davranış negatiftir. Bu negatif davranışlar içerisinde örgütün amacından sapmak, çalışma arkadaşlarını kendi amaçları doğrultusunda manipüle etmek gelir. Manipüle edilmiş davranışlar, örgüt içerisinde yıkıcı davranışlara neden olmaktadır. Yazında pek fazla çalışılmayan bir konu olarak kariyerizm örgüt kültürü, kişilik, değişen organizasyon yapısı, kariyer memnuniyeti, işten ayrılma niyeti, örgütsel vatandaşlık, sinisizm, liderlik, iş tatmini, ödüllendirme, motivasyon, kariyer yönetimi, örgütsel destek, örgütsel adalet, iş etiği, makyavelizm gibi konularla ilişkilendirilebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to explain the elements that create the concept of careerism and to examine the researches and the results of the researches. Career, power, success, dignity, status, income, such as a concept that determines the situation has a positive line. However, the ability to make a career can turn into a negative situation from a positive situation for some personal or organizational reasons. Careerism can be defined as the intention of individuals to pursue a career by using their individual relationships in line with their own interests. Careerism can be examined as positive and negative. Positive behavior of individuals as a source of motivation for individual development is a positive behavior. However, the behavior of individuals who do not hesitate to try every way for their own career success is negative. Within these negative behaviors, it is to turn away from the aim of the organization and to manipulate the colleagues for their own purposes. Manipulated behaviors cause destructive behavior within the organization. Career culture, personality, changing organization structure, career satisfaction, intention to leave, organizational citizenship, sinisism, leadership, job satisfaction, rewarding, motivation, career management, organizational support, organizational justice, business ethics can be related to issues such as makyavelizm.

Keywords


 • Baruch, Y. (2004). Transforming careers: from linear to multidirectional career paths organizational and

 • Baruch, Y. (2004). Transforming careers: from linear to multidirectional career paths organizational and individual perspectives. Career Development International, 9(1): 58-73.

 • Baruch, Y. (2006). Career development and beyond: balancing traditional and contemporary viewpoints. Human Resource Management Review, 16: 125-138.

 • Braekkan, K. F. ve Tunheim, K. A. (2013). Psychological contracts, careerism, and goal orientations. International Journal Of Organizatıon Theory and Behavior, 16(2): 245-263.

 • Brewer, G. ve Abel, L. (2017). Machiavellianism, relationship satisfaction, and romantic relationship quality. Eur J Psychol, 13(3): 491-502.

 • Chay, Y. W. ve Aryee, S. (1999). Potential moderating influence of career growth opportunities on careeristorientation and work attitudes: evidence of the protean career era in Singapore. Journal of Organizational Behavior, 20: 613-623.

 • Chiaburu, D.S., Diaz, I. ve De Vos, A. (2013a). Employee alienation: relationships with careerism and career satisfaction. Journal of Managerial Psychology, 28(1): 4-20.

 • Chiaburu, D. S., Munoz, G. J. ve Gardner, R. G. (2013b). How to spot a careerist early on: psychopathy and exchange ıdeology as predictors of careerism. J Bus Ethics:: 118: 473-486.

 • Hamilton, S. M. ve Treuer, K. V. (2012). An examination of psychological contracts, careerism and ITL. Career Development International, 17(5): 475-494.

 • Igbaria, M., Greenhaus, J. ve Parasuraman, S. (1991), “Career orientations of MIS employess: An empirical analysis”, MIS Career Orientation, June: 151-169.

 • İrmiş, A. ve Bayrak, S. (2001). İnsan kaynakları yönetimi açısından kariyer yönetimi. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1(2) 177-186.

 • Rauthmann, J. ve Kolar, G. (2012). How “dark” are the Dark Triad traits? Examining the perceived darknessof narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. Personality and Individual Differences. 53(7): 884-889.Shelton, A. (2011). Extreme careerism in the workplace. https://www.best10resumewriters.com/extreme- workplace-careerism/, (10.10.2018).

 • Vitacco, M. J., ve Kosson, D. S. (2010). Understanding psychopathy through an evaluation of interpersonalbehavior: Testing the factor structure of the interpersonal measure of psychopathy in a large sample of jail detainees. Psychological Assessment, 22(3), 638-649.

 • Yıldız, B. (2016). Kariyerizm ile zorunlu vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkide işten ayrılma niyetininmoderatör etkisi. 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 29-31 Mayıs 2016, 196-203, İstanbul.

 • Yıldız, B. ve Ayaz-Arda, Ö. (2018). İyi bir asker mi? İyi bir illüzyonist mi? Kariyerizm ile zorunluvatandaşlık davranışları arasındaki ilişkide işten ayrılma niyetinin rolü. Business and Economics Research Journal, 9(1): 151-167.

 • Yıldız, B., Yıldız, H. ve Alpkan, L. (2015). Olağandışı işyeri davranışlarının bir öncülü olarak kariyerizm. 3. Örgütsel Davranış Kongresi, 684-689, Tokat.

                                                                                                    
 • Article Statistics