ÖRGÜTSEL NARSİZM VE NEPOTİZM BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2018-23
Language : null
Konu :
Number of pages: 4775-4782
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yunan mitolojisine kadar uzanan tarihiyle narsizm kavramı bireyin kendini sevmesi, kendisine karşı duyduğu hayranlık ve üstün görünme ile ilgili psikolojik ve kültürel bir konudur. Belirli seviyede görülen narsistik durumlar normal kabul edildiği gibi sorunsal bir kavram haline de gelebilmektedir, çevresine karşı birey, topluma karşı örgütsel narsistik ataklar önemli sorunlar yaratabilme potansiyeline sahiptir şöyle ki örgütün bütünü içerisinde veya örgüt içi grupsal narsizm vasıtası ile adam kayırmacılık yapılabilmektedir, örgütün bir takım kolektif narsistik faaliyetlerde bulunmasını sağlayacak elemanlara veya militanlara ihtiyacı olmaktadır, bu durum örgüte sağlanan insan gücünün liyakat esasına göre değil örgüt amaç ve hedeflerine haiz, bireylik yitimine uğramış kişilerin kayrılması anlamına gelmektedir. Çalışmamızda narsizmin kolektif yönü, bireysel ve örgütsel düzeyde incelenecek, ampirik bir çalışmayla araştırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

Keywords

Abstract

The history of narcissism, which dates back to Greek mythology, is a psychological and cultural issue about the individual's love of himself, his fascination with him and his superior appearence. Narcissistic situations at a certain level may also become a problematic concept, as is normally accepted, individual against his / her environment, organizational narcissistic attacks against society have the potential to create significant problems such that nepotism can be done within the whole organization or through intra-group narcissism. The organization needs elements or militants who will enable it to engage in a number of collective narcissistic activities, which means that the manpower provided to the organization is not on a merit basis, but rather to the organization goals and targets, and the loss of individuals. In our study, we will conclude by examining the collective direction of narcissism at the individual and organizational level and by researching how and to what extent it has benefited from organizational nepotism.

Keywords


 • Abdalla, H. F., Maghrabı A. S. ve Raggad B. G. (1998) “Assessing the Perceptions of Human Resource

 • Abdalla, H. F., Maghrabı A. S. ve Raggad B. G. (1998) “Assessing the Perceptions of Human ResourceManagers Toward Nepotism: A Cross-Cultural Study.” International Journal of Manpower,. 19, (8), ss. 554 -Araslı, H., Arıcı, H. E., Araslı, F. (2016). “Nepotizmin İş Tatmini Üzerine Etkisinde Prosedürel AdaletinAracı Rolü: K.K.T.C Otelcilik Sektörü Üzerine Bir Araştırma.” Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5, (2)

 • Asunakutlu, T., Avcı U. (2010). “Aile işletmelerinde nepotizm algısı ve iş tatmini ilişkisi üzerine bir araştırma.” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15, (2).

 • AYDIN, Nurhan., (1985) “Aile Şirketlerinin Yönetim Ve Organizasyon Sorunları: Eskişehir AileŞirketlerinde Bir Uygulama”, Eskişehir. Anadolu. Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3, (1).

 • Bellow, A. (2003). In Praise Of Nepotism. New York: Doubleday.

 • Büte, M., Tekarslan, E. (2010). “Nepotizmin Çalışanlar Üzerine Etkileri: Aile İşletmelerine Yönelik Bir Saha Araştırması”. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6,(1).

 • Çağatay, A., Uygur, A. (2015) “Nepotism in Impact Employee Performance Evaluation Form with Family Business”. International Journal of Management Sciences. 5,(2), ss. 136-146

 • Dağlı T., Ağcan Z., (2010), “Kurumlarda kayırmacılık ve insan kaynakları uygulamaları” Yönetim ve Örgüt Açısından Kayımacılık. İstanbul: Beta Yayınları.

 • Doğan, B. (2012). Örgüt Kültürü (2. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.

 • Karacaoğlu, K., Yörük, D. (2012). "Çalışanların Nepotizm ve Örgütsel Adalet Algılamaları: Orta AnadoluBölgesinde Bir Aile İşletmesi Uygulaması." İŞ, GÜÇ, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14, (3) Koçel,T. (2014). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayınları

 • Kızıltan, H. (2006). Narsisizm ve Psikopatolojisi. İPM. Geliş tarihi 20 Eylül 2018, gönderen http://www.psikomitoloji.com/attachments/article/79/narsisizm.makalesi.pdf

 • Ozan, E., Kırkpınar, E., & Aydın, İ. (2008). Narsistik Kişilik Bozukluğu Gelişim Süreçleri ve Yaşamı. Rchp, 2.

 • Öger , (2003) http://www.btinsan.com/1115-10.asp [ 06.03.2010 ] )

 • Özler, H., Gümüstekin, G. E. (2007). "Aile İşletmelerinde Nepotizmin Gelişim Evreleri ve Kurumsallaşma." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, (437-450).

 • Polat, S., Celep, C. (2008). "Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven, Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Algıları." Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14, (2).

 • Signorotto, G. ve Visceglia, M. A. (2002). "Court and Politics in Papal Rome." Cambridge University Press, Cambridge.

 • Tutar, H. (2016). Örgütsel Davranış (Örgüt Teorileri ve Çağdaş Yaklaşımlar Açısından) (1. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Yıldırım, M. (2013). “Kamu Yönetiminin Kadim Paradoksu: Nepotizm ve Meritokrasi”. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2).

                                                                                                    
 • Article Statistics